STAMBOOM VAN HEYNDRICK (HOOGERBEETS)

3. DIRECTE RELATIES

Dezelfde Generatie

1.   HEYNDRICK (HOOGERBEETS) {i115} (De persoon van dit rapport).
Heyndrick was de vader van een zoon:
Dirck Heyndricxsz Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond binnen stamboom 1.

Generatie van Kinderen

2.   DIRCK HEYNDRICXSZ HOOGERBEETS {i295} (Heyndrick's Zoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Heyndrick (Hoogerbeets), zoals getoond binnen stamboom 1.
Noot:  Kwam uit Beets in het Dregterland. Ging voor 1515 naar Hoorn.
Dirck Heyndricxsz was de vader van een zoon:
Heyndrick Dircxsz Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond binnen stamboom 1.

Generatie van Kleinkinderen

3.   HEYNDRICK DIRCXSZ HOOGERBEETS {i296} (Heyndrick's Kleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Dirck Heyndricxsz Hoogerbeets, zoals getoond binnen stamboom 1. Heyndrick Dircxsz is gestorven op 11 mei 1543 in Hoorn.
Noot:  Was vanaf 1515 zeven maal Schepen en twaalf maal Burgemeester van Hoorn.
Heyndrick Dircxsz was de vader van twee zonen:
Pieter Heyndricxsz Hoogerbeets
Dirck Heyndricxsz Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 1.

Generatie van Achterkleinkinderen

4.   PIETER HEYNDRICXSZ HOOGERBEETS {i297} (Heyndrick's Achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Heyndrick Dircxsz Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 1. Pieter Heyndricxsz is gestorven in 1557 in Hoorn.
Noot:  3x Schepen (1544, 1548 en 1556) en 2x Burgemeester (1553 en 1557) van Hoorn.
Pieter Heyndricxsz was de vader van twee zonen:
Cornelis Pietersz Hoogerbeets
Pieter Pietersz Hoogerbeets in 1542
Deze familie wordt getoond als stamboom 2.
5.   DIRCK HEYNDRICXSZ HOOGERBEETS {i298} (Heyndrick's Achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren in Hoorn als kind van Heyndrick Dircxsz Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 1. Dirck Heyndricxsz is gestorven in 1597 in Hoorn.
Noot:  Was twee maal schepen (1561, 1585) en vier maal burgemeester (1582, 1588, 1590, 1592) van Hoorn, doctor in de medicijnen, en raad van Hoorn namens de Staten van Holland.
6.   MACHTELD VAN STEYNEMOLEN {i309} (Heyndrick's Vrouw van achterkleinzoon) werd geboren op 28 augustus 1534 als kind van Rombout van Steynemolen en Luytgard Pietersdr Sandelijn, zoals getoond in stamboom 315. Machteld is gestorven op 24 maart 1589, 54 jaar oud.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Machteld van Steynemolen"]
Dirck Heyndricxsz Hoogerbeets huwde Machteld van Steynemolen. Zij kregen drie kinderen:
Rombout Dircxsz Hoogerbeets in 1561
Luytgard Dircxsdr Hoogerbeets
Heyndrick Dircxsz Hoogerbeets in g1568
Deze familie wordt getoond als stamboom 3.

