STAMBOOM VAN HEYNDRIK (HOOGERBEETS)

3. DIRECTE RELATIES

Dezelfde Generatie

1.  HEYNDRICK (HOOGERBEETS) (‎De persoon van dit rapport) werd geboren rond 1430 (geschat).
Heyndrick was de vader van een zoon:
Dirck Heyndricxsz Hoogerbeets is geboren rond 1455 (geschat)
Deze familie wordt getoond binnen stamboom 1.

1e Generatie van Nakomelingen

2.  DIRCK HEYNDRICXSZ HOOGERBEETS (‎Heyndrick's Zoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren rond 1455 (geschat) als kind van Heyndrick (Hoogerbeets), zoals getoond binnen stamboom 1.
Noot:  Kwam uit Beets in het Dregterland. Ging voor 1515 naar Hoorn.
Dirck was de vader van een zoon:
Heyndrick Dircxsz Hoogerbeets is geboren rond 1480 (geschat); is gestorven op 11 mei 1543 in Hoorn
Deze familie wordt getoond binnen stamboom 1.

2e Generatie van Nakomelingen

3.  HEYNDRICK DIRCXSZ HOOGERBEETS (‎Heyndrick's Kleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren rond 1480 (geschat) als kind van Dirck Heyndricxsz Hoogerbeets, zoals getoond binnen stamboom 1. Hij is gestorven op 11 mei 1543 in Hoorn.
Noot:  Was vanaf 1515 zeven maal Schepen en twaalf maal Burgemeester van Hoorn.
Heyndrick was de vader van twee zonen:
Pieter Heyndricxsz Hoogerbeets is geboren in 1510; is gestorven in 1557 in Hoorn
Dirck Heyndricxsz Hoogerbeets is gestorven in 1597 in Hoorn
Deze familie wordt getoond als stamboom 1.

3e Generatie van Nakomelingen

4.  PIETER HEYNDRICXSZ HOOGERBEETS (‎Heyndrick's Achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren in 1510 als kind van Heyndrick Dircxsz Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 1. Hij is gestorven in 1557, ongeveer 47 jaar oud, in Hoorn.
Noot:  3x Schepen (1544, 1548 en 1556) en 2x Burgemeester (1553 en 1557) van Hoorn.
Pieter was de vader van twee zonen:
Cornelis Pietersz Hoogerbeets is gestorven rond 1610 in Hoorn
Pieter Pietersz Hoogerbeets is geboren op 2 maart 1542 in Hoorn; is gestorven op 12 september 1599 in Hoorn
Deze familie wordt getoond als stamboom 2.
5.  DIRCK HEYNDRICXSZ HOOGERBEETS (‎Heyndrick's Achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren in Hoorn als kind van Heyndrick Dircxsz Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 1. Hij is gestorven in 1597 in Hoorn.
Noot:  Was twee maal schepen (1561, 1585) en vier maal burgemeester (1582, 1588, 1590, 1592) van Hoorn, doctor in de medicijnen, en raad van Hoorn namens de Staten van Holland.

Leefde in ballingschap te Wezel tussen 1568 en 1572.

6.  MACHTELT VAN STEYNEMOLEN (‎Heyndrick's Vrouw van achterkleinzoon) werd geboren op 28 augustus 1534 als kind van Rombout van Steynemolen en Luytgard Sandelijn, zoals getoond in stamboom 197. Zij is gestorven op 24 maart 1589, 54 jaar oud.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Machtelt van Steynemolen"]
Dirck Heyndricxsz Hoogerbeets huwde Machtelt van Steynemolen. Zij kregen zes kinderen:
Luytgard Hoogerbeets
Rombout Dircxsz Hoogerbeets is geboren op 24 juni 1561 in Hoorn; is gestorven op 7 september 1625 in Wassenaar
Heyndrick Dircxsz Hoogerbeets
Joanna Dircxdr Hoogerbeets
Luytgard Dircxsdr Hoogerbeets is gestorven in 1631
Heyndrick Dircxsz Hoogerbeets is geboren rond 1569 (geschat) in Hoorn
Deze familie wordt getoond als stamboom 3.

4e Generatie van Nakomelingen

7.  CORNELIS PIETERSZ HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 2 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren in Hoorn als kind van Pieter Heyndricxsz Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 2. Hij is gestorven rond 1610 in Hoorn.
Cornelis huwde 2 maal, die omvatten Aeff Heijnesdr.
Noot:  Weesmeester te Hoorn 1592-1594 en 1597-1610
Schepen te Hoorn 1595.

Cornelis was de vader van twee kinderen:
Pieter Cornelisz Hoogerbeets
Reynoutgen Cornelisdr Hoogerbeets is geboren rond 1584 (geschat) in Hoorn
Deze familie wordt getoond als stamboom 5.
8.  AEFF HEIJNESDR (‎Heyndrick's Vrouw van 2 maal achter-achterkleinzoon). Zij werd gedoopt in Hoorn.
Cornelis Pietersz Hoogerbeets huwde Aeff Heijnesdr op 12 oktober 1586 in Hoorn. Zie stamboom 4.

9.  PIETER PIETERSZ HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 2 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 2 maart 1542, in Hoorn, als kind van Pieter Heyndricxsz Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 2. Hij is gestorven op 12 september 1599, 57 jaar oud, in Hoorn.
Noot:  Pieter Hoogerbeets, door den Heer Scheltema verkeerdelijk opgegeven als den vader van den Leydschen Pensionaris Rombout Hoogerbeets, die zijn neef was, sproot uit een aanzienlijk Hoornsch geslacht, en werd in die stad geboren den 2 Maart 1542. Vroegtijdig werd hij tot de studiën geschikt, eerst in zijne geboortestad, toen te Leuven, en eindelijk te Padua, alwaar hij tot geneesheer bevorderd werd. Te rug komende oefende hij met veel lof de geneeskunst, en werd, op den 12 september 1599, toen de pest te Hoorn vreeslijk woedde, het slagtoffer zijner menschlievende hulpvaardigheid. De overigheid liet hem op stadskosten een epitaphium oprigten, hetwelk nog heden in de Groote kerk te zien is.
Hij was een zeer geleerd en welsprekend man, een voor zijn' tijd niet onbevallig Latijnsch en Nederduitsch dichter; doch hij stelde weinig prijs op zijn' arbeid, zoo dat Velius, van de Hoornsche regering last hebbende om zijne schriften bij een te zamelen, slechts zeer weinig dichtstukken van dezen braven en geleerden man onder de papieren zijner vrienden heeft kunnen opsporen. Hij gaf dezelven in 1606 te Hoorn in het licht, onder den titel: Petri Hogerbetii Poëmata Reliquiae, waar achter Duytsche Gedichten, die behouden zyn, van P. Hogerbeets. De Heer Siegenbeek doet den inhoud van het hoekje oordeelkundig kennen en deelt eenige proeven daaruit mede. 's Dichters afbeelding vindt men in het werk van Velius.

1x Schepen (1573) van Hoorn. Medicus, Dichter nederduits, bespeelde de latijnse lier.

Ook bekend als Petrus Hogerbeets.

10.  AECHT VERLAEN (‎Heyndrick's Vrouw van 2 maal achter-achterkleinzoon).
Pieter Pietersz Hoogerbeets huwde Aecht Verlaen. Zij kregen vijf kinderen:
Duijfje Pietersdr Hoogerbeets is gestorven voor 5 september 1640 in Hoorn
Aechtgen Pietersdr Hoogerbeets is geboren in 1575 in Hoorn
Pietergen Pietersdr Hoogerbeets is gestorven na 5 september 1640 in Hoorn
Grietje Pietersdr Hoogerbeets
Pieter Pietersz Hoogerbeets is geboren in 1585 in Hoorn; is gestorven voor 28 september 1624
Deze familie wordt getoond als stamboom 6.
11.  LUYTGARD HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 2 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Dirck Heyndricxsz Hoogerbeets en Machtelt van Steynemolen, zoals getoond in stamboom 3.
Noot:  Noot 1.

12.  ROMBOUT DIRCXSZ HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 2 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 24 juni 1561, in Hoorn, als kind van Dirck Heyndricxsz Hoogerbeets en Machtelt van Steynemolen, zoals getoond in stamboom 3. Hij is gestorven op 7 september 1625, 64 jaar oud, in Wassenaar.
Noot:  Raadspensionaris van Leiden

1.1. Rombout Hogerbeets.
1.2. Hoorn, 24 juni 1561 - Wassenaar, 7 september 1625.
1.3. Zoon van Dirk Heyndriksz. Hogerbeets, burgemeester van Hoorn, en Machteld van Steynemolen. Studeerde rechten te Leiden. Advocaat, pensionaris van Leiden en lid van de Hoge Raad. Werd in 1618 gearresteerd, als medebeklaagde van Johan van Oldenbarnevelt en Hugo de Groot. Zat opgesloten in slot Loevestein. Was gehuwd met Hillegonda Wentzen.
2.1. UB Leiden, Sem.Rem. 73.
2.2. 16 x 21; 14 f.
2.3. Memorie van mijn aankomst in 't pensionarisschap, ende wat mij in den Hage, tot Utrecht etc. is wedervaren.
3.1. Aantekening.
3.2. (f.14) 'Hier hebt gij, mijn alderliefste kinderen, tot een gedagtenisse metter haast op 't papier ontworpen 't geene mij is wedervaren'.
4.1. 1617 - 1618.
4.2. Beschrijving van het leven van de auteur, voorafgaand aan zijn gevangenschap in slot Loevestein. Gedateerd 'uyt Louvesteyn den 25 October 1619'.
5.1. J.Scheltema, ed., 'Memorie van Mr. R. Hogerbeets voor zijn kinderen', Geschied- en letterkundig mengelwerk IV, 2 (Utrecht, 1830) 25-93.
5.2. Van der Aa, VIII, 2, 958-964; NNBW, IX, 384.

13.  HILLEGOND WENTZEN (‎Heyndrick's Vrouw van 2 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 19 oktober 1557, in Dordrecht, als kind van Adriaen Wentzen en Josina van Egmond van de Nijenburch, zoals getoond in stamboom 218. Zij is gestorven op 19 oktober 1620, 63 jaar oud, in Louvestein.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Hillegond Wentzen"]
Rombout Dircxsz Hoogerbeets, 29 jaar oud, huwde Hillegond Wentzen, 33 jaar oud, in maart 1591 in Leiden. Zij kregen acht kinderen:
Adriaen Romboutsz Hoogerbeets
Anthonis Romboutsz Hoogerbeets
Josina Romboutsdr Hoogerbeets is gestorven op 21 januari 1632
Machteld Romboutsdr Hoogerbeets
Maria Romboutsdr Hoogerbeets is gestorven op 20 maart 1640
Joanna Romboutsdr Hoogerbeets
Christina Romboutsdr Hoogerbeets is gestorven op 11 april 1642
Adriaen Romboutsz Hoogerbeets is geboren in 1599 in Haarlem; is gestorven op 27 april 1657 in Utrecht
Deze familie wordt getoond als stamboom 7.
14.  HEYNDRICK DIRCXSZ HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 2 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Dirck Heyndricxsz Hoogerbeets en Machtelt van Steynemolen, zoals getoond in stamboom 3.
Noot:  Noot 1.

15.  JOANNA DIRCXDR HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 2 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Dirck Heyndricxsz Hoogerbeets en Machtelt van Steynemolen, zoals getoond in stamboom 3.
Noot:  Noot 1.

16.  LUYTGARD DIRCXSDR HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 2 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren in Hoorn als kind van Dirck Heyndricxsz Hoogerbeets en Machtelt van Steynemolen, zoals getoond in stamboom 3. Zij is gestorven in 1631.
Noot:  Luytgard ging naar Amersfoort en liet daar de dijk van Amersfoort naar Bunschoten aanleggen.
17.  GERBRANDT JANSZ SCHAFT (‎Heyndrick's Echtgenoot van 2 maal achter-achterkleindochter).
Gerbrandt Jansz Schaft huwde Luytgard Dircxsdr Hoogerbeets in 1598. Zie stamboom 8.

18.  HEYNDRICK DIRCXSZ HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 2 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren rond 1569 (geschat), in Hoorn, als kind van Dirck Heyndricxsz Hoogerbeets en Machtelt van Steynemolen, zoals getoond in stamboom 3. Hij werd begraven op 27 december 1647 in Amsterdam.
Noot:  wachtmeester te hoorn
oom en voogd van Jannetje Hubertsdr in 1595

In archieven is nog geen definitief bewijs gevonden dat Heyndrik de zoon is van Dirk en Machtelt (de dtb's van Hoorn beginnen in 1579). Bekend is dat Heyndrik's patroniem Dirck was. Aangezien het gezin tussen 1568 en 1572 te Wezel in ballingschap leefde, zou Heyndrick daar tussen 1568 en 1572 geboren en gedoopt kunnen zijn.

Heyndrick was de vader van twee zonen:
Jan Heyndricxsz Hoogerbeets is geboren rond 1612 (geschat) in Hoorn
Cornelis Heyndricxsz Hoogerbeets is geboren rond 1616 (geschat) in Hoorn; is gestorven in 1659 in Kaap die Goeie Hoop
Deze familie wordt getoond als stamboom 9.

5e Generatie van Nakomelingen

19.  PIETER CORNELISZ HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 3 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren in Hoorn als kind van Cornelis Pietersz Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 5. Hij werd gedoopt op 25 oktober 1582, in Hoorn.
Noot:  Was per 12 juni 1602 ingeschreven bij de Leidsche Universiteit in de faculteit filosofie.
20.  MARIJTGEN JACOBS (‎Heyndrick's Vrouw van 3 maal achter-achterkleinzoon).
Pieter Cornelisz Hoogerbeets huwde Marijtgen Jacobs op 26 juni 1611 in Hoorn. Zie stamboom 10.

21.  REYNOUTGEN CORNELISDR HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 3 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren rond 1584 (geschat), in Hoorn, als kind van Cornelis Pietersz Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 5.
Noot:  Staat in het Nieuw Nederlands Biografisch woordenboek vermeld als Reinalda Hoogerbeets van Hoorn.
22.  GERBRANT SYBRANTSZ BUYCK (‎Heyndrick's Echtgenoot van 3 maal achter-achterkleindochter) werd geboren in 1577, in Amsterdam, als kind van Sybrant Joostensz Buyck en Grietie Gerbrandsdr Benning, zoals getoond in stamboom 239. Hij is gestorven op 26 augustus 1613, ongeveer 36 jaar oud.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Gerbrant Sybrantsz Buyck"]
Noot:  Gerbrant vestigde zich kort vóór of na zijn huwelijk te Hoorn.
Gerbrant Sybrantsz Buyck, ongeveer 23 jaar oud, huwde Reynoutgen Cornelisdr Hoogerbeets in september 1600. Zij kregen zeven kinderen:
Joost Gerbrantsz Buyck is geboren rond 1601 (geschat) in Leiden
Willem Gerbrantsz Buyck
Eva Gerbrantsdr Buyck is gestorven in 1669 in Hoorn
Sybrant Gerbrantsz Buyck
Margaretha Gerbrantsdr Buyck
Maria Gerbrantsdr Buyck
Nicolaes Gerbrantsdr Buyck
Deze familie wordt getoond als stamboom 11.
23.  DUIJFJE PIETERSDR HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 3 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Pieter Pietersz Hoogerbeets en Aecht Verlaen, zoals getoond in stamboom 6. Zij is gestorven voor 5 september 1640 in Hoorn.
24.  DIRK CORNELISZ VERDUIN (‎Heyndrick's Echtgenoot van 3 maal achter-achterkleindochter).
Dirk Cornelisz Verduin huwde Duijfje Pietersdr Hoogerbeets. Zie stamboom 12.

25.  AECHTGEN PIETERSDR HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 3 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren in 1575, in Hoorn, als kind van Pieter Pietersz Hoogerbeets en Aecht Verlaen, zoals getoond in stamboom 6.
Aechtgen huwde 2 maal. Zij huwde met Claes Arentsz Alkema en Cornelis Pietersz Croock.
26.  CLAES ARENTSZ ALKEMA (‎Heyndrick's Echtgenoot van 3 maal achter-achterkleindochter).
Claes Arentsz Alkema huwde Aechtgen Pietersdr Hoogerbeets. Zie stamboom 13.
27.  CORNELIS PIETERSZ CROOCK (‎Heyndrick's Echtgenoot van 3 maal achter-achterkleindochter) werd geboren rond 1577, in Amsterdam.
Cornelis Pietersz Croock, ongeveer 26 jaar oud, huwde Aechtgen Pietersdr Hoogerbeets, ongeveer 28 jaar oud, op 15 november 1603 in Amsterdam. Zie stamboom 14.

28.  PIETERGEN PIETERSDR HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 3 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Pieter Pietersz Hoogerbeets en Aecht Verlaen, zoals getoond in stamboom 6. Zij is gestorven na 5 september 1640 in Hoorn.
29.  ANTHONIS CORNELISZ VERDUIN (‎Heyndrick's Echtgenoot van 3 maal achter-achterkleindochter).
Anthonis Cornelisz Verduin huwde Pietergen Pietersdr Hoogerbeets. Zie stamboom 15.

30.  GRIETJE PIETERSDR HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 3 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Pieter Pietersz Hoogerbeets en Aecht Verlaen, zoals getoond in stamboom 6.

31.  PIETER PIETERSZ HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 3 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren in 1585, in Hoorn, als kind van Pieter Pietersz Hoogerbeets en Aecht Verlaen, zoals getoond in stamboom 6. Hij is gestorven voor 28 september 1624, jonger dan 39 jaar.
Noot:  5-11-1607 medisch student Leiden, haalt doctorstitel.
32.  JOHANNA MARIA BOTHENIUS (‎Heyndrick's Vrouw van 3 maal achter-achterkleinzoon).
Noot:  De naam Bothenius is terug te vinden in Sebaldeburen, Groningen.
Pieter Pietersz Hoogerbeets huwde Johanna Maria Bothenius. Zie stamboom 16.

33.  ADRIAEN ROMBOUTSZ HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 3 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Rombout Dircxsz Hoogerbeets en Hillegond Wentzen, zoals getoond in stamboom 7.
Noot:  Noot 2.

34.  ANTHONIS ROMBOUTSZ HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 3 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Rombout Dircxsz Hoogerbeets en Hillegond Wentzen, zoals getoond in stamboom 7.
Noot:  Noot 2.

35.  JOSINA ROMBOUTSDR HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 3 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Rombout Dircxsz Hoogerbeets en Hillegond Wentzen, zoals getoond in stamboom 7. Zij is gestorven op 21 januari 1632.

36.  MACHTELD ROMBOUTSDR HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 3 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren in Leyden als kind van Rombout Dircxsz Hoogerbeets en Hillegond Wentzen, zoals getoond in stamboom 7.
37.  DIRK MODÉ (‎Heyndrick's Echtgenoot van 3 maal achter-achterkleindochter).
Dirk Modé huwde Machteld Romboutsdr Hoogerbeets op 16 december 1622. Zie stamboom 17.

38.  MARIA ROMBOUTSDR HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 3 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Rombout Dircxsz Hoogerbeets en Hillegond Wentzen, zoals getoond in stamboom 7. Zij is gestorven op 20 maart 1640.
39.  ANDRIES SADDEL (‎Heyndrick's Echtgenoot van 3 maal achter-achterkleindochter).
Andries Saddel huwde Maria Romboutsdr Hoogerbeets. Zie stamboom 18.

40.  JOANNA ROMBOUTSDR HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 3 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Rombout Dircxsz Hoogerbeets en Hillegond Wentzen, zoals getoond in stamboom 7.
41.  WILLEM VAN DAM (‎Heyndrick's Echtgenoot van 3 maal achter-achterkleindochter).
Noot:  Burgemeester van Amersfoort.
Willem van Dam huwde Joanna Romboutsdr Hoogerbeets in 1628. Zie stamboom 19.

42.  CHRISTINA ROMBOUTSDR HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 3 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Rombout Dircxsz Hoogerbeets en Hillegond Wentzen, zoals getoond in stamboom 7. Zij is gestorven op 11 april 1642.
43.  FRANK VAN DER MEER (‎Heyndrick's Echtgenoot van 3 maal achter-achterkleindochter).
Noot:  Burgemeester van Amsterdam.
Frank van der Meer huwde Christina Romboutsdr Hoogerbeets. Zie stamboom 20.

44.  ADRIAEN ROMBOUTSZ HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 3 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren in 1599, in Haarlem, als kind van Rombout Dircxsz Hoogerbeets en Hillegond Wentzen, zoals getoond in stamboom 7. Hij is gestorven op 27 april 1657, ongeveer 57 jaar oud, in Utrecht.
Noot:  Was per 6-10-1615 ingeschreven bij de Leidse Universiteit in de faculteit filosofie, later doctor in beide rechten

Is ongehuwd en kinderloos gestorven (staat in de overlijdensgegevens in Utrecht).


45.  JAN HEYNDRICXSZ HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 3 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren rond 1612 (geschat), in Hoorn, als kind van Heyndrick Dircxsz Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 9. Hij werd begraven op 7 september 1673 in Amsterdam.
Jan huwde 2 maal. Hij huwde met Lijsbeth Engelen en Elisabeth van Neck.
Noot:  Uit de ondertrouw-acte te Amsterdam (Stadsarchief A’dam nr. 684/318) bleek: ondertr. A’dam, tr. Pui 4 juni 1660 Jan Hendriksz Hogerbeets, van Hoorn, lijmsieder (lijm-samensteller/-maker), woont onder Amstelveen (Carthuizerwetering), wednr. van Lijsbeth Engelen, met Elisabeth van Neck, van Amsterdam, wed. van Aert van Schaijck.

Jan Hendricksz en Cornelis Hendricksz op 12 december 1657 uitgeschreven lidmaatschap Hoorn.

46.  LIJSBETH ENGELEN (‎Heyndrick's Vrouw van 3 maal achter-achterkleinzoon). Zij werd begraven op 6 juli 1655 in Amsterdam.
Jan Heyndricxsz Hoogerbeets huwde Lijsbeth Engelen op 6 juli 1642. Zie stamboom 21.
47.  ELISABETH VAN NECK (‎Heyndrick's Vrouw van 3 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren rond 1625, in Amsterdam.
Elisabeth huwde 2 maal. Zij huwde met Aert van Schaick en Jan Heyndricxsz Hoogerbeets.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Elisabeth van Neck"]
Jan Heyndricxsz Hoogerbeets huwde Elisabeth van Neck, ongeveer 34 jaar oud, op 4 juni 1660 in Amsterdam. Zij kregen een zoon:
Hermanus Jansz Hoogerbeets is geboren rond 1662 (geschat) in Amsterdam
Deze familie wordt getoond als stamboom 22.
48.  CORNELIS HEYNDRICXSZ HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 3 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren rond 1616 (geschat), in Hoorn, als kind van Heyndrick Dircxsz Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 9. Hij is gestorven in 1659 in Kaap die Goeie Hoop.
Noot:  Overleden in 1659, Kaap Die Goeie Hoop. Bron : Sterfgevalle aan Kaap die Goeie Hoop soos aangeteken in: Leibbrandt, H.C.V.: Letters despatched from the Cape, 1652-62, vol. III, Cape Town, 1900 en Daghregister gehouden by den oppercoopman Jan Anthonisz van Riebeeck; red. D.B. Bosman & H.B. Thom (Kaapstad: Balkema, 1952-57).
49.  LIJSBETIEN ENGELEN (‎Heyndrick's Vrouw van 3 maal achter-achterkleinzoon).
Cornelis Heyndricxsz Hoogerbeets huwde Lijsbetien Engelen. Zij kregen een zoon:
Samuel Cornelisz Hoogerbeets is geboren op 27 februari 1648
Deze familie wordt getoond als stamboom 24.
Noot:  Omdat Cornelis en Jan broers waren, zou het vermoeden kunnen bestaan dat Lijsbetien Engelen en de vrouw uit het eerste huwelijk van Jan, Lijsbeth Engelen, dezelfde persoon is. Dit is echter onwaarschijnlijk omdat in de ondertrouw-acte voor het tweede huwelijk van Jan met Elisabeth van Neck duidelijk staat aangegeven dat Jan weduwnaar was van Lijsbeth Engelen, en Cornelis in 1648, dus na het huwelijk van Jan en Lijsbeth in 1642, een zoon kreeg. Zie [notes] bij Jan.