Generatie van 2 maal achter-achterkleinkinderen

7.   CORNELIS PIETERSZ HOOGERBEETS {i299} (Heyndrick's 2 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren in Hoorn als kind van Pieter Heyndricxsz Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 2. Cornelis Pietersz is gestorven rond 1610 in Hoorn.
Noot:  1592-1594 en 1597-1610 weesmeester te Hoorn, 1595 Schepen te Hoorn.
Cornelis Pietersz was de vader van twee kinderen:
Pieter Cornelisz Hoogerbeets
Reynoutgen Cornelisdr Hoogerbeets in r1583
Deze familie wordt getoond als stamboom 4.
8.   PIETER PIETERSZ HOOGERBEETS {i300} (Heyndrick's 2 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 2 maart 1542, in Hoorn, als kind van Pieter Heyndricxsz Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 2. Pieter Pietersz is gestorven op 12 september 1599, 57 jaar oud, in Hoorn.
Noot:  Pieter Hoogerbeets, door den Heer Scheltema verkeerdelijk opgegeven als den vader van den Leydschen Pensionaris Rombout Hoogerbeets, die zijn neef was, sproot uit een aanzienlijk Hoornsch geslacht, en werd in die stad geboren den 2 Maart 1542. Vroegtijdig werd hij tot de studiën geschikt, eerst in zijne geboortestad, toen te Leuven, en eindelijk te Padua, alwaar hij tot geneesheer bevorderd werd. Te rug komende oefende hij met veel lof de geneeskunst, en werd, op den 12 september 1599, toen de pest te Hoorn vreeslijk woedde, het slagtoffer zijner menschlievende hulpvaardigheid. De overigheid liet hem op stadskosten een epitaphium oprigten, hetwelk nog heden in de Groote kerk te zien is.
Hij was een zeer geleerd en welsprekend man, een voor zijn' tijd niet onbevallig Latijnsch en Nederduitsch dichter; doch hij stelde weinig prijs op zijn' arbeid, zoo dat Velius, van de Hoornsche regering last hebbende om zijne schriften bij een te zamelen, slechts zeer weinig dichtstukken van dezen braven en geleerden man onder de papieren zijner vrienden heeft kunnen opsporen. Hij gaf dezelven in 1606 te Hoorn in het licht, onder den titel: Petri Hogerbetii Poëmata Reliquiae, waar achter Duytsche Gedichten, die behouden zyn, van P. Hogerbeets. De Heer Siegenbeek doet den inhoud van het hoekje oordeelkundig kennen en deelt eenige proeven daaruit mede. 's Dichters afbeelding vindt men in het werk van Velius.

1x Schepen (1573) van Hoorn. Medicus, Dichter nederduits, bespeelde de latijnse lier.

Ook bekend als Petrus Hogerbeets.

9.   AECHT VERLAEN {i1193} (Heyndrick's Vrouw van 2 maal achter-achterkleinzoon).
Pieter Pietersz Hoogerbeets huwde Aecht Verlaen. Zij kregen vijf kinderen:
Duijfje Pietersdr Hoogerbeets
Aechtgen Pietersdr Hoogerbeets in 1575
Pietergen Pietersdr Hoogerbeets
Grietje Pietersdr Hoogerbeets
Pieter Pietersz Hoogerbeets in 1585
Deze familie wordt getoond als stamboom 5.
10.   ROMBOUT DIRCXSZ HOOGERBEETS {i311} (Heyndrick's 2 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 24 juni 1561, in Hoorn, als kind van Dirck Heyndricxsz Hoogerbeets en Machteld van Steynemolen, zoals getoond in stamboom 3. Rombout Dircxsz is gestorven op 7 september 1625, 64 jaar oud, in Wassenaar.
Noot:  Raadspensionaris van Leiden

1.1. Rombout Hogerbeets.
1.2. Hoorn, 24 juni 1561 - Wassenaar, 7 september 1625.
1.3. Zoon van Dirk Heyndriksz. Hogerbeets, burgemeester van Hoorn, en Machteld van Steynemolen. Studeerde rechten te Leiden. Advocaat, pensionaris van Leiden en lid van de Hoge Raad. Werd in 1618 gearresteerd, als medebeklaagde van Johan van Oldenbarnevelt en Hugo de Groot. Zat opgesloten in slot Loevestein. Was gehuwd met Hillegonda Wentzen.
2.1. UB Leiden, Sem.Rem. 73.
2.2. 16 x 21; 14 f.
2.3. Memorie van mijn aankomst in 't pensionarisschap, ende wat mij in den Hage, tot Utrecht etc. is wedervaren.
3.1. Aantekening.
3.2. (f.14) 'Hier hebt gij, mijn alderliefste kinderen, tot een gedagtenisse metter haast op 't papier ontworpen 't geene mij is wedervaren'.
4.1. 1617 - 1618.
4.2. Beschrijving van het leven van de auteur, voorafgaand aan zijn gevangenschap in slot Loevestein. Gedateerd 'uyt Louvesteyn den 25 October 1619'.
5.1. J.Scheltema, ed., 'Memorie van Mr. R. Hogerbeets voor zijn kinderen', Geschied- en letterkundig mengelwerk IV, 2 (Utrecht, 1830) 25-93.
5.2. Van der Aa, VIII, 2, 958-964; NNBW, IX, 384.