6e Generatie van Nakomelingen

50.  JOOST GERBRANTSZ BUYCK (‎Heyndrick's 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren rond 1601 (geschat), in Leiden, als kind van Gerbrant Sybrantsz Buyck en Reynoutgen Cornelisdr Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 11.
51.  GERARDA VAN SWIETEN (‎Heyndrick's Vrouw van 4 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren als kind van Jacob van Swieten en Cornelia Tetrode, zoals getoond binnen stamboom 25.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Gerarda van Swieten"]
Joost Gerbrantsz Buyck huwde Gerarda van Swieten op 28 december 1634 in Leiden. Zij kregen vier kinderen:
Cornelis Joostensz Buyck is gestorven op 23 juli 1702
Gerbrant Joostensz Buyck is gestorven in 1690 in Hoorn
Jacob Joostensz Buyck
Cornelia Joostendr Buyck
Deze familie wordt getoond als stamboom 25.
52.  WILLEM GERBRANTSZ BUYCK (‎Heyndrick's 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Gerbrant Sybrantsz Buyck en Reynoutgen Cornelisdr Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 11.
Noot:  Noot 3.

53.  EVA GERBRANTSDR BUYCK (‎Heyndrick's 4 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Gerbrant Sybrantsz Buyck en Reynoutgen Cornelisdr Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 11. Zij is gestorven in 1669 in Hoorn.

54.  SYBRANT GERBRANTSZ BUYCK (‎Heyndrick's 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Gerbrant Sybrantsz Buyck en Reynoutgen Cornelisdr Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 11.
Noot:  Noot 3.

55.  MARGARETHA GERBRANTSDR BUYCK (‎Heyndrick's 4 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Gerbrant Sybrantsz Buyck en Reynoutgen Cornelisdr Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 11.
56.  DIRCK DE BRUYN (‎Heyndrick's Echtgenoot van 4 maal achter-achterkleindochter).
Dirck de Bruyn huwde Margaretha Gerbrantsdr Buyck. Zie stamboom 26.

57.  MARIA GERBRANTSDR BUYCK (‎Heyndrick's 4 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Gerbrant Sybrantsz Buyck en Reynoutgen Cornelisdr Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 11.
58.  GERBRANT CLOMP (‎Heyndrick's Echtgenoot van 4 maal achter-achterkleindochter).
Gerbrant Clomp huwde Maria Gerbrantsdr Buyck. Zie stamboom 27.

59.  NICOLAES GERBRANTSDR BUYCK (‎Heyndrick's 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Gerbrant Sybrantsz Buyck en Reynoutgen Cornelisdr Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 11.
Noot:  Noot 4.

60.  HERMANUS JANSZ HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren rond 1662 (geschat), in Amsterdam, als kind van Jan Heyndricxsz Hoogerbeets en Elisabeth van Neck, zoals getoond in stamboom 22.
61.  GRIETJE JANS (‎Heyndrick's Vrouw van 4 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren rond 1668 (geschat).
Hermanus Jansz Hoogerbeets huwde Grietje Jans op 7 september 1692 in Haarlem. Zij kregen vijf kinderen:
Cornelis Hermanusz Hoogerbeets
Neeltje Hermanusdr Hoogerbeets
Abraham Hermanusz Hoogerbeets is gestorven op 25 januari 1775 in Haarlem
Johannes Hermanusz Hoogerbeets is gestorven in 1750 in Haarlem
Cornelis Hermanusz Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 28.
Noot:  Ondertrouw: 24-8-1692, Haarlem.
62.  SAMUEL CORNELISZ HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 4 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 27 februari 1648 als kind van Cornelis Heyndricxsz Hoogerbeets en Lijsbetien Engelen, zoals getoond in stamboom 24. Hij werd begraven op 27 mei 1666 in Amsterdam.

7e Generatie van Nakomelingen

63.  CORNELIS JOOSTENSZ BUYCK (‎Heyndrick's 5 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Joost Gerbrantsz Buyck en Gerarda van Swieten, zoals getoond in stamboom 25. Hij is gestorven op 23 juli 1702. Hij werd begraven in Haarlem.
Cornelis huwde 2 maal. Hij huwde met Ludwina van Ringh en Catrina de Ridder.
Noot:  begraven in de St. Bavo.
64.  LUDWINA VAN RINGH (‎Heyndrick's Vrouw van 5 maal achter-achterkleinzoon).
Cornelis Joostensz Buyck huwde Ludwina van Ringh. Zij kregen een kind:
N.N. Buyck
Deze familie wordt getoond als stamboom 29.
65.  CATRINA DE RIDDER (‎Heyndrick's Vrouw van 5 maal achter-achterkleinzoon).
Cornelis Joostensz Buyck huwde Catrina de Ridder. Zij kregen twee kinderen:
Cornelia Elisabeth Buyck is gestorven op 9 juli 1744 in Haarlem
Gerbrandus Wilhelmus Buyck is geboren in 1694; is gestorven op 30 april 1728
Deze familie wordt getoond als stamboom 30.
66.  GERBRANT JOOSTENSZ BUYCK (‎Heyndrick's 5 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Joost Gerbrantsz Buyck en Gerarda van Swieten, zoals getoond in stamboom 25. Hij is gestorven in 1690 in Hoorn.
67.  MACHTELD COOLS (‎Heyndrick's Vrouw van 5 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren als kind van N.N. Cools, zoals getoond in stamboom 278.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Machteld Cools"]
Gerbrant Joostensz Buyck huwde Machteld Cools. Zie stamboom 31.
Noot:  Noot 5.
68.  JACOB JOOSTENSZ BUYCK (‎Heyndrick's 5 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Joost Gerbrantsz Buyck en Gerarda van Swieten, zoals getoond in stamboom 25.
69.  CLARA LUISA VAN GUDSCHOVEN (‎Heyndrick's Vrouw van 5 maal achter-achterkleinzoon).
Jacob Joostensz Buyck huwde Clara Luisa van Gudschoven. Zij kregen een zoon:
Justus Buyck is gestorven op 26 februari 1721
Deze familie wordt getoond als stamboom 32.
70.  CORNELIA JOOSTENDR BUYCK (‎Heyndrick's 5 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Joost Gerbrantsz Buyck en Gerarda van Swieten, zoals getoond in stamboom 25.

71.  CORNELIS HERMANUSZ HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 5 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren in Haarlem als kind van Hermanus Jansz Hoogerbeets en Grietje Jans, zoals getoond in stamboom 28. Hij werd gedoopt op 19 juli 1693, in Haarlem.

72.  NEELTJE HERMANUSDR HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 5 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren in Haarlem als kind van Hermanus Jansz Hoogerbeets en Grietje Jans, zoals getoond in stamboom 28. Zij werd gedoopt op 7 september 1694, in Haarlem.
73.  JOHANNES VLEERTMAN (‎Heyndrick's Echtgenoot van 5 maal achter-achterkleindochter) werd geboren als kind van Jan Vleertman, zoals getoond in stamboom 277.
Johannes Vleertman huwde Neeltje Hermanusdr Hoogerbeets op 6 november 1729 in Haarlem. Zie stamboom 33.
Noot:  In ondertrouw te Haarlem (16-10-1729) en Amsterdam.
74.  ABRAHAM HERMANUSZ HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 5 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren in Haarlem als kind van Hermanus Jansz Hoogerbeets en Grietje Jans, zoals getoond in stamboom 28. Hij werd gedoopt op 22 november 1695, in Haarlem. Hij is gestorven op 25 januari 1775 in Haarlem. Hij werd begraven op 26 januari 1775 in Haarlem.
Abraham huwde 2 maal. Hij huwde met Maijke Pieters den Nijver en Trijntje van den Heuvel.
Noot:  Overleden in het Diaconiehuis aan de Koudenhorn, 79 jaren oud, begraven op 26 januari 1775 te Haarlem.
75.  MAIJKE PIETERS DEN NIJVER (‎Heyndrick's Vrouw van 5 maal achter-achterkleinzoon).
Abraham Hermanusz Hoogerbeets huwde Maijke Pieters den Nijver op 29 augustus 1717 in Haarlem. Zij kregen vier zonen:
Pieter Abrahamsz Hoogerbeets
Pieter Abrahamsz Hoogerbeets is gestorven op 3 mei 1749 in Haarlem
Jan Abrahamsz Hoogerbeets
Johannes Abrahamsz Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 34.
76.  TRIJNTJE VAN DEN HEUVEL (‎Heyndrick's Vrouw van 5 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren in Haarlem als kind van Abraham Jansz van den Heuvel, zoals getoond binnen stamboom 44. Zij werd gedoopt op 1 maart 1705, in Haarlem. Zij werd begraven op 20 maart 1782 in Haarlem.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Trijntje van den Heuvel"]
Abraham Hermanusz Hoogerbeets huwde Trijntje van den Heuvel op 24 juni 1735 in Haarlem. Zij kregen een zoon:
Abraham Abrahamsz Hoogerbeets is geboren op 19 mei 1737 in Haarlem
Deze familie wordt getoond als stamboom 35.
Noot:  In het archief te Haarlem staat 1753 als huwelijksjaar vermeld. Gezien het geboortejaar van zowel Trijntje en Abraham moet het huwelijksjaar hoogst waarschijnlijk 1735 zijn.
77.  JOHANNES HERMANUSZ HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 5 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren in Haarlem als kind van Hermanus Jansz Hoogerbeets en Grietje Jans, zoals getoond in stamboom 28. Hij werd gedoopt op 27 november 1697, in Haarlem. Hij is gestorven in 1750 in Haarlem.
Johannes huwde drie maal. Hij huwde met Jannetje (Johanna) Vleertman, Neeltje Biljé en Rebecca de Ruijter.
78.  JANNETJE (JOHANNA) VLEERTMAN (‎Heyndrick's Vrouw van 5 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren als kind van Jan Vleertman, zoals getoond in stamboom 277.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Jannetje (Johanna) Vleertman"]
Johannes Hermanusz Hoogerbeets huwde Jannetje (Johanna) Vleertman. Zie stamboom 36.
79.  NEELTJE BILJÉ (‎Heyndrick's Vrouw van 5 maal achter-achterkleinzoon).
Johannes Hermanusz Hoogerbeets huwde Neeltje Biljé op 11 november 1732 in Haarlem. Zij kregen twee kinderen:
Hermannus Hoogerbeets is gestorven op 14 mei 1733 in Haarlem
Maria Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 37.
80.  REBECCA DE RUIJTER (‎Heyndrick's Vrouw van 5 maal achter-achterkleinzoon). Zij is gestorven in 1750 in Haarlem.
Johannes Hermanusz Hoogerbeets huwde Rebecca de Ruijter op 2 april 1736 in Haarlem. Zie stamboom 38.

81.  CORNELIS HERMANUSZ HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 5 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren in Haarlem als kind van Hermanus Jansz Hoogerbeets en Grietje Jans, zoals getoond in stamboom 28. Hij werd gedoopt op 15 mei 1699, in Haarlem.

8e Generatie van Nakomelingen

82.  N.N. BUYCK (‎Heyndrick's 6 maal achter-achterkleinkind, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Cornelis Joostensz Buyck en Ludwina van Ringh, zoals getoond in stamboom 29.
Noot:  Noot 4.

83.  CORNELIA ELISABETH BUYCK (‎Heyndrick's 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Cornelis Joostensz Buyck en Catrina de Ridder, zoals getoond in stamboom 30. Zij is gestorven op 9 juli 1744 in Haarlem.
84.  ADRIAAN JOSEPH VAN ADRICHEM (‎Heyndrick's Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op 24 maart 1694. Hij is gestorven op 18 juni 1750, 56 jaar oud, in Haarlem.
Adriaan Joseph van Adrichem, 21 jaar oud, huwde Cornelia Elisabeth Buyck op 5 november 1715. Zie stamboom 39.
Noot:  Noot 5.
85.  GERBRANDUS WILHELMUS BUYCK (‎Heyndrick's 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren in 1694 als kind van Cornelis Joostensz Buyck en Catrina de Ridder, zoals getoond in stamboom 30. Hij is gestorven op 30 april 1728, ongeveer 33 jaar oud.

86.  JUSTUS BUYCK (‎Heyndrick's 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jacob Joostensz Buyck en Clara Luisa van Gudschoven, zoals getoond in stamboom 32. Hij is gestorven op 26 februari 1721.
87.  MARIA CATHARINA VAN HATTUM (‎Heyndrick's Vrouw van 6 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren als kind van Joannes Gerardus van Hattum, zoals getoond binnen stamboom 40.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Maria Catharina van Hattum"]
Justus Buyck huwde Maria Catharina van Hattum. Zij kregen tien kinderen:
Philippus Jacobus Buyck is gestorven op 15 oktober 1726
Bernardina Maria Buyck is geboren op 12 juli 1707
Fredericus Cornelius Buyck
Carolus Philippus Buyck
Cornelius Gerbrandus Buyck
Carolus Philippus Buyck
Gerarda Joanna Buyck
Gerbrandus Buyck is gestorven in 1734 in Haarlem
Clara Aloysia Buyck
Joanna Buyck
Deze familie wordt getoond als stamboom 40.
88.  PIETER ABRAHAMSZ HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren in Haarlem als kind van Abraham Hermanusz Hoogerbeets en Maijke Pieters den Nijver, zoals getoond in stamboom 34. Hij werd gedoopt op 1 augustus 1719, in Haarlem.

89.  PIETER ABRAHAMSZ HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren in Haarlem als kind van Abraham Hermanusz Hoogerbeets en Maijke Pieters den Nijver, zoals getoond in stamboom 34. Hij werd gedoopt op 5 januari 1721, in Haarlem. Hij is gestorven op 3 mei 1749 in Haarlem.
90.  STIJNTJEN WIJKHUIZEN (‎Heyndrick's Vrouw van 6 maal achter-achterkleinzoon).
Stijntjen huwde 2 maal. Zij huwde met Pieter Abrahamsz Hoogerbeets en Abraham Coul.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Stijntjen Wijkhuizen"]
Pieter Abrahamsz Hoogerbeets huwde Stijntjen Wijkhuizen op 14 mei 1747 in Haarlem. Zie stamboom 41.

91.  JAN ABRAHAMSZ HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren in Haarlem als kind van Abraham Hermanusz Hoogerbeets en Maijke Pieters den Nijver, zoals getoond in stamboom 34. Hij werd gedoopt op 2 september 1722, in Haarlem.

92.  JOHANNES ABRAHAMSZ HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren in Haarlem als kind van Abraham Hermanusz Hoogerbeets en Maijke Pieters den Nijver, zoals getoond in stamboom 34. Hij werd gedoopt op 28 januari 1724, in Haarlem.
93.  JOHANNA WIJKHUIZEN (‎Heyndrick's Vrouw van 6 maal achter-achterkleinzoon).
Johannes Abrahamsz Hoogerbeets huwde Johanna Wijkhuizen op 14 mei 1747 in Haarlem. Zij kregen een dochter:
Maike Hoogerbeets is geboren op 24 april 1748 in Haarlem; is gestorven op 7 maart 1794 in Haarlem
Deze familie wordt getoond als stamboom 43.
94.  ABRAHAM ABRAHAMSZ HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 19 mei 1737, in Haarlem, als kind van Abraham Hermanusz Hoogerbeets en Trijntje van den Heuvel, zoals getoond in stamboom 35. Hij werd gedoopt op 19 mei 1737, in Haarlem.
95.  SARA VAN DER VELDEN (‎Heyndrick's Vrouw van 6 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 9 maart 1743, in Haarlem, als kind van Dirk Pietersz van der Velden en Sara Jansdr Stiphout, zoals getoond in stamboom 280. Zij werd gedoopt op 10 maart 1743, in Haarlem. Zij is gestorven op 15 juni 1826, 83 jaar oud, in Haarlem.
Sara huwde 2 maal. Zij huwde met Abraham Abrahamsz Hoogerbeets en Dirk van der Smesse.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Sara van der Velden"]
Abraham Abrahamsz Hoogerbeets, 25 jaar oud, huwde Sara van der Velden, 19 jaar oud, op 29 augustus 1762, en zij waren gescheiden. Zij kregen vijf kinderen:
Abraham Abrahamsz Hoogerbeets is geboren op 6 maart 1763 in Haarlem; is gestorven op 19 maart 1763 in Haarlem
Dirk Abrahamsz Hoogerbeets is geboren op 5 mei 1764 in Haarlem; is gestorven op 8 maart 1811 in Haarlem
Jan Abrahamsz Hoogerbeets is geboren op 7 januari 1766 in Haarlem; is gestorven op 4 april 1812 in Schoten
Aleida Abrahamsdr Hoogerbeets is geboren op 7 juni 1768 in Haarlem; is gestorven op 1 juli 1815 in Spaarndam
Treintje Abrahamsdr Hoogerbeets is geboren op 13 maart 1771 in Haarlem
Deze familie wordt getoond als stamboom 44.
96.  HERMANNUS HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 6 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Johannes Hermanusz Hoogerbeets en Neeltje Biljé, zoals getoond in stamboom 37. Hij werd gedoopt op 5 mei 1733, in Haarlem. Hij is gestorven op 14 mei 1733 in Haarlem.

97.  MARIA HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 6 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Johannes Hermanusz Hoogerbeets en Neeltje Biljé, zoals getoond in stamboom 37. Zij werd gedoopt op 30 november 1734, in Haarlem.

9e Generatie van Nakomelingen

98.  PHILIPPUS JACOBUS BUYCK (‎Heyndrick's 7 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Justus Buyck en Maria Catharina van Hattum, zoals getoond in stamboom 40. Hij werd gedoopt op 7 mei 1706, in Duiven. Hij is gestorven op 15 oktober 1726.

99.  BERNARDINA MARIA BUYCK (‎Heyndrick's 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 12 juli 1707 als kind van Justus Buyck en Maria Catharina van Hattum, zoals getoond in stamboom 40. Zij werd gedoopt in Duiven.
100.  JOANNES HENRICUS ONTYT (‎Heyndrick's Echtgenoot van 7 maal achter-achterkleindochter).
Joannes Henricus Ontyt huwde Bernardina Maria Buyck, 23 jaar oud, op 15 september 1730 in Duiven. Zij kregen een zoon:
Fredericus Albertus Ontyt
Deze familie wordt getoond als stamboom 46.
101.  FREDERICUS CORNELIUS BUYCK (‎Heyndrick's 7 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Justus Buyck en Maria Catharina van Hattum, zoals getoond in stamboom 40. Hij werd gedoopt op 15 november 1709, in Duiven.

102.  CAROLUS PHILIPPUS BUYCK (‎Heyndrick's 7 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Justus Buyck en Maria Catharina van Hattum, zoals getoond in stamboom 40. Hij werd gedoopt op 1 augustus 1710, in Duiven.
Noot:  Noot 4.

103.  CORNELIUS GERBRANDUS BUYCK (‎Heyndrick's 7 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Justus Buyck en Maria Catharina van Hattum, zoals getoond in stamboom 40. Hij werd gedoopt op 31 mei 1711, in Duiven.

104.  CAROLUS PHILIPPUS BUYCK (‎Heyndrick's 7 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Justus Buyck en Maria Catharina van Hattum, zoals getoond in stamboom 40. Hij werd gedoopt op 6 januari 1713, in Duiven.

105.  GERARDA JOANNA BUYCK (‎Heyndrick's 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Justus Buyck en Maria Catharina van Hattum, zoals getoond in stamboom 40. Zij werd gedoopt op 6 augustus 1714, in Duiven.

106.  GERBRANDUS BUYCK (‎Heyndrick's 7 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Justus Buyck en Maria Catharina van Hattum, zoals getoond in stamboom 40. Hij werd gedoopt op 15 maart 1716, in Duiven. Hij is gestorven in 1734 in Haarlem.

107.  CLARA ALOYSIA BUYCK (‎Heyndrick's 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Justus Buyck en Maria Catharina van Hattum, zoals getoond in stamboom 40. Zij werd gedoopt op 9 januari 1718, in Duiven.
Noot:  Noot 4.

108.  JOANNA BUYCK (‎Heyndrick's 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Justus Buyck en Maria Catharina van Hattum, zoals getoond in stamboom 40.

109.  MAIKE HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 24 april 1748, in Haarlem, als kind van Johannes Abrahamsz Hoogerbeets en Johanna Wijkhuizen, zoals getoond in stamboom 43. Zij werd gedoopt op 28 april 1748, in Haarlem. Zij is gestorven op 7 maart 1794, 45 jaar oud, in Haarlem.

110.  ABRAHAM ABRAHAMSZ HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 7 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 6 maart 1763, in Haarlem, als kind van Abraham Abrahamsz Hoogerbeets en Sara van der Velden, zoals getoond in stamboom 44. Hij is gestorven op 19 maart 1763, als zuigeling, in Haarlem.

111.  DIRK ABRAHAMSZ HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 7 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 5 mei 1764, in Haarlem, als kind van Abraham Abrahamsz Hoogerbeets en Sara van der Velden, zoals getoond in stamboom 44. Hij werd gedoopt op 6 mei 1764, in Haarlem. Hij is gestorven op 8 maart 1811, 46 jaar oud, in Haarlem.
Dirk huwde 2 maal. Hij huwde met Catharina Visser en Wilhelmina van Beek.
112.  CATHARINA VISSER (‎Heyndrick's Vrouw van 7 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren in 1766, in Haarlem. Zij is gestorven op 17 maart 1794, ongeveer 27 jaar oud, in Haarlem.
Dirk Abrahamsz Hoogerbeets, 24 jaar oud, huwde Catharina Visser, ongeveer 22 jaar oud, op 14 december 1788 in Haarlem. Zij kregen vier kinderen:
Abraham Hoogerbeets is geboren op 23 maart 1789 in Haarlem; is gestorven op 18 oktober 1883 in Haarlem
Dirk Hoogerbeets is geboren op 27 juli 1790; is gestorven op 2 november 1790
Elisabeth Hoogerbeets is geboren op 18 november 1791 in Haarlem; is gestorven op 16 december 1863 in Haarlem
Adrianus Hoogerbeets is geboren op 20 augustus 1793; is gestorven op 15 oktober 1794
Deze familie wordt getoond als stamboom 47.
113.  WILHELMINA VAN BEEK (‎Heyndrick's Vrouw van 7 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren in Haarlem. Zij is gestorven op 15 februari 1828 in Haarlem.
Dirk Abrahamsz Hoogerbeets, 30 jaar oud, huwde Wilhelmina van Beek op 17 augustus 1794 in Haarlem. Zij kregen zeven kinderen:
Aleida Hoogerbeets is gestorven op 21 juni 1796
Trijntje Hoogerbeets is gestorven op 26 augustus 1797
Pieter Hoogerbeets is geboren op 18 oktober 1798; is gestorven op 22 mei 1807
Dirk Hoogerbeets is gestorven op 9 juni 1803 in Haarlem
Catharina Hoogerbeets is geboren op 15 juli 1804 in Haarlem; is gestorven op 30 september 1843 in Terschelling
Joannes Hoogerbeets is gestorven op 26 september 1808
Willem Hoogerbeets is geboren op 29 augustus 1811 in Haarlem; is gestorven op 8 juni 1876
Deze familie wordt getoond als stamboom 48.
114.  JAN ABRAHAMSZ HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 7 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 7 januari 1766, in Haarlem, als kind van Abraham Abrahamsz Hoogerbeets en Sara van der Velden, zoals getoond in stamboom 44. Hij werd gedoopt op 8 januari 1766, in Haarlem. Hij is gestorven op 4 april 1812, 46 jaar oud, in Schoten.
115.  ANTJE DIRKS WALENBURGH (‎Heyndrick's Vrouw van 7 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren rond 1773, in Schoten, als kind van Dirk Walenburgh en Maria Bakker, zoals getoond binnen stamboom 49. Zij is gestorven op 18 november 1847, ongeveer 74 jaar oud, in Vogelenzang.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Antje Dirks Walenburgh"]
Noot:  beroep: werkster.
Jan Abrahamsz Hoogerbeets, 34 jaar oud, huwde Antje Dirks Walenburgh, ongeveer 27 jaar oud, op 14 december 1800 in Driehuis. Zij kregen negen kinderen:
Cornelia Hoogerbeets is gestorven op 4 februari 1823 in Schoten
Theodora Hoogerbeets is gestorven op 16 augustus 1838 in Schoten
Jan Hoogerbeets
Pieternelletje Hoogerbeets
Johanna Hoogerbeets is geboren rond 1807 in Schoten; is gestorven op 22 juni 1868 in Vogelenzang, Bloemendaal
Joannes Hoogerbeets
Hendrik Hoogerbeets
Saartje Hoogerbeets is geboren op 29 juni 1811 in Schoten
Suzanna Hoogerbeets is geboren op 25 juni 1812 in Schoten; is gestorven op 27 maart 1835 in Haarlem
Deze familie wordt getoond als stamboom 49.
Noot:  Verschillende bronnen, waaronder de genealogie van de familie Joore, vermelden een Johanna Hogerbeets geboren ±1807. Volgens FamilySearch database is er een Johanna Jansdr Hogerbeets geboren ±1807, dochter van Jan Abrahamsz Hoogerbeets en Antje Dirks Walenburgh. Gezien de doop-data van hun 8 kinderen, zou Johanna inderdaad geboren kunnen zijn in de laatste maanden van 1806 of in de eerste maanden van 1807. Johanna zou zijn getrouwd met Reinier Joore op 1-12-1839 te Schoten en overleden op 22-6-1868 te Bloemendaal. Bewijs van haar geboorte is vooralsnog niet gevonden.
116.  ALEIDA ABRAHAMSDR HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 7 juni 1768, in Haarlem, als kind van Abraham Abrahamsz Hoogerbeets en Sara van der Velden, zoals getoond in stamboom 44. Zij werd gedoopt op 8 juni 1768, in Haarlem. Zij is gestorven op 1 juli 1815, 47 jaar oud, in Spaarndam.
Noot:  Werkster.
117.  MATTHEUS JANSZ MELCHIOR (‎Heyndrick's Echtgenoot van 7 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op 27 april 1767, in Spaarndam, als kind van Jan Adolfsz Melchior en Maria Matheusdr Noltus, zoals getoond in stamboom 290. Hij werd gedoopt op 23 mei 1767, in Haarlem. Hij is gestorven op 30 oktober 1843, 76 jaar oud, in Spaarndam.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Mattheus Jansz Melchior"]
Noot:  schoenmaker.
Mattheus Jansz Melchior, 21 jaar oud, huwde Aleida Abrahamsdr Hoogerbeets, 20 jaar oud, op 29 maart 1789 in Haarlem. Zij kregen zeven kinderen:
Sara Melchior is geboren op 22 november 1793 in Spaarndam; is gestorven op 3 februari 1855 in Groningen
Antje Melchior is geboren op 20 januari 1796 in Spaarndam
Jan Melchior is geboren op 30 november 1797 in Spaarndam
Geertruij Melchior is geboren op 15 september 1799 in Spaarndam
Dirkje Melchior is geboren op 19 januari 1802 in Spaarndam
Abraham Melchior is geboren op 26 oktober 1804 in Spaarndam; is gestorven op 8 januari 1857 in Haarlem
Alida Melchior is geboren op 23 augustus 1811 in Spaarndam
Deze familie wordt getoond als stamboom 50.
118.  TREINTJE ABRAHAMSDR HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 7 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 13 maart 1771, in Haarlem, als kind van Abraham Abrahamsz Hoogerbeets en Sara van der Velden, zoals getoond in stamboom 44. Zij werd gedoopt op 17 maart 1771, in Haarlem.

10e Generatie van Nakomelingen

119.  FREDERICUS ALBERTUS ONTYT (‎Heyndrick's 8 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Joannes Henricus Ontyt en Bernardina Maria Buyck, zoals getoond in stamboom 46. Hij werd gedoopt op 14 maart 1728, in Duiven.

120.  ABRAHAM HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 8 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 23 maart 1789, in Haarlem, als kind van Dirk Abrahamsz Hoogerbeets en Catharina Visser, zoals getoond in stamboom 47. Hij werd gedoopt op 25 maart 1789, in Haarlem. Hij is gestorven op 18 oktober 1883, 94 jaar oud, in Haarlem.
Abraham huwde 2 maal. Hij huwde met Wilhelmina Catharina Daams en Frederika Eckhardt.
Noot:  Lintwever, Werkman, Koopman.
121.  WILHELMINA CATHARINA DAAMS (‎Heyndrick's Vrouw van 8 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren in Haarlem als kind van Jan Daams en Wilhelmina Pot, zoals getoond binnen stamboom 51.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Wilhelmina Catharina Daams"]
Noot:  Werkster.
Abraham Hoogerbeets, 25 jaar oud, huwde Wilhelmina Catharina Daams op 19 oktober 1814 in Haarlem. Zij kregen een zoon:
Dirk Abraham Hoogerbeets is geboren op 29 juli 1815 in Haarlem; is gestorven op 23 oktober 1815 in Haarlem
Deze familie wordt getoond als stamboom 51.
122.  FREDERIKA ECKHARDT (‎Heyndrick's Vrouw van 8 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 20 mei 1802, in Utrecht, als kind van Frederik Eckhardt en Helena Witsch, zoals getoond in stamboom 292. Zij is gestorven na 1866, ouder dan 64 jaar.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Frederika Eckhardt"]
Noot:  Overleden na 7 nov 1866 en voor 23 apr 1873.
Abraham Hoogerbeets, 40 jaar oud, huwde Frederika Eckhardt, 26 jaar oud, op 6 mei 1829 in Haarlem. Zij kregen zeven kinderen:
Magdalena Frederika Wilhelmina Hoogerbeets is geboren op 17 mei 1830 in Haarlem
Abraham Hoogerbeets is geboren op 26 maart 1832 in Haarlem; is gestorven op 6 januari 1909 in Haarlem
Dorothea Elisabeth Hoogerbeets is geboren op 8 september 1834 in Haarlem; is gestorven op 10 maart 1899
Willem Frederik Hoogerbeets is geboren op 9 november 1836 in Haarlem
Frederika Hoogerbeets is geboren op 17 mei 1839 in Haarlem
Frederik Willem Hoogerbeets is geboren op 3 maart 1843 in Haarlem
Johannes Hoogerbeets is geboren op 12 maart 1845 in Haarlem; is gestorven op 26 september 1905 in Haarlem
Deze familie wordt getoond als stamboom 52.
123.  DIRK HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 8 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 27 juli 1790 als kind van Dirk Abrahamsz Hoogerbeets en Catharina Visser, zoals getoond in stamboom 47. Hij werd gedoopt op 1 augustus 1790. Hij is gestorven op 2 november 1790, als zuigeling.

124.  ELISABETH HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 8 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 18 november 1791, in Haarlem, als kind van Dirk Abrahamsz Hoogerbeets en Catharina Visser, zoals getoond in stamboom 47. Zij werd gedoopt op 20 november 1791, in Haarlem. Zij is gestorven op 16 december 1863, 72 jaar oud, in Haarlem.
Noot:  Noot 6.
Elisabeth kreeg vier kinderen:
Elisabeth Hoogerbeets is geboren op 25 oktober 1816 in Haarlem
Dirk Hoogerbeets is geboren op 5 april 1821 in Haarlem
Hendrika Hoogerbeets is geboren op 7 februari 1824 in Haarlem
Hendrica Hoogerbeets is geboren op 7 november 1828 in Haarlem
Deze familie wordt getoond als stamboom 53.
125.  ADRIANUS HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 8 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 20 augustus 1793 als kind van Dirk Abrahamsz Hoogerbeets en Catharina Visser, zoals getoond in stamboom 47. Hij werd gedoopt op 20 oktober 1793. Hij is gestorven op 15 oktober 1794, 1 jaar oud.

126.  ALEIDA HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 8 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Dirk Abrahamsz Hoogerbeets en Wilhelmina van Beek, zoals getoond in stamboom 48. Zij werd gedoopt op 9 december 1795, in Haarlem. Zij is gestorven op 21 juni 1796.

127.  TRIJNTJE HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 8 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Dirk Abrahamsz Hoogerbeets en Wilhelmina van Beek, zoals getoond in stamboom 48. Zij werd gedoopt op 30 juli 1797. Zij is gestorven op 26 augustus 1797.

128.  PIETER HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 8 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 18 oktober 1798 als kind van Dirk Abrahamsz Hoogerbeets en Wilhelmina van Beek, zoals getoond in stamboom 48. Hij werd gedoopt op 21 oktober 1798. Hij is gestorven op 22 mei 1807, 8 jaar oud.

129.  DIRK HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 8 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Dirk Abrahamsz Hoogerbeets en Wilhelmina van Beek, zoals getoond in stamboom 48. Hij werd gedoopt op 27 februari 1803. Hij is gestorven op 9 juni 1803 in Haarlem.

130.  CATHARINA HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 8 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 15 juli 1804, in Haarlem, als kind van Dirk Abrahamsz Hoogerbeets en Wilhelmina van Beek, zoals getoond in stamboom 48. Zij werd gedoopt op 19 juli 1804, in Haarlem. Zij is gestorven op 30 september 1843, 39 jaar oud, in Terschelling.
131.  DIRK MUYSKENS (‎Heyndrick's Echtgenoot van 8 maal achter-achterkleindochter) werd geboren rond 1792, in Amsterdam, als kind van Dirk Muyskens en Sara Maria van Reijselburgh, zoals getoond binnen stamboom 55. Hij is gestorven op 23 mei 1872, ongeveer 79 jaar oud, in Terschelling.
Dirk huwde 2 maal. Hij huwde met Catharina Hoogerbeets en Japke Leenderts Pals.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Dirk Muyskens"]
Noot:  Boekbinder.
Dirk Muyskens, ongeveer 35 jaar oud, huwde Catharina Hoogerbeets, 23 jaar oud, op 4 juni 1828. Zij kregen vier kinderen:
Dirk Hoogerbeets is geboren op 7 maart 1827 in Haarlem
Sara Maria Muyskens is geboren rond 1832 in Haarlem
Wilhelmina Muyskens is geboren rond 1840 in Ouder Amstel; is gestorven op 13 november 1920 in Terschelling
Nn Muyskens is geboren op 26 september 1843 in Terschelling; is gestorven op 26 september 1843 in Terschelling
Deze familie wordt getoond als stamboom 54.
132.  JOANNES HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 8 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Dirk Abrahamsz Hoogerbeets en Wilhelmina van Beek, zoals getoond in stamboom 48. Hij werd gedoopt op 18 oktober 1807. Hij is gestorven op 26 september 1808.

133.  WILLEM HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 8 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 29 augustus 1811, in Haarlem, als kind van Dirk Abrahamsz Hoogerbeets en Wilhelmina van Beek, zoals getoond in stamboom 48. Hij werd gedoopt op 4 september 1811, in Haarlem. Hij is gestorven op 8 juni 1876, 64 jaar oud.
Noot:  beroep: metselaar.
134.  JACOBA VONK (‎Heyndrick's Vrouw van 8 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 16 december 1808, in Haarlem, als kind van Jacobus Vonk en Maria de Boom, zoals getoond binnen stamboom 78. Zij is gestorven op 26 juni 1881, 72 jaar oud.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Jacoba Vonk"]
Noot:  Noot 7.
Willem Hoogerbeets, 24 jaar oud, huwde Jacoba Vonk, 27 jaar oud, op 18 mei 1836. Zij kregen acht kinderen:
Wilhelmina Maria Hoogerbeets is geboren op 25 januari 1837 in Haarlem
Johanna Engelina Hoogerbeets is geboren op 24 september 1839 in Haarlem; is gestorven op 15 februari 1843 in Haarlem
Theodora Hoogerbeets is geboren op 24 september 1839 in Haarlem; is gestorven na 1911 in Haarlem
Willem Hoogerbeets is geboren op 31 januari 1842 in Haarlem; is gestorven op 6 september 1904 in Amsterdam
Dirk Jacobus Hoogerbeets is geboren op 10 oktober 1844 in Haarlem; is gestorven op 8 februari 1921 in Haarlem
Hendrika Hoogerbeets is geboren op 19 februari 1848 in Haarlem; is gestorven op 29 februari 1848 in Haarlem
Samuel Hoogerbeets is geboren op 6 april 1850 in Haarlem; is gestorven op 12 november 1850 in Haarlem
Hendrika Catherina Hoogerbeets is geboren op 13 januari 1855 in Haarlem
Deze familie wordt getoond als stamboom 56.
135.  CORNELIA HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 8 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Abrahamsz Hoogerbeets en Antje Dirks Walenburgh, zoals getoond in stamboom 49. Zij werd gedoopt op 22 februari 1801, in Schoten. Zij is gestorven op 4 februari 1823 in Schoten.

136.  THEODORA HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 8 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Abrahamsz Hoogerbeets en Antje Dirks Walenburgh, zoals getoond in stamboom 49. Zij werd gedoopt op 22 december 1802, in Schoten. Zij is gestorven op 16 augustus 1838 in Schoten.
Noot:  roepnaam: Dirkje
beroep: dienstbode.

137.  CORNELIUS VAN SCHOOTEN (‎Heyndrick's Echtgenoot van 8 maal achter-achterkleindochter) werd geboren in 1789, in Vogelenzang, Bloemendaal, als kind van Joannes van Schooten en Catharina Spruijt, zoals getoond binnen stamboom 58.
Cornelius huwde 2 maal. Hij huwde met Theodora Huiseveld en Theodora Hoogerbeets.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Cornelius van Schooten"]
Noot:  beroep: landbouwer.
Cornelius van Schooten, ongeveer 44 jaar oud, huwde Theodora Hoogerbeets op 25 september 1833 in Haarlem. Zie stamboom 57.

138.  JAN HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 8 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Abrahamsz Hoogerbeets en Antje Dirks Walenburgh, zoals getoond in stamboom 49. Hij werd gedoopt op 20 januari 1804, in Schoten.

139.  PIETERNELLETJE HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 8 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Abrahamsz Hoogerbeets en Antje Dirks Walenburgh, zoals getoond in stamboom 49. Zij werd gedoopt op 31 augustus 1805, in Schoten.

140.  JOHANNA HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 8 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren rond 1807, in Schoten, als kind van Jan Abrahamsz Hoogerbeets en Antje Dirks Walenburgh, zoals getoond in stamboom 49. Zij is gestorven op 22 juni 1868, ongeveer 60 jaar oud, in Vogelenzang, Bloemendaal.
Noot:  boerenmeid.
141.  REINIER JOORE (‎Heyndrick's Echtgenoot van 8 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op 22 januari 1805, in Bloemendaal (Klein Bentveld), als kind van Hendrik Jansz Jore en Johanna (Jannetje) Staats, zoals getoond in stamboom 303. Hij werd gedoopt op 25 januari 1805, in Overveen / Bloemendaal. Hij is gestorven op 15 oktober 1865, 60 jaar oud, in bloemendaal.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Reinier Joore"]
Reinier Joore, 34 jaar oud, huwde Johanna Hoogerbeets, ongeveer 32 jaar oud, op 1 december 1839 in Schoten. Zij kregen twee kinderen:
Jan Hendrik Joore is geboren op 10 september 1841 in Bloemendaal
Johanna Joore is geboren op 29 juli 1846 in Vogelenzang, Bloemendaal
Deze familie wordt getoond als stamboom 59.
142.  JOANNES HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 8 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Abrahamsz Hoogerbeets en Antje Dirks Walenburgh, zoals getoond in stamboom 49. Hij werd gedoopt op 18 april 1808, in Schoten.

143.  HENDRIK HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 8 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Abrahamsz Hoogerbeets en Antje Dirks Walenburgh, zoals getoond in stamboom 49. Hij werd gedoopt op 28 maart 1810, in Schoten.

144.  SAARTJE HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 8 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 29 juni 1811, in Schoten, als kind van Jan Abrahamsz Hoogerbeets en Antje Dirks Walenburgh, zoals getoond in stamboom 49. Zij werd gedoopt op 29 juli 1811, in Schoten.
Noot:  beroep: dienstbaar.
145.  JAN GERRITS (‎Heyndrick's Echtgenoot van 8 maal achter-achterkleindochter) werd geboren rond 1810, in Bloemendaal, als kind van Anthonij (Toon) Gerres (Gerrits) en Antje Franse, zoals getoond binnen stamboom 60.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Jan Gerrits"]
Noot:  beroep: aardwerker.
Jan Gerrits, ongeveer 23 jaar oud, huwde Saartje Hoogerbeets, 22 jaar oud, op 11 mei 1834 in Bloemendaal. Zie stamboom 60.

146.  SUZANNA HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 8 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 25 juni 1812, in Schoten, als kind van Jan Abrahamsz Hoogerbeets en Antje Dirks Walenburgh, zoals getoond in stamboom 49. Zij is gestorven op 27 maart 1835, 22 jaar oud, in Haarlem.
147.  JAN GERRITSE (‎Heyndrick's Echtgenoot van 8 maal achter-achterkleindochter).
Jan Gerritse huwde Suzanna Hoogerbeets. Zie stamboom 61.

148.  SARA MELCHIOR (‎Heyndrick's 8 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 22 november 1793, in Spaarndam, als kind van Mattheus Jansz Melchior en Aleida Abrahamsdr Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 50. Zij is gestorven op 3 februari 1855, 61 jaar oud, in Groningen.
149.  GEERKE EEKHOF VAN DER LAAN (‎Heyndrick's Echtgenoot van 8 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op 16 maart 1803, in Groningen, als kind van Albert van der Laan en Gepke van Duinen, zoals getoond binnen stamboom 62.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Geerke Eekhof van der Laan"]
Geerke Eekhof van der Laan, 25 jaar oud, huwde Sara Melchior, 34 jaar oud, op 20 november 1828 in Groningen. Zie stamboom 62.

150.  ANTJE MELCHIOR (‎Heyndrick's 8 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 20 januari 1796, in Spaarndam, als kind van Mattheus Jansz Melchior en Aleida Abrahamsdr Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 50. Zij werd gedoopt op 24 januari 1796, in Spaarndam.
Antje huwde 2 maal. Zij huwde met Pieter van Hilten en Jacob van Donselaar.
151.  PIETER VAN HILTEN (‎Heyndrick's Echtgenoot van 8 maal achter-achterkleindochter).
Pieter van Hilten huwde Antje Melchior. Zie stamboom 63.
152.  JACOB VAN DONSELAAR (‎Heyndrick's Echtgenoot van 8 maal achter-achterkleindochter).
Noot:  Smidsknecht.
Jacob van Donselaar huwde Antje Melchior, 32 jaar oud, op 11 juni 1828 in Bennebroek. Zie stamboom 64.

153.  JAN MELCHIOR (‎Heyndrick's 8 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 30 november 1797, in Spaarndam, als kind van Mattheus Jansz Melchior en Aleida Abrahamsdr Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 50. Hij werd gedoopt op 3 december 1797, in Spaarndam.

154.  GEERTRUIJ MELCHIOR (‎Heyndrick's 8 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 15 september 1799, in Spaarndam, als kind van Mattheus Jansz Melchior en Aleida Abrahamsdr Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 50. Zij werd gedoopt op 22 september 1799, in Spaarndam.

155.  DIRKJE MELCHIOR (‎Heyndrick's 8 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 19 januari 1802, in Spaarndam, als kind van Mattheus Jansz Melchior en Aleida Abrahamsdr Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 50. Zij werd gedoopt op 24 januari 1802, in Spaarndam.

156.  ABRAHAM MELCHIOR (‎Heyndrick's 8 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 26 oktober 1804, in Spaarndam, als kind van Mattheus Jansz Melchior en Aleida Abrahamsdr Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 50. Hij is gestorven op 8 januari 1857, 52 jaar oud, in Haarlem.
Noot:  Noot 8.
157.  HENDRIKA DE VRIES (‎Heyndrick's Vrouw van 8 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 21 maart 1808, in Spaarndam, als kind van Hendrik de Vries en Catharina Zundorf, zoals getoond in stamboom 293. Zij werd gedoopt op 27 maart 1808, in Spaarndam. Zij is gestorven op 20 april 1854, 46 jaar oud, in Haarlem.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Hendrika de Vries"]
Abraham Melchior, 23 jaar oud, huwde Hendrika de Vries, 20 jaar oud, op 25 mei 1828 in Spaarndam. Zij kregen twee zonen:
Hendrik Abrahamsz Melchior is geboren op 29 maart 1829 in Bennebroek; is gestorven op 18 april 1829 in Bennebroek
Hendrik Abrahamsz Melchior is geboren op 5 mei 1830 in Bennebroek; is gestorven op 25 januari 1906
Deze familie wordt getoond als stamboom 65.
158.  ALIDA MELCHIOR (‎Heyndrick's 8 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 23 augustus 1811, in Spaarndam, als kind van Mattheus Jansz Melchior en Aleida Abrahamsdr Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 50. Zij werd gedoopt op 8 september 1811, in Spaarndam.

11e Generatie van Nakomelingen

159.  DIRK ABRAHAM HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 9 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 29 juli 1815, in Haarlem, als kind van Abraham Hoogerbeets en Wilhelmina Catharina Daams, zoals getoond in stamboom 51. Hij is gestorven op 23 oktober 1815, als zuigeling, in Haarlem.