11.   HILLEGOND WENTZEN {i312} (Heyndrick's Vrouw van 2 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 19 oktober 1557, in Dordrecht, als kind van Adriaen Wentzen en Josina van Egmond van de Nijenburch, zoals getoond in stamboom 440. Hillegond is gestorven op 19 oktober 1620, 63 jaar oud, in Louvestein.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Hillegond Wentzen"]
Rombout Dircxsz Hoogerbeets, 29 jaar oud, huwde Hillegond Wentzen, 33 jaar oud, in maart 1591 in Leiden. Zij kregen acht kinderen:
Adriaen Romboutsz Hoogerbeets
Anthonis Romboutsz Hoogerbeets
Josina Romboutsdr Hoogerbeets
Machteld Romboutsdr Hoogerbeets
Maria Romboutsdr Hoogerbeets
Joanna Romboutsdr Hoogerbeets
Christina Romboutsdr Hoogerbeets
Adriaen Romboutsz Hoogerbeets in 1599
Deze familie wordt getoond als stamboom 6.
12.   LUYTGARD DIRCXSDR HOOGERBEETS {i310} (Heyndrick's 2 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren in Hoorn als kind van Dirck Heyndricxsz Hoogerbeets en Machteld van Steynemolen, zoals getoond in stamboom 3. Luytgard Dircxsdr is gestorven in 1631.
Noot:  Luytgard ging naar Amersfoort en liet daar de dijk van Amersfoort naar Bunschoten aanleggen.
13.   GERBRANDT JANSZ SCHAFT {i328} (Heyndrick's Echtgenoot van 2 maal achter-achterkleindochter).
Gerbrandt Jansz Schaft huwde Luytgard Dircxsdr Hoogerbeets. Zie stamboom 7.
14.   HEYNDRICK DIRCXSZ HOOGERBEETS {i1499} (Heyndrick's 2 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren rond 1568 (geschat), in Hoorn, als kind van Dirck Heyndricxsz Hoogerbeets en Machteld van Steynemolen, zoals getoond in stamboom 3. Hij werd begraven op 27 december 1647 in Amsterdam.
Noot:  wachtmeester te hoorn
oom en voogd van Jannetje Hubertsdr in 1595

In archieven is nog geen definitief bewijs gevonden dat Heyndrik de zoon is van Dirk Heyndriksz en Machteld (de dtb's van Hoorn beginnen immers in 1579). Wel is bekend dat Heyndrik's patroniem Dirck was. Dirck Heyndriksz is gezien de jaartallen (tot nu toe) de enige die als vader van Heyndrik in aanmerking komt.

Heyndrick Dircxsz was de vader van twee zonen:
Jan Heyndricxsz Hoogerbeets in g1610
Cornelis Heyndricxsz Hoogerbeets in g1616
Deze familie wordt getoond als stamboom 8.