160.  MAGDALENA FREDERIKA WILHELMINA HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 9 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 17 mei 1830, in Haarlem, als kind van Abraham Hoogerbeets en Frederika Eckhardt, zoals getoond in stamboom 52.
161.  CHRISTOFFEL VOERMAN (‎Heyndrick's Echtgenoot van 9 maal achter-achterkleindochter) werd geboren in Amsterdam als kind van Christoffel Voerman en Elisabeth Hendrina Samink, zoals getoond binnen stamboom 67.
Christoffel huwde 2 maal. Hij huwde met Everdina Bentink en Magdalena Frederika Wilhelmina Hoogerbeets.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Christoffel Voerman"]
Noot:  Suikerbakker.
Christoffel Voerman huwde Magdalena Frederika Wilhelmina Hoogerbeets, 36 jaar oud, op 7 november 1866 in Haarlem. Zie stamboom 66.

162.  ABRAHAM HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 9 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 26 maart 1832, in Haarlem, als kind van Abraham Hoogerbeets en Frederika Eckhardt, zoals getoond in stamboom 52. Hij is gestorven op 6 januari 1909, 76 jaar oud, in Haarlem.
Noot:  werkman, aardappelteler.
163.  LOUISA VAN BREEMEN (‎Heyndrick's Vrouw van 9 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 6 november 1838, in Haarlem, als kind van Nicolaas van Breemen en Aaltje Drijfhout, zoals getoond in stamboom 306.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Louisa van Breemen"]
Noot:  Winkelierster.
Abraham Hoogerbeets, 26 jaar oud, huwde Louisa van Breemen, 20 jaar oud, op 29 december 1858 in Haarlem. Zij kregen negen kinderen:
Abraham Hoogerbeets is geboren op 14 juni 1859 in Haarlem
Nicolaas Hoogerbeets is geboren op 28 juli 1862 in Haarlem; is gestorven op 8 mei 1937 in Haarlem
Louisa Hoogerbeets is geboren op 1 juli 1865 in Haarlem; is gestorven op 19 augustus 1865 in Haarlem
Johannes Frederik Hoogerbeets is geboren op 13 juli 1866 in Haarlem; is gestorven op 19 januari 1956 in Haarlem
Alida Hoogerbeets is geboren op 13 mei 1869 in Haarlem; is gestorven op 31 maart 1942 in Arnhem
Frederik Willem Hoogerbeets is geboren op 7 april 1872 in Haarlem
Emma Hoogerbeets is geboren op 13 mei 1875 in Haarlem
Rombout Hoogerbeets is geboren op 29 april 1878 in Haarlem; is gestorven op 10 april 1959 in Haarlem
Louisa Hoogerbeets is geboren op 30 juli 1881 in Haarlem; is gestorven in 1967 in Heemstede
Deze familie wordt getoond als stamboom 68.
164.  DOROTHEA ELISABETH HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 9 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 8 september 1834, in Haarlem, als kind van Abraham Hoogerbeets en Frederika Eckhardt, zoals getoond in stamboom 52. Zij is gestorven op 10 maart 1899, 64 jaar oud.
165.  JAN WAALEWIJN (‎Heyndrick's Echtgenoot van 9 maal achter-achterkleindochter) werd geboren in Haarlem als kind van Jan Waalewijn en Maria Schievee, zoals getoond binnen stamboom 69.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Jan Waalewijn"]
Noot:  Arbeider.
Jan Waalewijn huwde Dorothea Elisabeth Hoogerbeets, 43 jaar oud, op 8 mei 1878 in Haarlem. Zie stamboom 69.

166.  WILLEM FREDERIK HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 9 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 9 november 1836, in Haarlem, als kind van Abraham Hoogerbeets en Frederika Eckhardt, zoals getoond in stamboom 52.
Noot:  broodbakker/bakkersknecht.
167.  KLAASJE DE WILDE (‎Heyndrick's Vrouw van 9 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren in Sneek als kind van Johannes de Wilde en Aaltje van Oudshorn, zoals getoond binnen stamboom 70.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Klaasje de Wilde"]
Noot:  Noot 7.
Willem Frederik Hoogerbeets, 28 jaar oud, huwde Klaasje de Wilde op 16 augustus 1865. Zij kregen zes kinderen:
Aaltje Jeltje Hoogerbeets is geboren op 14 juli 1866 in Haarlem
Dorothea Elisabeth Hoogerbeets is geboren op 27 september 1867 in Haarlem
Willem Frederik Hoogerbeets is geboren op 7 oktober 1868 in Haarlem; is gestorven op 2 augustus 1869 in Haarlem
Willem Frederik Hoogerbeets is geboren op 29 juni 1870 in Haarlem; is gestorven op 20 september 1870 in Haarlem
Anna Wilhelmina Hoogerbeets is geboren op 10 juli 1872 in Haarlem
Martina Hoogerbeets is geboren op 26 januari 1874 in Haarlem
Deze familie wordt getoond als stamboom 70.
168.  FREDERIKA HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 9 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 17 mei 1839, in Haarlem, als kind van Abraham Hoogerbeets en Frederika Eckhardt, zoals getoond in stamboom 52.
Noot:  Rubriekwerver.
169.  PETRUS ROEST (‎Heyndrick's Echtgenoot van 9 maal achter-achterkleindochter) werd geboren in Haarlem als kind van Willem Roest en Catharina van Wervere, zoals getoond binnen stamboom 71.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Petrus Roest"]
Petrus Roest huwde Frederika Hoogerbeets, 33 jaar oud, op 23 april 1873 in Haarlem. Zij kregen een zoon:
Frederik Willem Hoogerbeets is geboren op 24 april 1859 in Haarlem
Deze familie wordt getoond als stamboom 71.
170.  FREDERIK WILLEM HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 9 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 3 maart 1843, in Haarlem, als kind van Abraham Hoogerbeets en Frederika Eckhardt, zoals getoond in stamboom 52.
Frederik huwde 2 maal. Hij huwde met Anna Elisabeth Voerman en Anna Adriana Cornelia Bollweg.
Noot:  Noot 9.
171.  ANNA ELISABETH VOERMAN (‎Heyndrick's Vrouw van 9 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren rond 1853, in Amsterdam, als kind van Christoffel Voerman en Anna Maria Barnas, zoals getoond binnen stamboom 72.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Anna Elisabeth Voerman"]
Frederik Willem Hoogerbeets, 33 jaar oud, huwde Anna Elisabeth Voerman, ongeveer 22 jaar oud, op 24 mei 1876 in Amsterdam. Zij kregen zes kinderen:
Anna Maria Frederika Hoogerbeets is geboren op 20 maart 1877 in Haarlem; is gestorven op 21 april 1892 in Haarlem
Frederik Willem Hoogerbeets is geboren op 24 februari 1878 in Haarlem
Anna Elisabeth Hoogerbeets is geboren op 17 september 1879 in Haarlem
Egberta Gerdina Hoogerbeets is geboren op 19 november 1880 in Haarlem
Frederika Wilhelmina Hoogerbeets is geboren op 15 augustus 1883 in Haarlem; is gestorven op 22 september 1884 in Haarlem
Frederik Willem Hoogerbeets is geboren op 1 januari 1886 in Haarlem
Deze familie wordt getoond als stamboom 72.
172.  ANNA ADRIANA CORNELIA BOLLWEG (‎Heyndrick's Vrouw van 9 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren rond 1854, in Amsterdam, als kind van Peter Heinrich Bollweg en Cornelia Dorothea Spiekerhoff, zoals getoond binnen stamboom 73.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Anna Adriana Cornelia Bollweg"]
Frederik Willem Hoogerbeets, 51 jaar oud, huwde Anna Adriana Cornelia Bollweg, ongeveer 40 jaar oud, op 12 september 1894 in Amsterdam. Zie stamboom 73.

173.  JOHANNES HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 9 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 12 maart 1845, in Haarlem, als kind van Abraham Hoogerbeets en Frederika Eckhardt, zoals getoond in stamboom 52. Hij is gestorven op 26 september 1905, 60 jaar oud, in Haarlem.
Noot:  Noot 9.
174.  MARIA CATHARINA RENOUT (‎Heyndrick's Vrouw van 9 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 26 maart 1847, in Haarlem, als kind van Johannes Renout en Maria Offerman, zoals getoond in stamboom 322. Zij is gestorven op 22 mei 1913, 66 jaar oud, in Zeist, Utrecht.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Maria Catharina Renout"]
Noot:  Noot 7.
Johannes Hoogerbeets, 25 jaar oud, huwde Maria Catharina Renout, 23 jaar oud, op 18 mei 1870 in Haarlem. Zij kregen zes kinderen:
Johannes Hoogerbeets is geboren op 22 april 1871 in Haarlem
Abraham Hoogerbeets is geboren op 18 januari 1873 in Haarlem; is gestorven op 21 mei 1873
Elisabeth Magdalena Hoogerbeets is geboren op 2 juni 1875 in Haarlem
Abraham Frederik Hoogerbeets is geboren op 5 augustus 1877 in Haarlem
Maria Catharina Hoogerbeets is geboren op 19 oktober 1878 in Haarlem; is gestorven op 21 maart 1879
Hendrik Willem Johannes Hoogerbeets is geboren op 22 juli 1884 in Haarlem; is gestorven op 10 januari 1885 in Haarlem
Deze familie wordt getoond als stamboom 74.
175.  ELISABETH HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 9 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 25 oktober 1816, in Haarlem, als kind van Elisabeth Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 53.

176.  DIRK HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 9 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 5 april 1821, in Haarlem, als kind van Elisabeth Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 53.

177.  HENDRIKA HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 9 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 7 februari 1824, in Haarlem, als kind van Elisabeth Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 53.

178.  HENDRICA HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 9 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 7 november 1828, in Haarlem, als kind van Elisabeth Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 53.
179.  JOHANNES BOERÉ (‎Heyndrick's Echtgenoot van 9 maal achter-achterkleindochter) werd geboren als kind van Jacobus Boeré en Maria de Bruijn, zoals getoond binnen stamboom 75.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Johannes Boeré"]
Noot:  Noot 10.
Johannes Boeré huwde Hendrica Hoogerbeets, 25 jaar oud, op 7 juni 1854 in Haarlem. Zie stamboom 75.

180.  DIRK HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 9 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 7 maart 1827, in Haarlem, als kind van Dirk Muyskens en Catharina Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 54.

181.  SARA MARIA MUYSKENS (‎Heyndrick's 9 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren rond 1832, in Haarlem, als kind van Dirk Muyskens en Catharina Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 54.
182.  JAN VOS (‎Heyndrick's Echtgenoot van 9 maal achter-achterkleindochter) werd geboren rond 1818, in Texel, als kind van Jan Vos en Jantje Drijver, zoals getoond binnen stamboom 76.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Jan Vos"]
Jan Vos, ongeveer 38 jaar oud, huwde Sara Maria Muyskens, ongeveer 24 jaar oud, op 24 juli 1856 in Texel. Zie stamboom 76.

183.  WILHELMINA MUYSKENS (‎Heyndrick's 9 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren rond 1840, in Ouder Amstel, als kind van Dirk Muyskens en Catharina Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 54. Zij is gestorven op 13 november 1920, ongeveer 80 jaar oud, in Terschelling.
184.  KLAAS SIPKES DE JONG (‎Heyndrick's Echtgenoot van 9 maal achter-achterkleindochter) werd geboren rond 1818, in Terschelling, als kind van Sipke Klaas de Jong en Neeke Douwes Pronker, zoals getoond binnen stamboom 77.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Klaas Sipkes de Jong"]
Klaas Sipkes de Jong, ongeveer 45 jaar oud, huwde Wilhelmina Muyskens, ongeveer 23 jaar oud, op 15 april 1864 in Terschelling. Zie stamboom 77.

185.  NN MUYSKENS (‎Heyndrick's 9 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 26 september 1843, in Terschelling, als kind van Dirk Muyskens en Catharina Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 54. Hij is gestorven op 26 september 1843, als zuigeling, in Terschelling.
Noot:  levenloos geboren, moeder enkele dagen later overleden.

186.  WILHELMINA MARIA HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 9 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 25 januari 1837, in Haarlem, als kind van Willem Hoogerbeets en Jacoba Vonk, zoals getoond in stamboom 56.
187.  WILLEM VAN DANTZIG (‎Heyndrick's Echtgenoot van 9 maal achter-achterkleindochter) werd geboren in Haarlem als kind van Reinier van Dantzig en Alida Jacoba Lindeman, zoals getoond binnen stamboom 78.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Willem van Dantzig"]
Noot:  Noot 10.
Willem van Dantzig huwde Wilhelmina Maria Hoogerbeets, 26 jaar oud, op 20 januari 1864. Zie stamboom 78.

188.  JOHANNA ENGELINA HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 9 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 24 september 1839, in Haarlem, als kind van Willem Hoogerbeets en Jacoba Vonk, zoals getoond in stamboom 56. Zij is gestorven op 15 februari 1843, 3 jaar oud, in Haarlem.
189.  HENDRIK VAN DER STEEG (‎Heyndrick's Echtgenoot van 9 maal achter-achterkleindochter) werd geboren in 1835.
Hendrik van der Steeg, ongeveer 42 jaar oud, huwde Johanna Engelina Hoogerbeets, 37 jaar oud, op 8 augustus 1877. Zie stamboom 79.

190.  THEODORA HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 9 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 24 september 1839, in Haarlem, als kind van Willem Hoogerbeets en Jacoba Vonk, zoals getoond in stamboom 56. Zij is gestorven na 1911, ouder dan 72 jaar, in Haarlem.
Noot:  Noot 11.
191.  HENDRIK VAN DER STEEG (‎Heyndrick's Echtgenoot van 9 maal achter-achterkleindochter) werd geboren in 1835, in Haarlem, als kind van Hendrik van der Steeg en Catharina Elizabeth de Haan, zoals getoond binnen stamboom 81. Hij is gestorven na 1911, ouder dan 76 jaar.
Hendrik huwde 2 maal. Hij huwde met Catharina Hendrika de Klijn en Theodora Hoogerbeets.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Hendrik van der Steeg"]
Noot:  beroep: smid.
Hendrik van der Steeg, ongeveer 42 jaar oud, huwde Theodora Hoogerbeets, 37 jaar oud, op 8 augustus 1877 in Haarlem. Zij kregen twee zonen:
Willem van der Steeg is geboren rond 1878; is gestorven op 24 juli 1916 in Bloemendaal
Theodorus Jacobus van der Steeg is geboren in 1883 in Haarlem
Deze familie wordt getoond als stamboom 80.
192.  WILLEM HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 9 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 31 januari 1842, in Haarlem, als kind van Willem Hoogerbeets en Jacoba Vonk, zoals getoond in stamboom 56. Hij is gestorven op 6 september 1904, 62 jaar oud, in Amsterdam.
Noot:  beroep: commies belastingen.
193.  CATHARINA DIJKMAN (‎Heyndrick's Vrouw van 9 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 23 mei 1849, in Nijmegen, als kind van Jan Dijkman en Hillegonda van den Ijkel (van Ijkelen), zoals getoond binnen stamboom 82. Zij is gestorven op 19 juni 1918, 69 jaar oud, in Amsterdam.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Catharina Dijkman"]
Willem Hoogerbeets, 33 jaar oud, huwde Catharina Dijkman, 25 jaar oud, op 4 februari 1875 in Nijmegen. Zij kregen vier kinderen:
Willem Johannes Hoogerbeets is geboren op 6 januari 1876 in Groesbeek; is gestorven op 23 maart 1922 in Leiden
Jacoba Hillegonda Hoogerbeets is geboren op 12 april 1877 in Groesbeek
Albertus Hendrikus Hoogerbeets is geboren op 19 juni 1879 in Groesbeek
Dirk Jacobus Hoogerbeets is geboren op 17 maart 1882 in Schiedam; is gestorven op 17 november 1951 in Amsterdam
Deze familie wordt getoond als stamboom 82.
194.  DIRK JACOBUS HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 9 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 10 oktober 1844, in Haarlem, als kind van Willem Hoogerbeets en Jacoba Vonk, zoals getoond in stamboom 56. Hij is gestorven op 8 februari 1921, 76 jaar oud, in Haarlem.
Noot:  IJzerdraaier, Koopman, Loopknecht.
195.  ALIDA WILHELMINA KRUGER (‎Heyndrick's Vrouw van 9 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 2 juli 1854, in Haarlem, als kind van Willem Kruger en Alida Lucia Kooij, zoals getoond binnen stamboom 83. Zij is gestorven op 23 november 1926, 72 jaar oud.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Alida Wilhelmina Kruger"]
Dirk Jacobus Hoogerbeets, 31 jaar oud, huwde Alida Wilhelmina Kruger, 22 jaar oud, op 27 september 1876 in Haarlem. Zij kregen elf kinderen:
Alida Lucia Hoogerbeets is geboren op 3 maart 1877 in Haarlem; is gestorven op 18 juli 1951
Jacoba Wilhelmina Hoogerbeets is geboren op 18 februari 1879 in Amsterdam; is gestorven op 15 januari 1957
Willem Hoogerbeets is geboren op 10 april 1881 in Haarlem; is gestorven op 3 oktober 1937 in Haarlem
Wilhelmina Theodora Hoogerbeets is geboren op 12 februari 1883 in Haarlem; is gestorven op 19 februari 1976
Theodora Hendrica Hoogerbeets is geboren op 24 januari 1885 in Haarlem; is gestorven op 12 juli 1885 in Haarlem
Dirk Jacobus Hoogerbeets is geboren op 23 mei 1886 in Haarlem; is gestorven op 22 juli 1909 in Haarlem
Hendrika Catharina Hoogerbeets is geboren op 6 maart 1888 in Haarlem; is gestorven op 20 juli 1976 in Zuid-Afrika
Hendrik Hoogerbeets is geboren op 28 februari 1889 in Haarlem; is gestorven op 14 november 1914
Johannes Hoogerbeets is geboren op 3 juni 1892 in Haarlem; is gestorven op 26 januari 1968 in IJmuiden
Maria Hoogerbeets is geboren op 23 januari 1896 in Haarlem; is gestorven op 20 juli 1983 in Haarlem
Jacobus Hoogerbeets is geboren op 3 augustus 1898 in Haarlem; is gestorven op 3 december 1898 in Haarlem
Deze familie wordt getoond als stamboom 83.
196.  HENDRIKA HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 9 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 19 februari 1848, in Haarlem, als kind van Willem Hoogerbeets en Jacoba Vonk, zoals getoond in stamboom 56. Zij is gestorven op 29 februari 1848, als zuigeling, in Haarlem.

197.  SAMUEL HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 9 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 6 april 1850, in Haarlem, als kind van Willem Hoogerbeets en Jacoba Vonk, zoals getoond in stamboom 56. Hij is gestorven op 12 november 1850, als zuigeling, in Haarlem.

198.  HENDRIKA CATHERINA HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 9 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 13 januari 1855, in Haarlem, als kind van Willem Hoogerbeets en Jacoba Vonk, zoals getoond in stamboom 56.
Hendrika huwde 2 maal. Zij huwde met Wouter Willem van Roon en Theodorus Christianus Breeland.
199.  WOUTER WILLEM VAN ROON (‎Heyndrick's Echtgenoot van 9 maal achter-achterkleindochter) werd geboren in Haarlem als kind van Jan van Roon en Johanna Maria Malefijt, zoals getoond binnen stamboom 84.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Wouter Willem van Roon"]
Noot:  Noot 12.
Wouter Willem van Roon huwde Hendrika Catherina Hoogerbeets, 23 jaar oud, op 31 juli 1878 in Haarlem, en zij waren gescheiden. Zij kregen een dochter:
Elisabeth Jacoba van Roon is geboren in 1887 in Haarlem
Deze familie wordt getoond als stamboom 84.
200.  THEODORUS CHRISTIANUS BREELAND (‎Heyndrick's Echtgenoot van 9 maal achter-achterkleindochter) werd geboren als kind van Theodorus Breeland en Geertruida Petronella Hördregter, zoals getoond binnen stamboom 85.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Theodorus Christianus Breeland"]
Theodorus Christianus Breeland huwde Hendrika Catherina Hoogerbeets, 46 jaar oud, op 16 januari 1901 in Rotterdam. Zie stamboom 85.

201.  JAN HENDRIK JOORE (‎Heyndrick's 9 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 10 september 1841, in Bloemendaal, als kind van Reinier Joore en Johanna Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 59.
Noot:  beroep: arbeider.
202.  MARIA SPOOREN (‎Heyndrick's Vrouw van 9 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren rond 1839, in Velsen. Zij is gestorven op 24 december 1873, ongeveer 34 jaar oud, in Heemstede.
Noot:  beroep: blekersdienstbode.
Jan Hendrik Joore, 24 jaar oud, huwde Maria Spooren, ongeveer 26 jaar oud, op 10 januari 1866 in Bloemendaal. Zij kregen twee kinderen:
Reinier Joore is geboren op 3 februari 1867 in Vogelenzang, Bloemendaal
Johanna Hendrika Joore is geboren op 19 april 1868 in Vogelenzang, Bloemendaal
Deze familie wordt getoond als stamboom 86.
203.  JOHANNA JOORE (‎Heyndrick's 9 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 29 juli 1846, in Vogelenzang, Bloemendaal, als kind van Reinier Joore en Johanna Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 59.

204.  HENDRIK ABRAHAMSZ MELCHIOR (‎Heyndrick's 9 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 29 maart 1829, in Bennebroek, als kind van Abraham Melchior en Hendrika de Vries, zoals getoond in stamboom 65. Hij is gestorven op 18 april 1829, als zuigeling, in Bennebroek.

205.  HENDRIK ABRAHAMSZ MELCHIOR (‎Heyndrick's 9 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 5 mei 1830, in Bennebroek, als kind van Abraham Melchior en Hendrika de Vries, zoals getoond in stamboom 65. Hij is gestorven op 25 januari 1906, 75 jaar oud.

12e Generatie van Nakomelingen

206.  ABRAHAM HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 10 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 14 juni 1859, in Haarlem, als kind van Abraham Hoogerbeets en Louisa van Breemen, zoals getoond in stamboom 68.
Noot:  Lettergieter.
207.  PETRONELLA CAROLINA VAN DOKKUM (‎Heyndrick's Vrouw van 10 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren rond 1864, in Haarlem, als kind van David van Dokkum en Elzebé Fortgens, zoals getoond binnen stamboom 87. Zij is gestorven op 23 mei 1917, ongeveer 52 jaar oud, in bloemendaal.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Petronella Carolina van Dokkum"]
Abraham Hoogerbeets, 24 jaar oud, huwde Petronella Carolina van Dokkum, ongeveer 19 jaar oud, op 4 oktober 1883 in Haarlem. Zij kregen twee kinderen:
Petronella Carolina Christina Louisa Hoogerbeets is geboren op 8 oktober 1884 in Amsterdam
Abraham Hoogerbeets is geboren op 17 december 1887 in Amsterdam; is gestorven op 22 februari 1910 in Haarlem
Deze familie wordt getoond als stamboom 87.
208.  NICOLAAS HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 10 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 28 juli 1862, in Haarlem, als kind van Abraham Hoogerbeets en Louisa van Breemen, zoals getoond in stamboom 68. Hij is gestorven op 8 mei 1937, 74 jaar oud, in Haarlem.
Nicolaas huwde drie maal. Hij huwde met Hendrika Bakker, Heintje Weerts en Johanna Christina Terstall.
Noot:  Lettergieter.
209.  HENDRIKA BAKKER (‎Heyndrick's Vrouw van 10 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 1 maart 1860, in Steenwijk, als kind van Mense Bakker en Berendina Smit, zoals getoond binnen stamboom 88. Zij is gestorven op 16 april 1895, 35 jaar oud.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Hendrika Bakker"]
Nicolaas Hoogerbeets, 22 jaar oud, huwde Hendrika Bakker, 25 jaar oud, op 17 juni 1885. Zij kregen zes kinderen:
Louisa Hoogerbeets is geboren op 28 april 1885 in Haarlem
Nicolaas Hoogerbeets is geboren op 9 september 1886 in Haarlem; is gestorven in 1969 in Baarn
Berendina Augustina Hoogerbeets is geboren op 4 november 1888 in Haarlem; is gestorven op 30 december 1974
Abraham Hoogerbeets is geboren op 10 februari 1890 in Haarlem; is gestorven op 2 januari 1957 in Venlo
Hendricus Albertus Hoogerbeets is geboren op 21 juni 1891 in Haarlem; is gestorven op 8 maart 1965 in Haarlem
Maria Hoogerbeets is geboren op 28 december 1893 in Haarlem
Deze familie wordt getoond als stamboom 88.
210.  HEINTJE WEERTS (‎Heyndrick's Vrouw van 10 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 23 augustus 1863, in Enschedé, als kind van Evert Weerts en Lamberdina Kruiswijk, zoals getoond binnen stamboom 91. Zij is gestorven op 28 augustus 1904, 41 jaar oud, in Haarlem.
Heintje huwde 2 maal. Zij huwde met Hein Folkerts en Nicolaas Hoogerbeets.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Heintje Weerts"]
Nicolaas Hoogerbeets, 33 jaar oud, huwde Heintje Weerts, 32 jaar oud, op 28 augustus 1895 in Haarlem. Zij kregen een zoon:
Johan George Hoogerbeets is geboren op 6 juni 1896 in Haarlem; is gestorven op 15 juli 1979
Deze familie wordt getoond als stamboom 89.
211.  JOHANNA CHRISTINA TERSTALL (‎Heyndrick's Vrouw van 10 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 7 april 1861, in Amsterdam, als kind van Lucas Cornelis Terstall en Frederica Sophia Adelheid Bokelo, zoals getoond binnen stamboom 92.
Johanna huwde 2 maal. Zij huwde met Hendrik Willem de Bruijn en Nicolaas Hoogerbeets.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Johanna Christina Terstall"]
Nicolaas Hoogerbeets, 42 jaar oud, huwde Johanna Christina Terstall, 44 jaar oud, op 24 mei 1905 in Haarlem. Zie stamboom 90.

212.  LOUISA HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 10 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 1 juli 1865, in Haarlem, als kind van Abraham Hoogerbeets en Louisa van Breemen, zoals getoond in stamboom 68. Zij is gestorven op 19 augustus 1865, als zuigeling, in Haarlem.

213.  JOHANNES FREDERIK HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 10 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 13 juli 1866, in Haarlem, als kind van Abraham Hoogerbeets en Louisa van Breemen, zoals getoond in stamboom 68. Hij is gestorven op 19 januari 1956, 89 jaar oud, in Haarlem.
Noot:  Beroep: werkman, laborant bij van der Sleen.
214.  HERMINA GEZINA MULDER (‎Heyndrick's Vrouw van 10 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 27 december 1863, in Haarlem, als kind van Frederik Wilhelm Mulder en Johanna Jacoba van Duffel, zoals getoond in stamboom 332. Zij is gestorven op 2 november 1956, 92 jaar oud, in Haarlem.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Hermina Gezina Mulder"]
Noot:  Noot 13.
Johannes Frederik Hoogerbeets, 24 jaar oud, huwde Hermina Gezina Mulder, 26 jaar oud, op 13 september 1890 in Haarlem. Zij kregen drie kinderen:
Alida Hermina Hoogerbeets is geboren op 5 augustus 1891 in Haarlem; is gestorven op 10 november 1980 in Haarlem
Johannes Frederik Hoogerbeets is geboren op 19 juli 1894 in Haarlem
Frederik Wilhelm Hoogerbeets is geboren op 2 februari 1897 in Haarlem; is gestorven op 19 augustus 1980 in Haarlem
Deze familie wordt getoond als stamboom 93.
215.  ALIDA HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 10 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 13 mei 1869, in Haarlem, als kind van Abraham Hoogerbeets en Louisa van Breemen, zoals getoond in stamboom 68. Zij is gestorven op 31 maart 1942, 72 jaar oud, in Arnhem.
216.  LAMBERTUS ROZENDAL (‎Heyndrick's Echtgenoot van 10 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op 28 januari 1873, in Huizen, Hoogeveen, als kind van Roelof Rozendal en Grietje Lammerts Zijlstra, zoals getoond in stamboom 356.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Lambertus Rozendal"]
Lambertus Rozendal, 25 jaar oud, huwde Alida Hoogerbeets, 29 jaar oud, op 2 november 1898 in Haarlem. Zie stamboom 94.

217.  FREDERIK WILLEM HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 10 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 7 april 1872, in Haarlem, als kind van Abraham Hoogerbeets en Louisa van Breemen, zoals getoond in stamboom 68.
Noot:  Sigarenmaker, Werkman.
218.  DOROTHEA REES (‎Heyndrick's Vrouw van 10 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 24 augustus 1871, in Haarlem, als kind van Christoffel Rees en Johanna Hendrica Vieschman, zoals getoond binnen stamboom 95.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Dorothea Rees"]
Frederik Willem Hoogerbeets, 26 jaar oud, huwde Dorothea Rees, 27 jaar oud, op 9 november 1898 in Haarlem. Zij kregen twee kinderen:
Abraham Hoogerbeets is geboren op 25 augustus 1899 in Haarlem
Johanna Hendrika Hoogerbeets is geboren op 2 februari 1902 in Haarlem; is gestorven op 3 december 1991 in Haarlem
Deze familie wordt getoond als stamboom 95.
219.  EMMA HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 10 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 13 mei 1875, in Haarlem, als kind van Abraham Hoogerbeets en Louisa van Breemen, zoals getoond in stamboom 68.

220.  ROMBOUT HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 10 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 29 april 1878, in Haarlem, als kind van Abraham Hoogerbeets en Louisa van Breemen, zoals getoond in stamboom 68. Hij is gestorven op 10 april 1959, 80 jaar oud, in Haarlem.
Noot:  Glasschilder.
221.  ALIDA KRAMER (‎Heyndrick's Vrouw van 10 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 6 mei 1872.
Rombout Hoogerbeets huwde Alida Kramer. Zij kregen twee zonen:
Rombout Hoogerbeets is geboren op 12 februari 1906 in Haarlem
Engel Bastiaan Leendert Hoogerbeets is geboren op 30 november 1907 in Haarlem; is gestorven in 1960
Deze familie wordt getoond als stamboom 96.
222.  LOUISA HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 10 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 30 juli 1881, in Haarlem, als kind van Abraham Hoogerbeets en Louisa van Breemen, zoals getoond in stamboom 68. Zij is gestorven in 1967, ongeveer 85 jaar oud, in Heemstede.
223.  GERHARD HEKKERT (‎Heyndrick's Echtgenoot van 10 maal achter-achterkleindochter) werd geboren rond 1875, in Deventer, als kind van Evertje Hekkert, zoals getoond binnen stamboom 97.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Gerhard Hekkert"]
Noot:  Wagenmaker, niet erkende zoon.
Gerhard Hekkert, ongeveer 29 jaar oud, huwde Louisa Hoogerbeets, 23 jaar oud, op 16 november 1904 in Haarlem. Zie stamboom 97.

224.  AALTJE JELTJE HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 10 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 14 juli 1866, in Haarlem, als kind van Willem Frederik Hoogerbeets en Klaasje de Wilde, zoals getoond in stamboom 70.
225.  WOUTER IJFS (‎Heyndrick's Echtgenoot van 10 maal achter-achterkleindochter) werd geboren in Koedijk als kind van Jan Ijfs en Trijntje van der Molen, zoals getoond binnen stamboom 98.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Wouter Ijfs"]
Noot:  Smid. Zijn voogd was Albert IJfs, zijn toeziend voogd Jacob Moeijens.
Wouter Ijfs huwde Aaltje Jeltje Hoogerbeets, 30 jaar oud, op 30 september 1896 in Haarlem. Zij kregen een zoon:
Willem Frederik Hoogerbeets is geboren op 27 juni 1895 in Haarlem
Deze familie wordt getoond als stamboom 98.
226.  DOROTHEA ELISABETH HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 10 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 27 september 1867, in Haarlem, als kind van Willem Frederik Hoogerbeets en Klaasje de Wilde, zoals getoond in stamboom 70.
227.  FREDERIK BREMER (‎Heyndrick's Echtgenoot van 10 maal achter-achterkleindochter) werd geboren rond 1844, in Haarlem, als kind van Jan Bremer en Maria de Liefde, zoals getoond in stamboom 349.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Frederik Bremer"]
Noot:  Sigarenmaker.
Frederik Bremer, ongeveer 48 jaar oud, huwde Dorothea Elisabeth Hoogerbeets, 25 jaar oud, op 23 november 1892 in Haarlem. Zie stamboom 99.

228.  WILLEM FREDERIK HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 10 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 7 oktober 1868, in Haarlem, als kind van Willem Frederik Hoogerbeets en Klaasje de Wilde, zoals getoond in stamboom 70. Hij is gestorven op 2 augustus 1869, als zuigeling, in Haarlem.

229.  WILLEM FREDERIK HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 10 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 29 juni 1870, in Haarlem, als kind van Willem Frederik Hoogerbeets en Klaasje de Wilde, zoals getoond in stamboom 70. Hij is gestorven op 20 september 1870, als zuigeling, in Haarlem.

230.  ANNA WILHELMINA HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 10 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 10 juli 1872, in Haarlem, als kind van Willem Frederik Hoogerbeets en Klaasje de Wilde, zoals getoond in stamboom 70.

231.  MARTINA HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 10 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 26 januari 1874, in Haarlem, als kind van Willem Frederik Hoogerbeets en Klaasje de Wilde, zoals getoond in stamboom 70.
232.  JACOBUS JOHANNES GIESKE (‎Heyndrick's Echtgenoot van 10 maal achter-achterkleindochter) werd geboren in 1864, in Haarlemmerliede en Spaarnwoude, als kind van Pieter Gieske en Christina Gramam, zoals getoond binnen stamboom 100. Hij is gestorven op 19 april 1948, ongeveer 83 jaar oud, in Raalte.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Jacobus Johannes Gieske"]
Noot:  Noot 14.
Jacobus Johannes Gieske, ongeveer 32 jaar oud, huwde Martina Hoogerbeets, 23 jaar oud, op 16 juni 1897 in Haarlemmerliede. Zie stamboom 100.

233.  FREDERIK WILLEM HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 10 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 24 april 1859, in Haarlem, als kind van Petrus Roest en Frederika Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 71.
Noot:  23 Juli 1874 als zoon erkend door zijn moeder.

234.  ANNA MARIA FREDERIKA HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 10 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 20 maart 1877, in Haarlem, als kind van Frederik Willem Hoogerbeets en Anna Elisabeth Voerman, zoals getoond in stamboom 72. Zij is gestorven op 21 april 1892, 15 jaar oud, in Haarlem.

235.  FREDERIK WILLEM HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 10 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 24 februari 1878, in Haarlem, als kind van Frederik Willem Hoogerbeets en Anna Elisabeth Voerman, zoals getoond in stamboom 72.

236.  ANNA ELISABETH HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 10 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 17 september 1879, in Haarlem, als kind van Frederik Willem Hoogerbeets en Anna Elisabeth Voerman, zoals getoond in stamboom 72.
237.  JAN JACOBUS POSTMA (‎Heyndrick's Echtgenoot van 10 maal achter-achterkleindochter) werd geboren rond 1878, in Harlingen, als kind van Jan Postma en Trientje Hilwerda, zoals getoond binnen stamboom 101.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Jan Jacobus Postma"]
Noot:  Letterzetter.
Jan Jacobus Postma, ongeveer 27 jaar oud, huwde Anna Elisabeth Hoogerbeets, 25 jaar oud, op 13 september 1905 in Haarlem. Zie stamboom 101.

238.  EGBERTA GERDINA HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 10 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 19 november 1880, in Haarlem, als kind van Frederik Willem Hoogerbeets en Anna Elisabeth Voerman, zoals getoond in stamboom 72.

239.  FREDERIKA WILHELMINA HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 10 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 15 augustus 1883, in Haarlem, als kind van Frederik Willem Hoogerbeets en Anna Elisabeth Voerman, zoals getoond in stamboom 72. Zij is gestorven op 22 september 1884, 1 jaar oud, in Haarlem.

240.  FREDERIK WILLEM HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 10 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 1 januari 1886, in Haarlem, als kind van Frederik Willem Hoogerbeets en Anna Elisabeth Voerman, zoals getoond in stamboom 72.
Noot:  Beroep: schilder.
241.  NEELTJE VAN DER HAM (‎Heyndrick's Vrouw van 10 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren rond 1888, in Haarlem, als kind van Leendert van der Ham en Johanna Cornelia Swaanswijk, zoals getoond binnen stamboom 102.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Neeltje van der Ham"]
Frederik Willem Hoogerbeets, 24 jaar oud, huwde Neeltje van der Ham, ongeveer 21 jaar oud, op 11 mei 1910 in Haarlem. Zie stamboom 102.

242.  JOHANNES HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 10 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 22 april 1871, in Haarlem, als kind van Johannes Hoogerbeets en Maria Catharina Renout, zoals getoond in stamboom 74.
Johannes huwde 2 maal. Hij huwde met Annetta Agnes van der Heijden en Marie Rosalie Henriette Schroer.
Noot:  Noot 15.
243.  ANNETTA AGNES VAN DER HEIJDEN (‎Heyndrick's Vrouw van 10 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren als kind van Elbertus van der Heijden en Annette Pleij, zoals getoond binnen stamboom 105.
Annetta huwde 2 maal. Zij huwde met Reijer Bruijn en Johannes Hoogerbeets.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Annetta Agnes van der Heijden"]
Johannes Hoogerbeets, 27 jaar oud, huwde Annetta Agnes van der Heijden op 12 mei 1898 in Haarlem. Zie stamboom 103.
244.  MARIE ROSALIE HENRIETTE SCHROER (‎Heyndrick's Vrouw van 10 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren rond 1864, in Maassluis.
Johannes Hoogerbeets, 38 jaar oud, huwde Marie Rosalie Henriette Schroer, ongeveer 45 jaar oud, op 14 oktober 1909 in Amsterdam. Zie stamboom 104.

245.  ABRAHAM HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 10 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 18 januari 1873, in Haarlem, als kind van Johannes Hoogerbeets en Maria Catharina Renout, zoals getoond in stamboom 74. Hij is gestorven op 21 mei 1873, als zuigeling.

246.  ELISABETH MAGDALENA HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 10 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 2 juni 1875, in Haarlem, als kind van Johannes Hoogerbeets en Maria Catharina Renout, zoals getoond in stamboom 74.
247.  SIJBOLT ZAAGSMA (‎Heyndrick's Echtgenoot van 10 maal achter-achterkleindochter) werd geboren rond 1872, in Noordwolde, als kind van Lammert Zaagsma en Taetske Bouma, zoals getoond in stamboom 361.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Sijbolt Zaagsma"]
Noot:  Kleermaker.
Sijbolt Zaagsma, ongeveer 26 jaar oud, huwde Elisabeth Magdalena Hoogerbeets, 23 jaar oud, op 16 februari 1899 in Haarlem. Zie stamboom 106.

248.  ABRAHAM FREDERIK HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 10 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 5 augustus 1877, in Haarlem, als kind van Johannes Hoogerbeets en Maria Catharina Renout, zoals getoond in stamboom 74.
Noot:  Noot 15.
249.  TRIJNTJE FORRER (‎Heyndrick's Vrouw van 10 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren rond 1876, in Akersloot, als kind van Johannes Forrer en Aartje den Otter, zoals getoond binnen stamboom 107.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Trijntje Forrer"]
Abraham Frederik Hoogerbeets, 22 jaar oud, huwde Trijntje Forrer, ongeveer 23 jaar oud, op 17 mei 1900 in Haarlem. Zij kregen twee dochters:
Maria Catharina Hoogerbeets is geboren op 26 mei 1901 in Haarlem
Aartje Hoogerbeets is geboren in januari 1903 in Haarlem; is gestorven op 20 juli 1903 in Haarlem
Deze familie wordt getoond als stamboom 107.
Noot:  Abraham en Trijntje emigreerden rond 1903 naar Zuid-Afrika.
250.  MARIA CATHARINA HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 10 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 19 oktober 1878, in Haarlem, als kind van Johannes Hoogerbeets en Maria Catharina Renout, zoals getoond in stamboom 74. Zij is gestorven op 21 maart 1879, als zuigeling.

251.  HENDRIK WILLEM JOHANNES HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 10 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 22 juli 1884, in Haarlem, als kind van Johannes Hoogerbeets en Maria Catharina Renout, zoals getoond in stamboom 74. Hij is gestorven op 10 januari 1885, als zuigeling, in Haarlem.

252.  WILLEM VAN DER STEEG (‎Heyndrick's 10 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren rond 1878 als kind van Hendrik van der Steeg en Theodora Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 80. Hij is gestorven op 24 juli 1916, ongeveer 38 jaar oud, in Bloemendaal.

253.  THEODORUS JACOBUS VAN DER STEEG (‎Heyndrick's 10 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren in 1883, in Haarlem, als kind van Hendrik van der Steeg en Theodora Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 80.
Noot:  beroep: handelsreiziger.
254.  CORNELIA HELENA BECKER (‎Heyndrick's Vrouw van 10 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren in 1887, in Haarlem, als kind van Johannes Jacobus Becker en Johanna Catharina Klaassen, zoals getoond binnen stamboom 108.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Cornelia Helena Becker"]
Theodorus Jacobus van der Steeg, ongeveer 28 jaar oud, huwde Cornelia Helena Becker, ongeveer 24 jaar oud, op 9 augustus 1911 in Haarlem. Zie stamboom 108.

255.  WILLEM JOHANNES HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 10 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 6 januari 1876, in Groesbeek, als kind van Willem Hoogerbeets en Catharina Dijkman, zoals getoond in stamboom 82. Hij is gestorven op 23 maart 1922, 46 jaar oud, in Leiden.
Noot:  Magazijnmeester.
256.  JOHANNESKE BLEEKER (‎Heyndrick's Vrouw van 10 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren rond 1887, in Echten, als kind van Johannes Bleeker en Janke Visser, zoals getoond binnen stamboom 109.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Johanneske Bleeker"]
Willem Johannes Hoogerbeets, 32 jaar oud, huwde Johanneske Bleeker, ongeveer 21 jaar oud, op 7 oktober 1908 in Amsterdam. Zij kregen een dochter:
Janke Johanneske Hoogerbeets is geboren op 16 september 1912 in Amsterdam; is gestorven op 17 februari 1982 in Blaricum
Deze familie wordt getoond als stamboom 109.
257.  JACOBA HILLEGONDA HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 10 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 12 april 1877, in Groesbeek, als kind van Willem Hoogerbeets en Catharina Dijkman, zoals getoond in stamboom 82.
258.  ADRIAAN LA GRAND (‎Heyndrick's Echtgenoot van 10 maal achter-achterkleindochter) werd geboren rond 1873, in Waddinxveen, als kind van Willem la Grand en Neeltje Leenheer, zoals getoond binnen stamboom 110.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Adriaan la Grand"]
Adriaan la Grand, ongeveer 23 jaar oud, huwde Jacoba Hillegonda Hoogerbeets, 19 jaar oud, op 10 december 1896 in Waddinxveen. Zie stamboom 110.

259.  ALBERTUS HENDRIKUS HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 10 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 19 juni 1879, in Groesbeek, als kind van Willem Hoogerbeets en Catharina Dijkman, zoals getoond in stamboom 82.

260.  DIRK JACOBUS HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 10 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 17 maart 1882, in Schiedam, als kind van Willem Hoogerbeets en Catharina Dijkman, zoals getoond in stamboom 82. Hij is gestorven op 17 november 1951, 69 jaar oud, in Amsterdam.
Noot:  Timmerman.
261.  ALBERDINA VAN HEERIKHUIZEN (‎Heyndrick's Vrouw van 10 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 13 juni 1879, in Velp (gem. Rheden Gld). Zij is gestorven op 7 mei 1956, 76 jaar oud, in 's Gravenhage.
Dirk Jacobus Hoogerbeets, 24 jaar oud, huwde Alberdina van Heerikhuizen, 27 jaar oud, op 3 oktober 1906 in 's Gravenhage, en zij waren gescheiden. Zij kregen twee dochters:
Catharina Willelmina Hoogerbeets is geboren op 27 januari 1907 in 's Gravenhage
Alberdina Dirkje Hoogerbeets is geboren op 24 mei 1914 in 's Gravenhage; is gestorven op 29 november 1996 in 's Gravenhage
Deze familie wordt getoond als stamboom 111.
Noot:  Gescheiden op 15 Sep 1949 te 's Gravenhage.
262.  ALIDA LUCIA HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 10 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 3 maart 1877, in Haarlem, als kind van Dirk Jacobus Hoogerbeets en Alida Wilhelmina Kruger, zoals getoond in stamboom 83. Zij is gestorven op 18 juli 1951, 74 jaar oud.

263.  JACOBA WILHELMINA HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 10 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 18 februari 1879, in Amsterdam, als kind van Dirk Jacobus Hoogerbeets en Alida Wilhelmina Kruger, zoals getoond in stamboom 83. Zij is gestorven op 15 januari 1957, 77 jaar oud.
264.  PIETER VAN ESKERT (‎Heyndrick's Echtgenoot van 10 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op 2 januari 1878, in Haarlem, als kind van Hermanus Johannes van Eskert en Hestrina Johanna Miesyerus, zoals getoond binnen stamboom 112. Hij is gestorven op 6 november 1954, 76 jaar oud.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Pieter van Eskert"]
Noot:  Beroep: concierge.
Pieter van Eskert, 24 jaar oud, huwde Jacoba Wilhelmina Hoogerbeets, 23 jaar oud, op 17 juli 1902 in Haarlem. Zie stamboom 112.