Generatie van 3 maal achter-achterkleinkinderen

15.   PIETER CORNELISZ HOOGERBEETS {i301} (Heyndrick's 3 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren in Hoorn als kind van Cornelis Pietersz Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 4. Hij werd gedoopt op 25 oktober 1582, in Hoorn.
Noot:  Was per 12 juni 1602 ingeschreven bij de Leidsche Universiteit in de faculteit filosofie.
16.   MARIJTGEN JACOBS {i388} (Heyndrick's Vrouw van 3 maal achter-achterkleinzoon).
Pieter Cornelisz Hoogerbeets huwde Marijtgen Jacobs op 26 juni 1611 in Hoorn. Zie stamboom 9.
17.   REYNOUTGEN CORNELISDR HOOGERBEETS {i302} (Heyndrick's 3 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren rond 1583, in Hoorn, als kind van Cornelis Pietersz Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 4.
Noot:  staat in het Nieuw Nederlands Biografisch woordenboek vermeld als Reinalda Hoogerbeets van Hoorn.
18.   GERBRANT SYBRANTSZ BUYCK {i378} (Heyndrick's Echtgenoot van 3 maal achter-achterkleindochter) werd geboren in 1577, in Amsterdam, als kind van Sybrant Joostensz Buyck en Grietie Gerbrandsdr Benning, zoals getoond in stamboom 461. Gerbrant Sybrantsz is gestorven op 26 augustus 1613, ongeveer 36 jaar oud.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Gerbrant Sybrantsz Buyck"]
Noot:  Gerbrant vestigde zich kort vóór of na zijn huwelijk te Hoorn.
Gerbrant Sybrantsz Buyck, ongeveer 23 jaar oud, huwde Reynoutgen Cornelisdr Hoogerbeets, ongeveer 17 jaar oud, in september 1600. Zij kregen zeven kinderen:
Joost Gerbrantsz Buyck in g1601
Willem Gerbrantsz Buyck
Eva Gerbrantsdr Buyck
Sybrant Gerbrantsz Buyck
Margaretha Gerbrantsdr Buyck
Maria Gerbrantsdr Buyck
Nicolaes Gerbrantsdr Buyck
Deze familie wordt getoond als stamboom 10.
Noot:  ondertrouw 4 augustus 1600 Leiden. Bron: Schepenhuwelijken 1592-1795 folio A-063v. Bruidegom: Garbrant Buyck. Getuigen bruidegom: Sybrant Buyck, vader.
19.   DUIJFJE PIETERSDR HOOGERBEETS {i303} (Heyndrick's 3 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Pieter Pietersz Hoogerbeets en Aecht Verlaen, zoals getoond in stamboom 5. Duijfje Pietersdr is gestorven voor 5 september 1640 in Hoorn.
20.   DIRK CORNELISZ VERDUIN {i379} (Heyndrick's Echtgenoot van 3 maal achter-achterkleindochter).
Dirk Cornelisz Verduin huwde Duijfje Pietersdr Hoogerbeets. Zie stamboom 11.
21.   AECHTGEN PIETERSDR HOOGERBEETS {i308} (Heyndrick's 3 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren in 1575, in Hoorn, als kind van Pieter Pietersz Hoogerbeets en Aecht Verlaen, zoals getoond in stamboom 5.
Aechtgen Pietersdr huwde 2 maal. Zij huwde met Claes Arentsz Alkema en Cornelis Pietersz Croock.
22.   CLAES ARENTSZ ALKEMA {i404} (Heyndrick's Echtgenoot van 3 maal achter-achterkleindochter).
Claes Arentsz Alkema huwde Aechtgen Pietersdr Hoogerbeets. Zie stamboom 12.
23.   CORNELIS PIETERSZ CROOCK {i403} (Heyndrick's Echtgenoot van 3 maal achter-achterkleindochter) werd geboren rond 1577, in Amsterdam.
Cornelis Pietersz Croock, ongeveer 26 jaar oud, huwde Aechtgen Pietersdr Hoogerbeets, ongeveer 28 jaar oud, op 15 november 1603 in Amsterdam. Zie stamboom 13.
Noot:  inschrijving ondertrouw.
24.   PIETERGEN PIETERSDR HOOGERBEETS {i304} (Heyndrick's 3 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Pieter Pietersz Hoogerbeets en Aecht Verlaen, zoals getoond in stamboom 5. Pietergen Pietersdr is gestorven na 5 september 1640 in Hoorn.
25.   ANTHONIS CORNELISZ VERDUIN {i380} (Heyndrick's Echtgenoot van 3 maal achter-achterkleindochter).
Anthonis Cornelisz Verduin huwde Pietergen Pietersdr Hoogerbeets. Zie stamboom 14.
26.   GRIETJE PIETERSDR HOOGERBEETS {i305} (Heyndrick's 3 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Pieter Pietersz Hoogerbeets en Aecht Verlaen, zoals getoond in stamboom 5.