265.  WILLEM HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 10 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 10 april 1881, in Haarlem, als kind van Dirk Jacobus Hoogerbeets en Alida Wilhelmina Kruger, zoals getoond in stamboom 83. Hij is gestorven op 3 oktober 1937, 56 jaar oud, in Haarlem.
Noot:  Metaaldraaier.
266.  PIETERNELLA DE BRUIJN (‎Heyndrick's Vrouw van 10 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 4 juni 1885, in 's Gravenhage, als kind van Dominicus de Bruijn en Antje Guijt, zoals getoond binnen stamboom 113. Zij is gestorven op 30 september 1950, 65 jaar oud.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Pieternella de Bruijn"]
Willem Hoogerbeets, 28 jaar oud, huwde Pieternella de Bruijn, 24 jaar oud, op 24 november 1909 in Haarlem. Zij kregen twee dochters:
Nellie Hoogerbeets is geboren op 28 februari 1911 in Haarlem; is gestorven op 16 september 1969 in Haarlem
Alida Willemina Hoogerbeets is geboren op 17 juni 1913 in Haarlem; is gestorven op 12 augustus 1979 in Haarlem
Deze familie wordt getoond als stamboom 113.
267.  WILHELMINA THEODORA HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 10 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 12 februari 1883, in Haarlem, als kind van Dirk Jacobus Hoogerbeets en Alida Wilhelmina Kruger, zoals getoond in stamboom 83. Zij is gestorven op 19 februari 1976, 93 jaar oud.
268.  CORNELIS BERNARDUS ROEST (‎Heyndrick's Echtgenoot van 10 maal achter-achterkleindochter) werd geboren rond 1882, in Haarlem, als kind van Cornelis Roest en Gerritje Evers, zoals getoond binnen stamboom 114.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Cornelis Bernardus Roest"]
Noot:  Boekdrukker.
Cornelis Bernardus Roest, ongeveer 25 jaar oud, huwde Wilhelmina Theodora Hoogerbeets, 25 jaar oud, op 6 mei 1908 in Haarlem. Zie stamboom 114.

269.  THEODORA HENDRICA HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 10 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 24 januari 1885, in Haarlem, als kind van Dirk Jacobus Hoogerbeets en Alida Wilhelmina Kruger, zoals getoond in stamboom 83. Zij is gestorven op 12 juli 1885, als zuigeling, in Haarlem.

270.  DIRK JACOBUS HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 10 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 23 mei 1886, in Haarlem, als kind van Dirk Jacobus Hoogerbeets en Alida Wilhelmina Kruger, zoals getoond in stamboom 83. Hij is gestorven op 22 juli 1909, 23 jaar oud, in Haarlem.
Noot:  Meubelmaker, ongehuwd.

271.  HENDRIKA CATHARINA HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 10 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 6 maart 1888, in Haarlem, als kind van Dirk Jacobus Hoogerbeets en Alida Wilhelmina Kruger, zoals getoond in stamboom 83. Zij is gestorven op 20 juli 1976, 88 jaar oud, in Zuid-Afrika.
272.  FREDERIK MOLENAAR (‎Heyndrick's Echtgenoot van 10 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op 3 maart 1892. Hij is gestorven in 1946, ongeveer 54 jaar oud, in Zuid-Afrika.
Frederik Molenaar, 31 jaar oud, huwde Hendrika Catharina Hoogerbeets, 35 jaar oud, op 18 juli 1923. Zie stamboom 115.

273.  HENDRIK HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 10 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 28 februari 1889, in Haarlem, als kind van Dirk Jacobus Hoogerbeets en Alida Wilhelmina Kruger, zoals getoond in stamboom 83. Hij is gestorven op 14 november 1914, 25 jaar oud.

274.  JOHANNES HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 10 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 3 juni 1892, in Haarlem, als kind van Dirk Jacobus Hoogerbeets en Alida Wilhelmina Kruger, zoals getoond in stamboom 83. Hij is gestorven op 26 januari 1968, 75 jaar oud, in IJmuiden.
275.  JANNETJE VAN DER LAAK (‎Heyndrick's Vrouw van 10 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 26 maart 1897, in Hilversum. Zij is gestorven op 5 augustus 1985, 88 jaar oud.
Johannes Hoogerbeets huwde Jannetje van der Laak. Zij kregen vijf kinderen:
Dirk Jacobus Hoogerbeets is geboren op 26 juni 1918 in Haarlem
Jeanette Johanna Hoogerbeets is geboren op 15 februari 1920 in Haarlem
Alida Wilhelmina Hoogerbeets is geboren op 17 januari 1923 in Velsen; is gestorven op 27 december 1940 in Velsen
Anna Hendrika Hoogerbeets is geboren op 17 januari 1923 in Velsen
Gerda Hoogerbeets is geboren op 25 mei 1929 in Velsen
Deze familie wordt getoond als stamboom 116.
276.  MARIA HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 10 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 23 januari 1896, in Haarlem, als kind van Dirk Jacobus Hoogerbeets en Alida Wilhelmina Kruger, zoals getoond in stamboom 83. Zij is gestorven op 20 juli 1983, 87 jaar oud, in Haarlem.
277.  PIETER SLUIS (‎Heyndrick's Echtgenoot van 10 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op 18 juli 1896, in Haarlem. Hij is gestorven op 29 augustus 1979, 83 jaar oud, in Haarlem.
Pieter Sluis, 24 jaar oud, huwde Maria Hoogerbeets, 25 jaar oud, op 11 mei 1921 in Haarlem. Zie stamboom 117.

278.  JACOBUS HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 10 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 3 augustus 1898, in Haarlem, als kind van Dirk Jacobus Hoogerbeets en Alida Wilhelmina Kruger, zoals getoond in stamboom 83. Hij is gestorven op 3 december 1898, als zuigeling, in Haarlem.

279.  ELISABETH JACOBA VAN ROON (‎Heyndrick's 10 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren in 1887, in Haarlem, als kind van Wouter Willem van Roon en Hendrika Catherina Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 84.
280.  CORNELIS FRANCISCUS BOSMAN (‎Heyndrick's Echtgenoot van 10 maal achter-achterkleindochter) werd geboren in 1886, in Rotterdam.
Cornelis Franciscus Bosman, ongeveer 25 jaar oud, huwde Elisabeth Jacoba van Roon, ongeveer 24 jaar oud, op 17 april 1912 in Rotterdam. Zie stamboom 118.

281.  REINIER JOORE (‎Heyndrick's 10 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 3 februari 1867, in Vogelenzang, Bloemendaal, als kind van Jan Hendrik Joore en Maria Spooren, zoals getoond in stamboom 86.

282.  JOHANNA HENDRIKA JOORE (‎Heyndrick's 10 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 19 april 1868, in Vogelenzang, Bloemendaal, als kind van Jan Hendrik Joore en Maria Spooren, zoals getoond in stamboom 86.

13e Generatie van Nakomelingen

283.  PETRONELLA CAROLINA CHRISTINA LOUISA HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 11 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 8 oktober 1884, in Amsterdam, als kind van Abraham Hoogerbeets en Petronella Carolina van Dokkum, zoals getoond in stamboom 87.
284.  DIRK PIETER JOOLEN (‎Heyndrick's Echtgenoot van 11 maal achter-achterkleindochter) werd geboren rond 1881, in Amsterdam, als kind van Dirk Joolen en Elisabeth van Beek, zoals getoond binnen stamboom 119.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Dirk Pieter Joolen"]
Dirk Pieter Joolen, ongeveer 24 jaar oud, huwde Petronella Carolina Christina Louisa Hoogerbeets, 21 jaar oud, op 10 januari 1906 in Amsterdam. Zie stamboom 119.

285.  ABRAHAM HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 11 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 17 december 1887, in Amsterdam, als kind van Abraham Hoogerbeets en Petronella Carolina van Dokkum, zoals getoond in stamboom 87. Hij is gestorven op 22 februari 1910, 22 jaar oud, in Haarlem.
Noot:  Zilversmid, ongehuwd.

286.  LOUISA HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 11 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 28 april 1885, in Haarlem, als kind van Nicolaas Hoogerbeets en Hendrika Bakker, zoals getoond in stamboom 88.

287.  NICOLAAS HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 11 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 9 september 1886, in Haarlem, als kind van Nicolaas Hoogerbeets en Hendrika Bakker, zoals getoond in stamboom 88. Hij is gestorven in 1969, ongeveer 82 jaar oud, in Baarn.

288.  BERENDINA AUGUSTINA HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 11 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 4 november 1888, in Haarlem, als kind van Nicolaas Hoogerbeets en Hendrika Bakker, zoals getoond in stamboom 88. Zij is gestorven op 30 december 1974, 86 jaar oud.
289.  JOHANNES CHRISTIAAN HABICH (‎Heyndrick's Echtgenoot van 11 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op 18 mei 1885. Hij is gestorven in 1959, ongeveer 74 jaar oud.
Johannes Christiaan Habich, 32 jaar oud, huwde Berendina Augustina Hoogerbeets, 28 jaar oud, op 23 mei 1917. Zij kregen vier kinderen:
Johannes Nicolaas Habich is geboren op 18 oktober 1917; is gestorven op 13 april 1975
Johanna Geertruida Habich is geboren op 11 april 1919; is gestorven op 17 april 1989
Berendina Augustina Habich is geboren op 2 mei 1922; is gestorven op 29 april 1994
Willem Lodewijk Habich is geboren op 10 juli 1923; is gestorven op 22 april 2000
Deze familie wordt getoond als stamboom 120.
290.  ABRAHAM HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 11 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 10 februari 1890, in Haarlem, als kind van Nicolaas Hoogerbeets en Hendrika Bakker, zoals getoond in stamboom 88. Hij is gestorven op 2 januari 1957, 66 jaar oud, in Venlo.
291.  MARIA KÄHNERT (‎Heyndrick's Vrouw van 11 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren in 1892, in Lütchenrode (D). Zij is gestorven op 12 augustus 1966, ongeveer 74 jaar oud, in Venlo.
Abraham Hoogerbeets huwde Maria Kähnert. Zij kregen drie kinderen:
Abraham Hoogerbeets
Wilhelmus Hoogerbeets is geboren op 21 november 1926 in Viersen (D); is gestorven op 12 september 2008 in Venlo
Elfrida Hoogerbeets is geboren op 22 juli 1928 in Venlo; is gestorven op 31 mei 2013 in Eygelshoven
Deze familie wordt getoond als stamboom 121.
292.  HENDRICUS ALBERTUS HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 11 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 21 juni 1891, in Haarlem, als kind van Nicolaas Hoogerbeets en Hendrika Bakker, zoals getoond in stamboom 88. Hij is gestorven op 8 maart 1965, 73 jaar oud, in Haarlem.
293.  LOUISA VAN DER LINDEN (‎Heyndrick's Vrouw van 11 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 4 maart 1894, in Haarlem. Zij is gestorven op 17 november 1964, 70 jaar oud.
Hendricus Albertus Hoogerbeets, 28 jaar oud, huwde Louisa van der Linden, 25 jaar oud, op 8 januari 1920. Zij kregen twee zonen:
Hendricus Nicolaas Hoogerbeets is geboren op 29 juni 1923 in Haarlem; is gestorven op 20 april 2010 in Tiel
Martinus Gerardus Hoogerbeets is geboren op 29 juni 1929 in Haarlem; is gestorven in 1983 in Haarlem
Deze familie wordt getoond als stamboom 122.
294.  MARIA HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 11 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 28 december 1893, in Haarlem, als kind van Nicolaas Hoogerbeets en Hendrika Bakker, zoals getoond in stamboom 88.

295.  JOHAN GEORGE HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 11 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 6 juni 1896, in Haarlem, als kind van Nicolaas Hoogerbeets en Heintje Weerts, zoals getoond in stamboom 89. Hij is gestorven op 15 juli 1979, 83 jaar oud.
296.  AALTJE BERTHA LENNINGS (‎Heyndrick's Vrouw van 11 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 29 januari 1899, in Haarlem. Zij is gestorven op 12 maart 1975, 76 jaar oud.
Johan George Hoogerbeets, 29 jaar oud, huwde Aaltje Bertha Lennings, 26 jaar oud, op 10 november 1925. Zij kregen een zoon:
Johan George Hoogerbeets is geboren op 4 december 1930 in Haarlem
Deze familie wordt getoond als stamboom 123.
297.  ALIDA HERMINA HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 11 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 5 augustus 1891, in Haarlem, als kind van Johannes Frederik Hoogerbeets en Hermina Gezina Mulder, zoals getoond in stamboom 93. Zij is gestorven op 10 november 1980, 89 jaar oud, in Haarlem. Zij werd begraven op 13 november 1980 in Haarlem.
298.  STEVEN VELDKAMP (‎Heyndrick's Echtgenoot van 11 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op 15 augustus 1892, in Haarlem. Hij is gestorven in 1979, ongeveer 86 jaar oud, in Haarlem.
Steven Veldkamp, 27 jaar oud, huwde Alida Hermina Hoogerbeets, 28 jaar oud, op 11 september 1919 in Haarlem. Zij kregen twee kinderen:
Hans Veldkamp
Elly Veldkamp
Deze familie wordt getoond als stamboom 124.
299.  JOHANNES FREDERIK HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 11 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 19 juli 1894, in Haarlem, als kind van Johannes Frederik Hoogerbeets en Hermina Gezina Mulder, zoals getoond in stamboom 93. Hij is gestorven in Stuttgart.
300.  GENOVEFA WINTERER (‎Heyndrick's Vrouw van 11 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 12 april 1887, in Steinach.
Johannes Frederik Hoogerbeets huwde Genovefa Winterer. Zij kregen drie kinderen:
Johann Friedrich Hoogerbeets is geboren op 22 mei 1915 in Haarlem
Eugen Engelberth Hoogerbeets is geboren op 13 mei 1916 in Hannover (D); is gestorven in 1991
Emma Cezilia Hoogerbeets is geboren op 27 november 1918 in Stuttgart
Deze familie wordt getoond als stamboom 125.
301.  FREDERIK WILHELM HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 11 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 2 februari 1897, in Haarlem, als kind van Johannes Frederik Hoogerbeets en Hermina Gezina Mulder, zoals getoond in stamboom 93. Hij is gestorven op 19 augustus 1980, 83 jaar oud, in Haarlem.
Noot:  Chemicus, Chemie-Loborant, -Analyst.
302.  AALTJE BOOIJ (‎Heyndrick's Vrouw van 11 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 29 juli 1900, in Hoogeveen, als kind van Arend Booij en Grietje Santing, zoals getoond in stamboom 376. Zij is gestorven op 18 april 1979, 78 jaar oud, in Haarlem.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Aaltje Booij"]
Frederik Wilhelm Hoogerbeets, 29 jaar oud, huwde Aaltje Booij, 26 jaar oud, op 23 december 1926 in Haarlem. Zij kregen vier kinderen:
Frederik Wilhelm Hoogerbeets is geboren op 11 september 1928 in Haarlem; is gestorven op 18 februari 2007 in Amsterdam
Johannes Frederik Hoogerbeets is geboren op 30 december 1930 in Groningen; is gestorven op 26 maart 2001 in 't Zand NH
Carl Eduard Hoogerbeets is geboren op 21 augustus 1934 in Haarlem; is gestorven op 19 november 1994 in Eindhoven
Hermina Gezina Hoogerbeets is geboren op 3 september 1936 in Haarlem
Deze familie wordt getoond als stamboom 126.
303.  ABRAHAM HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 11 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 25 augustus 1899, in Haarlem, als kind van Frederik Willem Hoogerbeets en Dorothea Rees, zoals getoond in stamboom 95.

304.  JOHANNA HENDRIKA HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 11 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 2 februari 1902, in Haarlem, als kind van Frederik Willem Hoogerbeets en Dorothea Rees, zoals getoond in stamboom 95. Zij is gestorven op 3 december 1991, 89 jaar oud, in Haarlem. Zij werd begraven op 6 december 1991 in Haarlem.

305.  ROMBOUT HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 11 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 12 februari 1906, in Haarlem, als kind van Rombout Hoogerbeets en Alida Kramer, zoals getoond in stamboom 96. Hij is gestorven in Heemstede.
306.  THEODORA JOHANNA CORNELIA SCHEFFER (‎Heyndrick's Vrouw van 11 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 8 augustus 1904, in Amsterdam. Zij is gestorven in Heemstede.
Rombout Hoogerbeets huwde Theodora Johanna Cornelia Scheffer. Zij kregen twee kinderen:
Annie Hoogerbeets is geboren op 7 december 1941 in Haarlem
Rombout Hoogerbeets is geboren op 14 februari 1948 in Haarlem
Deze familie wordt getoond als stamboom 127.
307.  ENGEL BASTIAAN LEENDERT HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 11 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 30 november 1907, in Haarlem, als kind van Rombout Hoogerbeets en Alida Kramer, zoals getoond in stamboom 96. Hij is gestorven in 1960, ongeveer 52 jaar oud.
308.  WIJNANDA CORNELIA GRAAFF (‎Heyndrick's Vrouw van 11 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 8 augustus 1907.
Engel Bastiaan Leendert Hoogerbeets huwde Wijnanda Cornelia Graaff. Zij kregen twee kinderen:
Rombout Hoogerbeets is geboren op 29 september 1940 in Haarlem
Wanda Hoogerbeets is geboren op 29 december 1946 in Haarlem
Deze familie wordt getoond als stamboom 128.
309.  WILLEM FREDERIK HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 11 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 27 juni 1895, in Haarlem, als kind van Wouter Ijfs en Aaltje Jeltje Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 98.
Noot:  30 Juni 1896 als zoon erkend door zijn moeder en door Wouter IJfs.

310.  MARIA CATHARINA HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 11 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 26 mei 1901, in Haarlem, als kind van Abraham Frederik Hoogerbeets en Trijntje Forrer, zoals getoond in stamboom 107.
311.  JOHAN CAREL DE VILLIERS (‎Heyndrick's Echtgenoot van 11 maal achter-achterkleindochter).
Johan Carel de Villiers huwde Maria Catharina Hoogerbeets, 24 jaar oud, op 7 juli 1925 in Paarl, Kaap de Goede Hoop. Zie stamboom 129.

312.  AARTJE HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 11 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren in januari 1903, in Haarlem, als kind van Abraham Frederik Hoogerbeets en Trijntje Forrer, zoals getoond in stamboom 107. Zij is gestorven op 20 juli 1903, als zuigeling, in Haarlem.

313.  JANKE JOHANNESKE HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 11 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 16 september 1912, in Amsterdam, als kind van Willem Johannes Hoogerbeets en Johanneske Bleeker, zoals getoond in stamboom 109. Zij is gestorven op 17 februari 1982, 69 jaar oud, in Blaricum.
314.  ERNST VAN HEECKEREN VAN WALIEN (‎Heyndrick's Echtgenoot van 11 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op 29 juni 1913, in Vrijhoeve-Capelle. Hij is gestorven op 24 november 1974, 61 jaar oud, in Huizen.
Ernst huwde 2 maal. Hij huwde met Albertine Coppens en Janke Johanneske Hoogerbeets.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Ernst van Heeckeren van Walien"]
Noot:  baron.
Ernst van Heeckeren van Walien, 34 jaar oud, huwde Janke Johanneske Hoogerbeets, 34 jaar oud, op 16 juli 1947 in Londen (UK). Zij kregen een dochter:
Marilene van Heeckeren van Walien is geboren op 17 augustus 1948 in Bussum
Deze familie wordt getoond als stamboom 130.
315.  CATHARINA WILLELMINA HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 11 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 27 januari 1907, in 's Gravenhage, als kind van Dirk Jacobus Hoogerbeets en Alberdina van Heerikhuizen, zoals getoond in stamboom 111.

316.  ALBERDINA DIRKJE HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 11 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 24 mei 1914, in 's Gravenhage, als kind van Dirk Jacobus Hoogerbeets en Alberdina van Heerikhuizen, zoals getoond in stamboom 111. Zij is gestorven op 29 november 1996, 82 jaar oud, in 's Gravenhage.
317.  CORNELIS GELUK (‎Heyndrick's Echtgenoot van 11 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op 23 juni 1905, in 's Gravenhage.
Cornelis Geluk, 28 jaar oud, huwde Alberdina Dirkje Hoogerbeets, 19 jaar oud, op 25 april 1934 in 's Gravenhage. Zij kregen twee dochters:
Beatrijs Geluk is geboren op 6 november 1934 in 's Gravenhage
Madelon Geluk is geboren op 23 december 1936 in 's Gravenhage
Deze familie wordt getoond als stamboom 132.
318.  NELLIE HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 11 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 28 februari 1911, in Haarlem, als kind van Willem Hoogerbeets en Pieternella de Bruijn, zoals getoond in stamboom 113. Zij is gestorven op 16 september 1969, 58 jaar oud, in Haarlem.
319.  WILLEM MENSINK (‎Heyndrick's Echtgenoot van 11 maal achter-achterkleindochter).
Willem huwde 2 maal. Hij huwde met Nellie Hoogerbeets en Jeanette Johanna Hoogerbeets.
Willem Mensink huwde Nellie Hoogerbeets, 24 jaar oud, op 4 september 1935. Zij kregen twee kinderen:
Wim Mensink is geboren op 16 mei 1938
Hannie Mensink is geboren op 8 maart 1942
Deze familie wordt getoond als stamboom 133.
320.  ALIDA WILLEMINA HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 11 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 17 juni 1913, in Haarlem, als kind van Willem Hoogerbeets en Pieternella de Bruijn, zoals getoond in stamboom 113. Zij is gestorven op 12 augustus 1979, 66 jaar oud, in Haarlem.
Alida huwde 2 maal. Zij huwde met Henk Kaper en Albert Jacobus Loppersum.
Noot:  alias "Pim".
321.  HENK KAPER (‎Heyndrick's Echtgenoot van 11 maal achter-achterkleindochter).
Henk Kaper huwde Alida Willemina Hoogerbeets, ongeveer 25 jaar oud, in 1938. Zie stamboom 135.
322.  ALBERT JACOBUS LOPPERSUM (‎Heyndrick's Echtgenoot van 11 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op 8 november 1904, in Zuidhorn. Hij is gestorven op 10 mei 1987, 82 jaar oud, in Oostrum.
Albert Jacobus Loppersum, 40 jaar oud, huwde Alida Willemina Hoogerbeets, 32 jaar oud, op 2 augustus 1945 in Haarlem. Zij kregen een dochter:
Marianne Irene Loppersum is geboren op 20 januari 1949 in Haarlem
Deze familie wordt getoond als stamboom 136.
323.  DIRK JACOBUS HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 11 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 26 juni 1918, in Haarlem, als kind van Johannes Hoogerbeets en Jannetje van der Laak, zoals getoond in stamboom 116.
324.  FLORA MCARTHUR MCLEAN (‎Heyndrick's Vrouw van 11 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 16 februari 1922, in Rothesay Bute.
Dirk Jacobus Hoogerbeets, 22 jaar oud, huwde Flora McArthur McLean, 18 jaar oud, op 14 februari 1941. Zij kregen vier kinderen:
Johannes Hoogerbeets is geboren op 31 juli 1941
Duncan Hoogerbeets is geboren op 2 september 1943
Jannetje Mary Hoogerbeets is geboren op 10 februari 1947
Christine Hoogerbeets is geboren op 14 maart 1952
Deze familie wordt getoond als stamboom 137.
325.  JEANETTE JOHANNA HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 11 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 15 februari 1920, in Haarlem, als kind van Johannes Hoogerbeets en Jannetje van der Laak, zoals getoond in stamboom 116.
Willem Mensink huwde Jeanette Johanna Hoogerbeets. Zie stamboom 134.

326.  ALIDA WILHELMINA HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 11 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 17 januari 1923, in Velsen, als kind van Johannes Hoogerbeets en Jannetje van der Laak, zoals getoond in stamboom 116. Zij is gestorven op 27 december 1940, 17 jaar oud, in Velsen.

327.  ANNA HENDRIKA HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 11 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 17 januari 1923, in Velsen, als kind van Johannes Hoogerbeets en Jannetje van der Laak, zoals getoond in stamboom 116.