27.   PIETER PIETERSZ HOOGERBEETS {i306} (Heyndrick's 3 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren in 1585, in Hoorn, als kind van Pieter Pietersz Hoogerbeets en Aecht Verlaen, zoals getoond in stamboom 5. Pieter Pietersz is gestorven voor 28 september 1624, jonger dan 39 jaar.
Noot:  5-11-1607 medisch student Leiden, haalt doctorstitel.
28.   JOHANNA MARIA BOTHENIUS {i307} (Heyndrick's Vrouw van 3 maal achter-achterkleinzoon).
Noot:  De naam Bothenius is terug te vinden in Sebaldeburen, Groningen.
Pieter Pietersz Hoogerbeets huwde Johanna Maria Bothenius. Zie stamboom 15.
29.   ADRIAEN ROMBOUTSZ HOOGERBEETS {i313} (Heyndrick's 3 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Rombout Dircxsz Hoogerbeets en Hillegond Wentzen, zoals getoond in stamboom 6.
Noot:  Zeer jong gestorven.

30.   ANTHONIS ROMBOUTSZ HOOGERBEETS {i314} (Heyndrick's 3 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Rombout Dircxsz Hoogerbeets en Hillegond Wentzen, zoals getoond in stamboom 6.
Noot:  Zeer jong gestorven.

31.   JOSINA ROMBOUTSDR HOOGERBEETS {i317} (Heyndrick's 3 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Rombout Dircxsz Hoogerbeets en Hillegond Wentzen, zoals getoond in stamboom 6. Josina Romboutsdr is gestorven op 21 januari 1632.

32.   MACHTELD ROMBOUTSDR HOOGERBEETS {i316} (Heyndrick's 3 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren in Leyden als kind van Rombout Dircxsz Hoogerbeets en Hillegond Wentzen, zoals getoond in stamboom 6.
33.   DIRK MODÉ {i440} (Heyndrick's Echtgenoot van 3 maal achter-achterkleindochter).
Dirk Modé huwde Machteld Romboutsdr Hoogerbeets op 16 december 1622. Zie stamboom 16.
34.   MARIA ROMBOUTSDR HOOGERBEETS {i318} (Heyndrick's 3 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Rombout Dircxsz Hoogerbeets en Hillegond Wentzen, zoals getoond in stamboom 6. Maria Romboutsdr is gestorven op 20 maart 1640.
35.   ANDRIES SADDEL {i439} (Heyndrick's Echtgenoot van 3 maal achter-achterkleindochter).
Andries Saddel huwde Maria Romboutsdr Hoogerbeets. Zie stamboom 17.
36.   JOANNA ROMBOUTSDR HOOGERBEETS {i319} (Heyndrick's 3 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Rombout Dircxsz Hoogerbeets en Hillegond Wentzen, zoals getoond in stamboom 6.
37.   WILLEM VAN DAM {i394} (Heyndrick's Echtgenoot van 3 maal achter-achterkleindochter).
Noot:  Burgemeester van Amersfoort.
Willem van Dam huwde Joanna Romboutsdr Hoogerbeets in 1628. Zie stamboom 18.
38.   CHRISTINA ROMBOUTSDR HOOGERBEETS {i320} (Heyndrick's 3 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Rombout Dircxsz Hoogerbeets en Hillegond Wentzen, zoals getoond in stamboom 6.
39.   FRANK VAN DER MEER {i612} (Heyndrick's Echtgenoot van 3 maal achter-achterkleindochter).
Noot:  Burgemeester van Amsterdam.
Frank van der Meer huwde Christina Romboutsdr Hoogerbeets op 11 april 1642 in Amsterdam. Zie stamboom 19.
Noot:  inschrijving ondertrouw.
40.   ADRIAEN ROMBOUTSZ HOOGERBEETS {i315} (Heyndrick's 3 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren in 1599, in Haarlem, als kind van Rombout Dircxsz Hoogerbeets en Hillegond Wentzen, zoals getoond in stamboom 6. Adriaen Romboutsz is gestorven op 27 april 1657, ongeveer 57 jaar oud, in Utrecht.
Noot:  Was per 6-10-1615 ingeschreven bij de Leidse Universiteit in de faculteit filosofie, later doctor in beide rechten

Is ongehuwd en kinderloos gestorven (staat in de overlijdensgegevens in Utrecht).


41.   JAN HEYNDRICXSZ HOOGERBEETS {i385} (Heyndrick's 3 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren rond 1610 (geschat), in Hoorn, als kind van Heyndrick Dircxsz Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 8. Hij werd begraven op 7 september 1673 in Amsterdam.
Jan Heyndricxsz huwde 2 maal. Hij huwde met Lijsbet(H) Engelen en Elisabeth van Neck.
Noot:  Koopt op 10 januari 1648 een lijmziederij met erf met getimmerte zijnde een ververij, buiten de Raampoort aan de Wetering aan het einde van het pad. Verkoper: Engelen echtgenoot Machtelt van Nieuroode, Erven Jacob.

Uit de ondertrouw-acte te Amsterdam (Stadsarchief A’dam nr. 684/318) bleek: ondertr. A’dam, tr. Pui 4 juni 1660 Jan Hendriksz Hogerbeets, van Hoorn, lijmsieder (lijm-samensteller/-maker), woont onder Amstelveen (Carthuizerwetering), wednr. van Lijsbeth Engelen, met Elisabeth van Neck, van Amsterdam, wed. van Aert van Schaijck.

42.   LIJSBET(H) ENGELEN {i389} (Heyndrick's Vrouw van 3 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren in Amsterdam als kind van Engel Bastijaens en Grietje Steevens, zoals getoond binnen stamboom 20. Zij werd begraven op 6 juli 1655 in Amsterdam.
Lijsbet(H) huwde 2 maal. Zij huwde met Heijndrick Hesselsz van der Hel en Jan Heyndricxsz Hoogerbeets.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Lijsbet(H) Engelen"]
Noot:  met attestatie gekomen van Amsterdam, datum attestatie: 2 november 1631.
Jan Heyndricxsz Hoogerbeets huwde Lijsbet(H) Engelen op 6 juli 1642. Zij kregen een zoon:
Heijndrijck Jansz Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 20.
Noot:  huwelijksafkondiging 21 juni 1642 Hoorn. Jan Heindricksz Hoogenbeets, jonggezel, afkomstig uit Hoorn, huwt op 6 juli 1642 Lijsbet Engelen, weduwe, woonachtig te Hoorn, afkomstig uit Amsterdam.
43.   ELISABETH VAN NECK {i405} (Heyndrick's Vrouw van 3 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren rond 1625, in Amsterdam.
Elisabeth huwde 2 maal. Zij huwde met Aert van Schaick en Jan Heyndricxsz Hoogerbeets.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Elisabeth van Neck"]
Jan Heyndricxsz Hoogerbeets huwde Elisabeth van Neck, ongeveer 34 jaar oud, op 4 juni 1660 in Amsterdam. Zij kregen een zoon:
Hermanus Jansz Hoogerbeets in g1662
Deze familie wordt getoond als stamboom 21.
44.   CORNELIS HEYNDRICXSZ HOOGERBEETS {i384} (Heyndrick's 3 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren rond 1616 (geschat), in Hoorn, als kind van Heyndrick Dircxsz Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 8. Cornelis Heyndricxsz is gestorven in 1659 in Kaap die Goeie Hoop.
Noot:  Overleden in 1659, Kaap Die Goeie Hoop. Bron : Sterfgevalle aan Kaap die Goeie Hoop soos aangeteken in: Leibbrandt, H.C.V.: Letters despatched from the Cape, 1652-62, vol. III, Cape Town, 1900 en Daghregister gehouden by den oppercoopman Jan Anthonisz van Riebeeck; red. D.B. Bosman & H.B. Thom (Kaapstad: Balkema, 1952-57).
45.   LIJSBETJEN ENGELEN {i1188} (Heyndrick's Vrouw van 3 maal achter-achterkleinzoon).
Cornelis Heyndricxsz Hoogerbeets huwde Lijsbetjen Engelen. Zij kregen een zoon:
Samuel Cornelisz Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 24.
Noot:  Omdat Cornelis en Jan broers waren, zou het vermoeden kunnen bestaan dat Lijsbetien Engelen en de vrouw uit het eerste huwelijk van Jan, Lijsbeth Engelen, dezelfde persoon is. Dit is echter onwaarschijnlijk omdat in de ondertrouw-acte voor het tweede huwelijk van Jan met Elisabeth van Neck duidelijk staat aangegeven dat Jan weduwnaar was van Lijsbeth Engelen, en Cornelis in 1648, dus na het huwelijk van Jan en Lijsbeth in 1642, een zoon kreeg. Zie [notes] bij Jan.