328.  GERDA HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 11 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 25 mei 1929, in Velsen, als kind van Johannes Hoogerbeets en Jannetje van der Laak, zoals getoond in stamboom 116.

14e Generatie van Nakomelingen

329.  JOHANNES NICOLAAS HABICH (‎Heyndrick's 12 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 18 oktober 1917 als kind van Johannes Christiaan Habich en Berendina Augustina Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 120. Hij is gestorven op 13 april 1975, 57 jaar oud.

330.  JOHANNA GEERTRUIDA HABICH (‎Heyndrick's 12 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 11 april 1919 als kind van Johannes Christiaan Habich en Berendina Augustina Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 120. Zij is gestorven op 17 april 1989, 70 jaar oud.

331.  BERENDINA AUGUSTINA HABICH (‎Heyndrick's 12 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 2 mei 1922 als kind van Johannes Christiaan Habich en Berendina Augustina Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 120. Zij is gestorven op 29 april 1994, 71 jaar oud.

332.  WILLEM LODEWIJK HABICH (‎Heyndrick's 12 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 10 juli 1923 als kind van Johannes Christiaan Habich en Berendina Augustina Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 120. Hij is gestorven op 22 april 2000, 76 jaar oud.
333.  MARGARETHA VAN WOLFEREN (‎Heyndrick's Vrouw van 12 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 20 april 1928. Zij is gestorven op 13 juni 1978, 50 jaar oud.
Willem Lodewijk Habich, 29 jaar oud, huwde Margaretha van Wolferen, 24 jaar oud, op 26 november 1952. Zij kregen zes kinderen:
Johannes Christiaan Habich is geboren op 3 september 1952
Wilhelmina Louise Habich is geboren op 30 december 1953
Margaretha Catharina Habich is geboren op 4 september 1955
Willem Lodewijk Habich is geboren op 27 november 1956
Yvonne Marijke Habich is geboren op 11 november 1961
Ronald Valerius Habich is geboren op 16 oktober 1966
Deze familie wordt getoond als stamboom 138.
334.  ABRAHAM HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 12 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Abraham Hoogerbeets en Maria Kähnert, zoals getoond in stamboom 121.
Noot:  Jong gestorven.

335.  WILHELMUS HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 12 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 21 november 1926, in Viersen (D), als kind van Abraham Hoogerbeets en Maria Kähnert, zoals getoond in stamboom 121. Hij is gestorven op 12 september 2008, 81 jaar oud, in Venlo.
336.  MATHILDE VEUSKENS (‎Heyndrick's Vrouw van 12 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 7 december 1926, in Breyel (D). Zij is gestorven op 10 juni 2008, 81 jaar oud, in Venlo.
Wilhelmus Hoogerbeets, 31 jaar oud, huwde Mathilde Veuskens, 31 jaar oud, op 15 februari 1958 in kalden-kirchen. Zij kregen een zoon:
Werner Michael Hoogerbeets is geboren op 14 januari 1959
Deze familie wordt getoond als stamboom 139.
337.  ELFRIDA HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 12 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 22 juli 1928, in Venlo, als kind van Abraham Hoogerbeets en Maria Kähnert, zoals getoond in stamboom 121. Zij is gestorven op 31 mei 2013, 84 jaar oud, in Eygelshoven.

338.  HENDRICUS NICOLAAS HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 12 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 29 juni 1923, in Haarlem, als kind van Hendricus Albertus Hoogerbeets en Louisa van der Linden, zoals getoond in stamboom 122. Hij is gestorven op 20 april 2010, 86 jaar oud, in Tiel.
339.  MERIJTJE JANNETJE ALKEMA (‎Heyndrick's Vrouw van 12 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 4 september 1923, in Texel.
Hendricus Nicolaas Hoogerbeets huwde Merijtje Jannetje Alkema. Zij kregen drie dochters:
Louisa Janette Hoogerbeets is geboren op 24 mei 1952 in Amsterdam
Silvia Anna Paulowna Hoogerbeets is geboren op 28 april 1955 in Amsterdam
Elvira Henriette Hoogerbeets is geboren op 6 januari 1961 in Tiel; is gestorven op 8 juni 1966 in Tiel
Deze familie wordt getoond als stamboom 140.
340.  MARTINUS GERARDUS HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 12 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 29 juni 1929, in Haarlem, als kind van Hendricus Albertus Hoogerbeets en Louisa van der Linden, zoals getoond in stamboom 122. Hij is gestorven in 1983, ongeveer 54 jaar oud, in Haarlem.
341.  HENDRIKA LOUISE VAN GEND (‎Heyndrick's Vrouw van 12 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 20 januari 1934.
Martinus Gerardus Hoogerbeets, 28 jaar oud, huwde Hendrika Louise van Gend, 23 jaar oud, op 6 juli 1957. Zij kregen twee dochters:
Monica Brigitta Hoogerbeets is geboren op 20 augustus 1960 in Haarlem
Ingrid Jolanda Hoogerbeets is geboren op 7 augustus 1964 in Haarlem
Deze familie wordt getoond als stamboom 141.
342.  JOHAN GEORGE HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 12 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 4 december 1930, in Haarlem, als kind van Johan George Hoogerbeets en Aaltje Bertha Lennings, zoals getoond in stamboom 123.
Johan huwde drie maal. Hij huwde met Anthoinetha Helena Carolina Mathôt, Johanna Maria Geertruida van der Hulst en Margarita Adriana Gerarda van Dijk.
343.  ANTHOINETHA HELENA CAROLINA MATHÔT (‎Heyndrick's Vrouw van 12 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 27 juni 1935, in Haarlem.
Johan George Hoogerbeets, 25 jaar oud, huwde Anthoinetha Helena Carolina Mathôt, 21 jaar oud, op 6 november 1956. Zij kregen twee zonen:
Jasper Hoogerbeets is geboren op 21 augustus 1962 in Vlaardingen
Sicco Hoogerbeets is geboren op 25 juli 1966 in Alphen a/d Rijn
Deze familie wordt getoond als stamboom 142.
344.  JOHANNA MARIA GEERTRUIDA VAN DER HULST (‎Heyndrick's Vrouw van 12 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 8 september 1942, in Den Haag. Zij is gestorven op 21 juli 1995, 52 jaar oud, in Leidschendam.
Johan George Hoogerbeets, 37 jaar oud, huwde Johanna Maria Geertruida van der Hulst, 25 jaar oud, op 26 juli 1968. Zij kregen een dochter:
Jacinthe Alberta Hoogerbeets is geboren op 3 juli 1969 in Leiden
Deze familie wordt getoond als stamboom 143.
345.  MARGARITA ADRIANA GERARDA VAN DIJK (‎Heyndrick's Vrouw van 12 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 10 maart 1942, in Bruchen.
Johan George Hoogerbeets, 41 jaar oud, huwde Margarita Adriana Gerarda van Dijk, 30 jaar oud, op 13 augustus 1972 in Voorschoten. Zij kregen een dochter:
Judith Hoogerbeets is geboren op 15 december 1973 in Delft
Deze familie wordt getoond als stamboom 144.
346.  HANS VELDKAMP (‎Heyndrick's 12 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Steven Veldkamp en Alida Hermina Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 124.

347.  ELLY VELDKAMP (‎Heyndrick's 12 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Steven Veldkamp en Alida Hermina Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 124.

348.  JOHANN FRIEDRICH HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 12 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 22 mei 1915, in Haarlem, als kind van Johannes Frederik Hoogerbeets en Genovefa Winterer, zoals getoond in stamboom 125.
349.  HEDWIG BECK (‎Heyndrick's Vrouw van 12 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 29 mei 1915, in Buttenwiesen.
Johann Friedrich Hoogerbeets huwde Hedwig Beck. Zij kregen twee zonen:
Fred Helge Hoogerbeets is geboren op 24 september 1943 in Stuttgart
Gerrit Hoogerbeets is geboren op 24 februari 1948 in Sindelfingen
Deze familie wordt getoond als stamboom 145.
350.  EUGEN ENGELBERTH HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 12 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 13 mei 1916, in Hannover (D), als kind van Johannes Frederik Hoogerbeets en Genovefa Winterer, zoals getoond in stamboom 125. Hij is gestorven in 1991, ongeveer 75 jaar oud.
351.  GRETE FRANZISKA EMILIE STORK (‎Heyndrick's Vrouw van 12 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 17 maart 1923, in Dortmund (D), als kind van Theodor Stork en Emilie Christine Thiessmeier, zoals getoond in stamboom 397. Zij is gestorven op 2 mei 2000, 77 jaar oud, in 't Zand NH.
Grete huwde 2 maal. Zij huwde met Karl Johannes Neuy (haar indirecte relatie) en Eugen Engelberth Hoogerbeets.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Grete Franziska Emilie Stork"]
Eugen Engelberth Hoogerbeets, ongeveer 38 jaar oud, huwde Grete Franziska Emilie Stork, ongeveer 31 jaar oud, in 1954. Zij kregen een zoon:
Jan Hoogerbeets is geboren op 27 mei 1957 in Stuttgart-Vaihingen
Deze familie wordt getoond als stamboom 146.
352.  EMMA CEZILIA HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 12 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 27 november 1918, in Stuttgart, als kind van Johannes Frederik Hoogerbeets en Genovefa Winterer, zoals getoond in stamboom 125.
353.  KARL BRENNER (‎Heyndrick's Echtgenoot van 12 maal achter-achterkleindochter).
Karl Brenner huwde Emma Cezilia Hoogerbeets. Zij kregen twee kinderen:
Inge Brenner
Alberto Brenner
Deze familie wordt getoond als stamboom 148.
354.  FREDERIK WILHELM HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 12 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 11 september 1928, in Haarlem, als kind van Frederik Wilhelm Hoogerbeets en Aaltje Booij, zoals getoond in stamboom 126. Hij is gestorven op 18 februari 2007, 78 jaar oud, in Amsterdam.
Frederik huwde 2 maal. Hij huwde met Antina Alida van Wijk en Edmee Louise Tinkelenberg.
Noot:  Directeur personeelszaken bij IBM.
355.  ANTINA ALIDA VAN WIJK (‎Heyndrick's Vrouw van 12 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 15 maart 1938, in Haarlem.
Frederik Wilhelm Hoogerbeets, 31 jaar oud, huwde Antina Alida van Wijk, 21 jaar oud, op 23 december 1959 in Bloemendaal, en zij waren gescheiden. Zij kregen drie kinderen:
Iko Hoogerbeets is geboren op 3 juni 1960 in Amsterdam
Ramon Hoogerbeets is geboren op 17 augustus 1961 in Amsterdam
Harro Hoogerbeets is geboren op 30 mei 1964 in Amsterdam
Deze familie wordt getoond als stamboom 149.
356.  EDMEE LOUISE TINKELENBERG (‎Heyndrick's Vrouw van 12 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 16 september 1943, in Bandung.
Frederik Wilhelm Hoogerbeets, 61 jaar oud, huwde Edmee Louise Tinkelenberg, 46 jaar oud, op 31 juli 1990 in Amsterdam. Zie stamboom 150.

357.  JOHANNES FREDERIK HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 12 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 30 december 1930, in Groningen, als kind van Frederik Wilhelm Hoogerbeets en Aaltje Booij, zoals getoond in stamboom 126. Hij is gestorven op 26 maart 2001, 70 jaar oud, in 't Zand NH. Hij werd begraven op 30 maart 2001 in Schagen.
Johannes huwde 2 maal. Hij huwde met Hilda Eveline Loth en Martha Neuy.
Noot:  boekhouder, programmeur, systeemanalyst.
358.  HILDA EVELINE LOTH (‎Heyndrick's Vrouw van 12 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 4 februari 1934, in Surabaja.
Johannes Frederik Hoogerbeets, 24 jaar oud, huwde Hilda Eveline Loth, 21 jaar oud, op 19 juli 1955 in Amsterdam, en zij waren gescheiden. Zij kregen drie kinderen:
Hilde Eveline Hoogerbeets is geboren op 23 november 1956 in Amsterdam
Ingrid Alida Hoogerbeets is geboren op 20 december 1959 in Haarlem
Frits Robert Hoogerbeets is geboren op 14 januari 1962 in Haarlem
Deze familie wordt getoond als stamboom 151.
Noot:  Gescheiden op 9-4-1964.
359.  MARTHA NEUY (‎Heyndrick's Vrouw van 12 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 24 september 1947, in Kevelaer (D), als kind van Karl Johannes Neuy en Grete Franziska Emilie Stork, zoals getoond in stamboom 147.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Martha Neuy"]
Johannes Frederik Hoogerbeets, 36 jaar oud, huwde Martha Neuy, 19 jaar oud, op 10 maart 1967 in Haarlem. Zij kregen twee zonen:
Karl André Hoogerbeets is geboren op 24 juli 1967 in Haarlem
Frank Arthur Hoogerbeets is geboren op 26 oktober 1968 in Haarlem
Deze familie wordt getoond als stamboom 152.
360.  CARL EDUARD HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 12 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 21 augustus 1934, in Haarlem, als kind van Frederik Wilhelm Hoogerbeets en Aaltje Booij, zoals getoond in stamboom 126. Hij is gestorven op 19 november 1994, 60 jaar oud, in Eindhoven.
361.  ANN WIJNGAARDE (‎Heyndrick's Vrouw van 12 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 9 januari 1937, in Paramaribo.
Carl Eduard Hoogerbeets, ongeveer 29 jaar oud, huwde Ann Wijngaarde, ongeveer 27 jaar oud, in 1964, en zij waren gescheiden. Zij kregen een dochter:
Mireille Hoogerbeets is geboren op 3 november 1965 in Amsterdam
Deze familie wordt getoond als stamboom 153.
362.  HERMINA GEZINA HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 12 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 3 september 1936, in Haarlem, als kind van Frederik Wilhelm Hoogerbeets en Aaltje Booij, zoals getoond in stamboom 126.
363.  UELI ZBINDEN (‎Heyndrick's Echtgenoot van 12 maal achter-achterkleindochter).
Ueli Zbinden huwde Hermina Gezina Hoogerbeets. Zij kregen een zoon:
Mike Zbinden is geboren op 14 juni 1970
Deze familie wordt getoond als stamboom 154.
364.  ANNIE HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 12 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 7 december 1941, in Haarlem, als kind van Rombout Hoogerbeets en Theodora Johanna Cornelia Scheffer, zoals getoond in stamboom 127.

365.  ROMBOUT HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 12 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 14 februari 1948, in Haarlem, als kind van Rombout Hoogerbeets en Theodora Johanna Cornelia Scheffer, zoals getoond in stamboom 127.
366.  MARIJKE MULDER (‎Heyndrick's Vrouw van 12 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 19 september 1949, in Semarang.
Rombout Hoogerbeets, 27 jaar oud, huwde Marijke Mulder, 26 jaar oud, op 9 januari 1976 in Deventer. Zij kregen twee dochters:
Sacha Hoogerbeets is geboren op 21 juli 1977 in Potgietersrus
Minke Hoogerbeets is geboren op 22 januari 1981 in Kampen
Deze familie wordt getoond als stamboom 155.
367.  ROMBOUT HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 12 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 29 september 1940, in Haarlem, als kind van Engel Bastiaan Leendert Hoogerbeets en Wijnanda Cornelia Graaff, zoals getoond in stamboom 128.
368.  HELENA MARIA WEISZ (‎Heyndrick's Vrouw van 12 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 16 juli 1944.
Helena huwde 2 maal. Zij huwde met Rombout Hoogerbeets en Wayne Proctor.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Helena Maria Weisz"]
Rombout Hoogerbeets, 24 jaar oud, huwde Helena Maria Weisz, 20 jaar oud, op 15 april 1965 in Haarlem, en zij waren gescheiden. Zij kregen twee kinderen:
Edwin Rombout Hoogerbeets is geboren op 23 augustus 1968 in Windsor (Ontario, Canada)
Erica Monique Hoogerbeets is geboren op 28 januari 1971
Deze familie wordt getoond als stamboom 156.
Noot:  divorced 22 april 2005.
369.  WANDA HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 12 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 29 december 1946, in Haarlem, als kind van Engel Bastiaan Leendert Hoogerbeets en Wijnanda Cornelia Graaff, zoals getoond in stamboom 128.
370.  RUUD VAN WIJK (‎Heyndrick's Echtgenoot van 12 maal achter-achterkleindochter).
Ruud van Wijk huwde Wanda Hoogerbeets. Zie stamboom 158.

371.  MARILENE VAN HEECKEREN VAN WALIEN (‎Heyndrick's 12 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 17 augustus 1948, in Bussum, als kind van Ernst van Heeckeren van Walien en Janke Johanneske Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 130.
Marilene huwde 2 maal. Zij huwde met Gerrit Willem Nederbragt en Jan Albers.
Noot:  barones.
372.  GERRIT WILLEM NEDERBRAGT (‎Heyndrick's Echtgenoot van 12 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op 3 augustus 1943, in Bussum.
Gerrit Willem Nederbragt, 25 jaar oud, huwde Marilene van Heeckeren van Walien, 19 jaar oud, op 9 augustus 1968 in Huizen. Zie stamboom 159.
373.  JAN ALBERS (‎Heyndrick's Echtgenoot van 12 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op 8 oktober 1946, in Naarden.
Jan Albers, 35 jaar oud, huwde Marilene van Heeckeren van Walien, 33 jaar oud, op 10 juni 1982 in Laren (NH). Zie stamboom 160.

374.  BEATRIJS GELUK (‎Heyndrick's 12 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 6 november 1934, in 's Gravenhage, als kind van Cornelis Geluk en Alberdina Dirkje Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 132.

375.  MADELON GELUK (‎Heyndrick's 12 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 23 december 1936, in 's Gravenhage, als kind van Cornelis Geluk en Alberdina Dirkje Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 132.

376.  WIM MENSINK (‎Heyndrick's 12 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 16 mei 1938 als kind van Willem Mensink en Nellie Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 133.

377.  HANNIE MENSINK (‎Heyndrick's 12 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 8 maart 1942 als kind van Willem Mensink en Nellie Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 133.

378.  MARIANNE IRENE LOPPERSUM (‎Heyndrick's 12 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 20 januari 1949, in Haarlem, als kind van Albert Jacobus Loppersum en Alida Willemina Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 136.

379.  JOHANNES HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 12 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 31 juli 1941 als kind van Dirk Jacobus Hoogerbeets en Flora McArthur McLean, zoals getoond in stamboom 137.
380.  SHIRLY FLANNIGAN (‎Heyndrick's Vrouw van 12 maal achter-achterkleinzoon).
Johannes Hoogerbeets huwde Shirly Flannigan. Zij kregen twee kinderen:
Collin Johannes Hoogerbeets is geboren op 16 oktober 1974
Sharon Alida Hoogerbeets is geboren op 24 maart 1977
Deze familie wordt getoond als stamboom 161.
381.  DUNCAN HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 12 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 2 september 1943 als kind van Dirk Jacobus Hoogerbeets en Flora McArthur McLean, zoals getoond in stamboom 137.
382.  CAROL CUMMINGS (‎Heyndrick's Vrouw van 12 maal achter-achterkleinzoon).
Duncan Hoogerbeets huwde Carol Cummings. Zij kregen een dochter:
Helen Denise Hoogerbeets is geboren op 24 mei 1970
Deze familie wordt getoond als stamboom 162.
383.  JANNETJE MARY HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 12 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 10 februari 1947 als kind van Dirk Jacobus Hoogerbeets en Flora McArthur McLean, zoals getoond in stamboom 137.
384.  WILLIAM BURNETT (‎Heyndrick's Echtgenoot van 12 maal achter-achterkleindochter).
William Burnett huwde Jannetje Mary Hoogerbeets. Zij kregen vier kinderen:
David Burnett is geboren op 16 februari 1964
Yvonne Veona Burnett is geboren op 6 april 1966
Gail Christina Burnett is geboren op 15 april 1969
Pauline Denise Burnett is geboren op 23 februari 1973
Deze familie wordt getoond als stamboom 163.
385.  CHRISTINE HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 12 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 14 maart 1952 als kind van Dirk Jacobus Hoogerbeets en Flora McArthur McLean, zoals getoond in stamboom 137.
386.  FRANKIE JONES (‎Heyndrick's Echtgenoot van 12 maal achter-achterkleindochter).
Frankie Jones huwde Christine Hoogerbeets. Zij kregen twee zonen:
Mark Jones is geboren op 29 augustus 1973
Greig Dirk Jones is geboren op 18 september 1976
Deze familie wordt getoond als stamboom 164.

15e Generatie van Nakomelingen

387.  JOHANNES CHRISTIAAN HABICH (‎Heyndrick's 13 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 3 september 1952 als kind van Willem Lodewijk Habich en Margaretha van Wolferen, zoals getoond in stamboom 138.
388.  MAURINA ANNA MARIA MONSMA (‎Heyndrick's Vrouw van 13 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 26 november 1955 als kind van Feiko Hendrik Saake Monsma en Wijnanda Cossaar, zoals getoond binnen stamboom 165.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Maurina Anna Maria Monsma"]
Johannes Christiaan Habich, 24 jaar oud, huwde Maurina Anna Maria Monsma, 21 jaar oud, op 17 augustus 1977. Zij kregen twee zonen:
David Linton Habich is geboren op 4 november 1982
Kamiel Desmond Habich is geboren op 20 januari 1985
Deze familie wordt getoond als stamboom 165.
389.  WILHELMINA LOUISE HABICH (‎Heyndrick's 13 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 30 december 1953 als kind van Willem Lodewijk Habich en Margaretha van Wolferen, zoals getoond in stamboom 138.

390.  MARGARETHA CATHARINA HABICH (‎Heyndrick's 13 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 4 september 1955 als kind van Willem Lodewijk Habich en Margaretha van Wolferen, zoals getoond in stamboom 138.

391.  WILLEM LODEWIJK HABICH (‎Heyndrick's 13 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 27 november 1956 als kind van Willem Lodewijk Habich en Margaretha van Wolferen, zoals getoond in stamboom 138.

392.  YVONNE MARIJKE HABICH (‎Heyndrick's 13 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 11 november 1961 als kind van Willem Lodewijk Habich en Margaretha van Wolferen, zoals getoond in stamboom 138.

393.  RONALD VALERIUS HABICH (‎Heyndrick's 13 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 16 oktober 1966 als kind van Willem Lodewijk Habich en Margaretha van Wolferen, zoals getoond in stamboom 138.

394.  WERNER MICHAEL HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 13 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 14 januari 1959 als kind van Wilhelmus Hoogerbeets en Mathilde Veuskens, zoals getoond in stamboom 139.
395.  RITY JANISSEN (‎Heyndrick's Vrouw van 13 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 14 september 1957, in Venlo.
Werner Michael Hoogerbeets, 21 jaar oud, huwde Rity Janissen, 22 jaar oud, op 30 mei 1980 in Arcen-Velden. Zij kregen drie kinderen:
Mark Hoogerbeets is geboren op 5 februari 1988 in Venlo
Milou Hoogerbeets is geboren op 9 januari 1990 in Venlo; is gestorven op 9 januari 1990 in Venlo
Sanne Hoogerbeets is geboren op 19 maart 1991 in Venlo
Deze familie wordt getoond als stamboom 166.
396.  LOUISA JANETTE HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 13 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 24 mei 1952, in Amsterdam, als kind van Hendricus Nicolaas Hoogerbeets en Merijtje Jannetje Alkema, zoals getoond in stamboom 140.
397.  DIRK JOHANNES FLOOR (‎Heyndrick's Echtgenoot van 13 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op 31 januari 1950, in Geldermalsen.
Dirk Johannes Floor, 25 jaar oud, huwde Louisa Janette Hoogerbeets, 23 jaar oud, op 12 december 1975. Zij kregen drie zonen:
Johan Henk Floor is geboren op 1 januari 1978 in Geldermalsen
Paul Erik Floor is geboren op 14 augustus 1981 in Geldermalsen
Rene Peter Floor is geboren op 14 augustus 1981 in Geldermalsen
Deze familie wordt getoond als stamboom 167.
398.  SILVIA ANNA PAULOWNA HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 13 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 28 april 1955, in Amsterdam, als kind van Hendricus Nicolaas Hoogerbeets en Merijtje Jannetje Alkema, zoals getoond in stamboom 140.
399.  FRANK ALWIN KOOIJMANS (‎Heyndrick's Echtgenoot van 13 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op 27 januari 1954, in Ingen.
Frank Alwin Kooijmans, 25 jaar oud, huwde Silvia Anna Paulowna Hoogerbeets, 23 jaar oud, op 4 april 1979. Zij kregen een dochter:
Madelon Elvira Kooijmans is geboren op 21 maart 1990 in Tiel
Deze familie wordt getoond als stamboom 168.
400.  ELVIRA HENRIETTE HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 13 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 6 januari 1961, in Tiel, als kind van Hendricus Nicolaas Hoogerbeets en Merijtje Jannetje Alkema, zoals getoond in stamboom 140. Zij is gestorven op 8 juni 1966, 5 jaar oud, in Tiel.

401.  MONICA BRIGITTA HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 13 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 20 augustus 1960, in Haarlem, als kind van Martinus Gerardus Hoogerbeets en Hendrika Louise van Gend, zoals getoond in stamboom 141.

402.  INGRID JOLANDA HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 13 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 7 augustus 1964, in Haarlem, als kind van Martinus Gerardus Hoogerbeets en Hendrika Louise van Gend, zoals getoond in stamboom 141.

403.  JASPER HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 13 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 21 augustus 1962, in Vlaardingen, als kind van Johan George Hoogerbeets en Anthoinetha Helena Carolina Mathôt, zoals getoond in stamboom 142.
404.  KARIN BIANCA KAAIJ (‎Heyndrick's Vrouw van 13 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 22 december 1974, in Bergen (NH), als kind van Benardus Kaaij en Neeltje Kroon, zoals getoond in stamboom 400.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Karin Bianca Kaaij"]
Jasper Hoogerbeets, 42 jaar oud, huwde Karin Bianca Kaaij, 30 jaar oud, op 22 december 2004 in Bergen (NH). Zij kregen twee kinderen:
Yara Annemee Hoogerbeets is geboren op 16 november 2000 in Capelle a/d IJssel
Cas Julian Hoogerbeets is geboren op 13 november 2002 in Vlaardingen
Deze familie wordt getoond als stamboom 169.
405.  SICCO HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 13 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 25 juli 1966, in Alphen a/d Rijn, als kind van Johan George Hoogerbeets en Anthoinetha Helena Carolina Mathôt, zoals getoond in stamboom 142.

406.  JACINTHE ALBERTA HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 13 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 3 juli 1969, in Leiden, als kind van Johan George Hoogerbeets en Johanna Maria Geertruida van der Hulst, zoals getoond in stamboom 143.
407.  BRAM A.H. DE RUIJTER (‎Heyndrick's Echtgenoot van 13 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op 28 augustus 1968, in Amsterdam.
Bram A.H. de Ruijter, 41 jaar oud, huwde Jacinthe Alberta Hoogerbeets, 40 jaar oud, op 23 juni 2010 in Den Haag. Zie stamboom 170.

408.  JUDITH HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 13 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 15 december 1973, in Delft, als kind van Johan George Hoogerbeets en Margarita Adriana Gerarda van Dijk, zoals getoond in stamboom 144.

409.  FRED HELGE HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 13 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 24 september 1943, in Stuttgart, als kind van Johann Friedrich Hoogerbeets en Hedwig Beck, zoals getoond in stamboom 145.
410.  SONJA FROEDRICH (‎Heyndrick's Vrouw van 13 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 14 juli 1949, in Stuttgart.
Fred Helge Hoogerbeets huwde Sonja Froedrich. Zij kregen twee kinderen:
Sven Norman Hoogerbeets is geboren op 12 december 1971 in Boeblingen
Maren Hoogerbeets is geboren op 24 november 1975 in Boeblingen
Deze familie wordt getoond als stamboom 171.
411.  GERRIT HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 13 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 24 februari 1948, in Sindelfingen, als kind van Johann Friedrich Hoogerbeets en Hedwig Beck, zoals getoond in stamboom 145.
412.  JELKA KOVACIC (‎Heyndrick's Vrouw van 13 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 13 januari 1947, in Maribor.
Gerrit Hoogerbeets huwde Jelka Kovacic. Zij kregen twee zonen:
Mitja Vadim Hoogerbeets is geboren op 10 april 1979 in Stuttgart
Odin Hoogerbeets is geboren op 13 januari 1984 in Stuttgart
Deze familie wordt getoond als stamboom 172.
413.  JAN HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 13 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 27 mei 1957, in Stuttgart-Vaihingen, als kind van Eugen Engelberth Hoogerbeets en Grete Franziska Emilie Stork, zoals getoond in stamboom 146.
Noot:  Noot 16.

414.  INGE BRENNER (‎Heyndrick's 13 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Karl Brenner en Emma Cezilia Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 148.

415.  ALBERTO BRENNER (‎Heyndrick's 13 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Karl Brenner en Emma Cezilia Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 148.

416.  IKO HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 13 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 3 juni 1960, in Amsterdam, als kind van Frederik Wilhelm Hoogerbeets en Antina Alida van Wijk, zoals getoond in stamboom 149.

417.  RAMON HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 13 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 17 augustus 1961, in Amsterdam, als kind van Frederik Wilhelm Hoogerbeets en Antina Alida van Wijk, zoals getoond in stamboom 149.
418.  ERICA CHRISTINA WESTERMAN (‎Heyndrick's Vrouw van 13 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 4 mei 1962, in Santpoort Noord.
Ramon Hoogerbeets huwde Erica Christina Westerman. Zij kregen twee kinderen:
Laura Michelle Hoogerbeets is geboren op 29 oktober 1991 in Raamsdonksveer
Wijnand Alexander Hoogerbeets is geboren op 26 augustus 1993 in Aalsmeer
Deze familie wordt getoond als stamboom 173.
419.  HARRO HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 13 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 30 mei 1964, in Amsterdam, als kind van Frederik Wilhelm Hoogerbeets en Antina Alida van Wijk, zoals getoond in stamboom 149.

420.  HILDE EVELINE HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 13 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 23 november 1956, in Amsterdam, als kind van Johannes Frederik Hoogerbeets en Hilda Eveline Loth, zoals getoond in stamboom 151.
Noot:  Ambtenaar sociale dienst.
421.  JAAP DE VRIES (‎Heyndrick's Echtgenoot van 13 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op 1 september 1955, in Haarlem.
Jaap de Vries, 20 jaar oud, huwde Hilde Eveline Hoogerbeets, 19 jaar oud, op 1 juni 1976 in Haarlem, en zij waren gescheiden. Zij kregen twee kinderen:
Mirella de Vries is geboren op 4 juni 1979 in Haarlem
Bart de Vries is geboren op 16 oktober 1980 in Haarlem
Deze familie wordt getoond als stamboom 174.
Noot:  divorced in 2001.
422.  INGRID ALIDA HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 13 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 20 december 1959, in Haarlem, als kind van Johannes Frederik Hoogerbeets en Hilda Eveline Loth, zoals getoond in stamboom 151.
Ingrid huwde 2 maal. Zij huwde met Erik van der Horn en Manfred Bergmann.
Noot:  Secretaresse.
423.  ERIK VAN DER HORN (‎Heyndrick's Echtgenoot van 13 maal achter-achterkleindochter).
Erik van der Horn huwde Ingrid Alida Hoogerbeets, ongeveer 20 jaar oud, in 1980 in Enschede, en zij waren gescheiden. Zie stamboom 175.
Noot:  divorced in 1982.
424.  MANFRED BERGMANN (‎Heyndrick's Echtgenoot van 13 maal achter-achterkleindochter).
Manfred Bergmann huwde Ingrid Alida Hoogerbeets. Zij kregen twee kinderen:
Angela Bergmann is geboren op 17 februari 1987 in Enschede
Branko Bergmann is geboren op 23 april 1991 in Enschede
Deze familie wordt getoond als stamboom 176.
Noot:  never married.
425.  FRITS ROBERT HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 13 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 14 januari 1962, in Haarlem, als kind van Johannes Frederik Hoogerbeets en Hilda Eveline Loth, zoals getoond in stamboom 151.
426.  ELISABETH BOEKENSTEIJN (‎Heyndrick's Vrouw van 13 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 12 maart 1964, in Leiden, als kind van Cornelis Boekensteijn en Jannie Lamboo, zoals getoond in stamboom 399.
Elisabeth huwde drie maal. Zij huwde met Jan van der Wolf, Frits Robert Hoogerbeets en Karl André Hoogerbeets.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Elisabeth Boekensteijn"]
Frits Robert Hoogerbeets huwde Elisabeth Boekensteijn, en zij waren gescheiden. Zij kregen een dochter:
Soeraya Yacintha Hoogerbeets is geboren op 2 juli 2001 in Haarlem
Deze familie wordt getoond als stamboom 177.
Noot:  Frits and Elisabeth lived together but never married.
427.  KARL ANDRÉ HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 13 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 24 juli 1967, in Haarlem, als kind van Johannes Frederik Hoogerbeets en Martha Neuy, zoals getoond in stamboom 152.
Karl huwde drie maal. Hij huwde met Vivette van Velden, Elisabeth Boekensteijn en Jennifer Quirimit.
Noot:  Automonteur, reparateur, installateur.
Karl André Hoogerbeets, 41 jaar oud, huwde Elisabeth Boekensteijn, 44 jaar oud, op 23 augustus 2008 in Spaarndam, en zij waren gescheiden. Zie stamboom 178.
428.  VIVETTE VAN VELDEN (‎Heyndrick's Vrouw van 13 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 12 maart 1974, in Rotterdam.
Karl André Hoogerbeets, 29 jaar oud, huwde Vivette van Velden, 22 jaar oud, op 25 november 1996 in Leens, en zij waren gescheiden. Zij kregen een dochter:
Cilene Yasmine Hoogerbeets is geboren op 29 januari 1997 in Groningen
Deze familie wordt getoond als stamboom 180.
Noot:  Gescheiden in 2002.
429.  JENNIFER QUIRIMIT (‎Heyndrick's Vrouw van 13 maal achter-achterkleinzoon).
Karl André Hoogerbeets, ongeveer 49 jaar oud, huwde Jennifer Quirimit in 2017 in Philippines. Zie stamboom 181.

430.  FRANK ARTHUR HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 13 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 26 oktober 1968, in Haarlem, als kind van Johannes Frederik Hoogerbeets en Martha Neuy, zoals getoond in stamboom 152.
Noot:  programmeur, onafhankelijk onderzoeker.
431.  ANKE VISSER (‎Heyndrick's Vrouw van 13 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 27 augustus 1978, in Edam, als kind van Frans Albertus Visser, zoals getoond in stamboom 421. Zij werd gedoopt in Edam.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Anke Visser"]
Frank Arthur Hoogerbeets, 41 jaar oud, huwde Anke Visser, 32 jaar oud, op 20 oktober 2010 in Edam. Zij kregen drie kinderen:
Mark Hoogerbeets is geboren op 3 december 2010 in Purmerend
Tim Hoogerbeets is geboren op 20 december 2011 in Zaandam
Rianne Hoogerbeets is geboren op 24 februari 2015 in 't Zand
Deze familie wordt getoond als stamboom 182.
432.  MIREILLE HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 13 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 3 november 1965, in Amsterdam, als kind van Carl Eduard Hoogerbeets en Ann Wijngaarde, zoals getoond in stamboom 153.
433.  MARIJNUS WAERTS (‎Heyndrick's Echtgenoot van 13 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op 29 oktober 1963.
Marijnus Waerts huwde Mireille Hoogerbeets, en zij waren gescheiden. Zij kregen twee zonen:
Daan Carl Waerts is geboren op 26 juli 1995
Jesse Henricus Waerts is geboren op 16 februari 1998
Deze familie wordt getoond als stamboom 183.
Noot:  Gescheiden in januari 2002.
434.  MIKE ZBINDEN (‎Heyndrick's 13 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 14 juni 1970 als kind van Ueli Zbinden en Hermina Gezina Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 154.
435.  PRISKA SUMMERMATTER (‎Heyndrick's Vrouw van 13 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 6 juni 1969.
Mike Zbinden huwde Priska Summermatter. Zie stamboom 184.

436.  SACHA HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 13 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 21 juli 1977, in Potgietersrus, als kind van Rombout Hoogerbeets en Marijke Mulder, zoals getoond in stamboom 155.

437.  MINKE HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 13 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 22 januari 1981, in Kampen, als kind van Rombout Hoogerbeets en Marijke Mulder, zoals getoond in stamboom 155.

438.  EDWIN ROMBOUT HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 13 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 23 augustus 1968, in Windsor (Ontario, Canada), als kind van Rombout Hoogerbeets en Helena Maria Weisz, zoals getoond in stamboom 156.
Edwin huwde 2 maal. Hij huwde met Moneka Craft en Margaret Reckers.
439.  MONEKA CRAFT (‎Heyndrick's Vrouw van 13 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 31 juli 1960. Zij is gestorven op 15 april 1999, 38 jaar oud.
Edwin Rombout Hoogerbeets, 30 jaar oud, huwde Moneka Craft, 38 jaar oud, op 10 februari 1999. Zie stamboom 185.
440.  MARGARET RECKERS (‎Heyndrick's Vrouw van 13 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 10 oktober 1966, in Woodland (California, USA).
Edwin Rombout Hoogerbeets, 35 jaar oud, huwde Margaret Reckers, 37 jaar oud, op 2 mei 2004. Zij kregen twee kinderen:
Kai Rombout Hoogerbeets is geboren op 11 november 2008 in Lafayette (Colorado, USA)
Ella Catherine Hoogerbeets is geboren op 11 november 2008 in Lafayette (Colorado, USA)
Deze familie wordt getoond als stamboom 186.
441.  ERICA MONIQUE HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 13 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 28 januari 1971 als kind van Rombout Hoogerbeets en Helena Maria Weisz, zoals getoond in stamboom 156.
442.  ANDREW JAMES CROSTHWAITE (‎Heyndrick's Echtgenoot van 13 maal achter-achterkleindochter).
Andrew James Crosthwaite huwde Erica Monique Hoogerbeets, 26 jaar oud, op 14 september 1997. Zij kregen een zoon:
Carter Ryan Crosthwaite is geboren op 13 oktober 2000
Deze familie wordt getoond als stamboom 187.
443.  COLLIN JOHANNES HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 13 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 16 oktober 1974 als kind van Johannes Hoogerbeets en Shirly Flannigan, zoals getoond in stamboom 161.

444.  SHARON ALIDA HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 13 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 24 maart 1977 als kind van Johannes Hoogerbeets en Shirly Flannigan, zoals getoond in stamboom 161.

445.  HELEN DENISE HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 13 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 24 mei 1970 als kind van Duncan Hoogerbeets en Carol Cummings, zoals getoond in stamboom 162.

446.  DAVID BURNETT (‎Heyndrick's 13 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 16 februari 1964 als kind van William Burnett en Jannetje Mary Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 163.

447.  YVONNE VEONA BURNETT (‎Heyndrick's 13 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 6 april 1966 als kind van William Burnett en Jannetje Mary Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 163.

448.  GAIL CHRISTINA BURNETT (‎Heyndrick's 13 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 15 april 1969 als kind van William Burnett en Jannetje Mary Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 163.

449.  PAULINE DENISE BURNETT (‎Heyndrick's 13 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 23 februari 1973 als kind van William Burnett en Jannetje Mary Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 163.

450.  MARK JONES (‎Heyndrick's 13 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 29 augustus 1973 als kind van Frankie Jones en Christine Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 164.

451.  GREIG DIRK JONES (‎Heyndrick's 13 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 18 september 1976 als kind van Frankie Jones en Christine Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 164.

16e Generatie van Nakomelingen

452.  DAVID LINTON HABICH (‎Heyndrick's 14 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 4 november 1982 als kind van Johannes Christiaan Habich en Maurina Anna Maria Monsma, zoals getoond in stamboom 165.

453.  KAMIEL DESMOND HABICH (‎Heyndrick's 14 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 20 januari 1985 als kind van Johannes Christiaan Habich en Maurina Anna Maria Monsma, zoals getoond in stamboom 165.

454.  MARK HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 14 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 5 februari 1988, in Venlo, als kind van Werner Michael Hoogerbeets en Rity Janissen, zoals getoond in stamboom 166.

455.  MILOU HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 14 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 9 januari 1990, in Venlo, als kind van Werner Michael Hoogerbeets en Rity Janissen, zoals getoond in stamboom 166. Zij is gestorven op 9 januari 1990, als zuigeling, in Venlo.

456.  SANNE HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 14 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 19 maart 1991, in Venlo, als kind van Werner Michael Hoogerbeets en Rity Janissen, zoals getoond in stamboom 166.

457.  JOHAN HENK FLOOR (‎Heyndrick's 14 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 1 januari 1978, in Geldermalsen, als kind van Dirk Johannes Floor en Louisa Janette Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 167.

458.  PAUL ERIK FLOOR (‎Heyndrick's 14 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 14 augustus 1981, in Geldermalsen, als kind van Dirk Johannes Floor en Louisa Janette Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 167.

459.  RENE PETER FLOOR (‎Heyndrick's 14 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 14 augustus 1981, in Geldermalsen, als kind van Dirk Johannes Floor en Louisa Janette Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 167.

460.  MADELON ELVIRA KOOIJMANS (‎Heyndrick's 14 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 21 maart 1990, in Tiel, als kind van Frank Alwin Kooijmans en Silvia Anna Paulowna Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 168.

461.  YARA ANNEMEE HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 14 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 16 november 2000, in Capelle a/d IJssel, als kind van Jasper Hoogerbeets en Karin Bianca Kaaij, zoals getoond in stamboom 169.

462.  CAS JULIAN HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 14 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 13 november 2002, in Vlaardingen, als kind van Jasper Hoogerbeets en Karin Bianca Kaaij, zoals getoond in stamboom 169.

463.  SVEN NORMAN HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 14 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 12 december 1971, in Boeblingen, als kind van Fred Helge Hoogerbeets en Sonja Froedrich, zoals getoond in stamboom 171.

464.  MAREN HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 14 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 24 november 1975, in Boeblingen, als kind van Fred Helge Hoogerbeets en Sonja Froedrich, zoals getoond in stamboom 171.

465.  MITJA VADIM HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 14 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 10 april 1979, in Stuttgart, als kind van Gerrit Hoogerbeets en Jelka Kovacic, zoals getoond in stamboom 172.

466.  ODIN HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 14 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 13 januari 1984, in Stuttgart, als kind van Gerrit Hoogerbeets en Jelka Kovacic, zoals getoond in stamboom 172.

467.  LAURA MICHELLE HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 14 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 29 oktober 1991, in Raamsdonksveer, als kind van Ramon Hoogerbeets en Erica Christina Westerman, zoals getoond in stamboom 173.

468.  WIJNAND ALEXANDER HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 14 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 26 augustus 1993, in Aalsmeer, als kind van Ramon Hoogerbeets en Erica Christina Westerman, zoals getoond in stamboom 173.

469.  MIRELLA DE VRIES (‎Heyndrick's 14 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen, Nakomelingen (1) en Nakomelingen (1)) werd geboren op 4 juni 1979, in Haarlem, als kind van Jaap de Vries en Hilde Eveline Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 174.
470.  RENÉ VIS (‎Heyndrick's Echtgenoot van 14 maal achter-achterkleindochter) werd geboren in 1984, in Haarlem.
René Vis huwde Mirella de Vries. Zij kregen een zoon:
Sam de Vries is geboren op 18 juli 2007 in Haarlem
Deze familie wordt getoond als stamboom 188.
471.  BART DE VRIES (‎Heyndrick's 14 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 16 oktober 1980, in Haarlem, als kind van Jaap de Vries en Hilde Eveline Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 174.

472.  ANGELA BERGMANN (‎Heyndrick's 14 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 17 februari 1987, in Enschede, als kind van Manfred Bergmann en Ingrid Alida Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 176.

473.  BRANKO BERGMANN (‎Heyndrick's 14 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 23 april 1991, in Enschede, als kind van Manfred Bergmann en Ingrid Alida Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 176.

474.  SOERAYA YACINTHA HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 14 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 2 juli 2001, in Haarlem, als kind van Frits Robert Hoogerbeets en Elisabeth Boekensteijn, zoals getoond in stamboom 177.

475.  CILENE YASMINE HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 14 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 29 januari 1997, in Groningen, als kind van Karl André Hoogerbeets en Vivette van Velden, zoals getoond in stamboom 180.

476.  MARK HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 14 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 3 december 2010, in Purmerend, als kind van Frank Arthur Hoogerbeets en Anke Visser, zoals getoond in stamboom 182.

477.  TIM HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 14 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 20 december 2011, in Zaandam, als kind van Frank Arthur Hoogerbeets en Anke Visser, zoals getoond in stamboom 182.

478.  RIANNE HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 14 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 24 februari 2015, in 't Zand, als kind van Frank Arthur Hoogerbeets en Anke Visser, zoals getoond in stamboom 182.

479.  DAAN CARL WAERTS (‎Heyndrick's 14 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 26 juli 1995 als kind van Marijnus Waerts en Mireille Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 183.

480.  JESSE HENRICUS WAERTS (‎Heyndrick's 14 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 16 februari 1998 als kind van Marijnus Waerts en Mireille Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 183.

481.  KAI ROMBOUT HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 14 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 11 november 2008, in Lafayette (Colorado, USA), als kind van Edwin Rombout Hoogerbeets en Margaret Reckers, zoals getoond in stamboom 186.

482.  ELLA CATHERINE HOOGERBEETS (‎Heyndrick's 14 maal achter-achterkleindochter, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 11 november 2008, in Lafayette (Colorado, USA), als kind van Edwin Rombout Hoogerbeets en Margaret Reckers, zoals getoond in stamboom 186.

483.  CARTER RYAN CROSTHWAITE (‎Heyndrick's 14 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen) werd geboren op 13 oktober 2000 als kind van Andrew James Crosthwaite en Erica Monique Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 187.

17e Generatie van Nakomelingen

484.  SAM DE VRIES (‎Heyndrick's 15 maal achter-achterkleinzoon, ‎zie Nakomelingen (1)) werd geboren op 18 juli 2007, in Haarlem, als kind van René Vis en Mirella de Vries, zoals getoond in stamboom 188.

 

Webdesign by Frank Hoogerbeets and TCGR
Copyright © 2002-2018
laatst gewijzigd op 24 oktober 2018