Generatie van 4 maal achter-achterkleinkinderen

46.   JOOST GERBRANTSZ BUYCK {i1425} (Heyndrick's 4 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren rond 1601 (geschat), in Leiden, als kind van Gerbrant Sybrantsz Buyck en Reynoutgen Cornelisdr Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 10.
47.   GERARDA VAN SWIETEN {i2675} (Heyndrick's Vrouw van 4 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren als kind van Jacob van Swieten en Cornelia Tetrode, zoals getoond binnen stamboom 25.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Gerarda van Swieten"]
Joost Gerbrantsz Buyck huwde Gerarda van Swieten op 28 december 1634 in Leiden. Zij kregen vier kinderen:
Cornelis Joostensz Buyck
Gerbrant Joostensz Buyck
Jacob Joostensz Buyck
Cornelia Joostendr Buyck
Deze familie wordt getoond als stamboom 25.
48.   WILLEM GERBRANTSZ BUYCK {i2682} (Heyndrick's 4 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Gerbrant Sybrantsz Buyck en Reynoutgen Cornelisdr Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 10.
Noot:  ongehuwd.

49.   EVA GERBRANTSDR BUYCK {i2683} (Heyndrick's 4 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Gerbrant Sybrantsz Buyck en Reynoutgen Cornelisdr Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 10. Eva Gerbrantsdr is gestorven in 1669 in Hoorn.

50.   SYBRANT GERBRANTSZ BUYCK {i2684} (Heyndrick's 4 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Gerbrant Sybrantsz Buyck en Reynoutgen Cornelisdr Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 10.
Noot:  ongehuwd.

51.   MARGARETHA GERBRANTSDR BUYCK {i2685} (Heyndrick's 4 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Gerbrant Sybrantsz Buyck en Reynoutgen Cornelisdr Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 10.
52.   DIRCK DE BRUYN {i2686} (Heyndrick's Echtgenoot van 4 maal achter-achterkleindochter).
Dirck de Bruyn huwde Margaretha Gerbrantsdr Buyck. Zie stamboom 26.
53.   MARIA GERBRANTSDR BUYCK {i2687} (Heyndrick's 4 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Gerbrant Sybrantsz Buyck en Reynoutgen Cornelisdr Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 10.
54.   GERBRANT CLOMP {i2688} (Heyndrick's Echtgenoot van 4 maal achter-achterkleindochter).
Gerbrant Clomp huwde Maria Gerbrantsdr Buyck. Zie stamboom 27.
55.   NICOLAES GERBRANTSDR BUYCK {i2689} (Heyndrick's 4 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Gerbrant Sybrantsz Buyck en Reynoutgen Cornelisdr Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 10.
Noot:  jong gestorven.

56.   HEIJNDRIJCK JANSZ HOOGERBEETS {i3536} (Heyndrick's 4 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Heyndricxsz Hoogerbeets en Lijsbet(H) Engelen, zoals getoond in stamboom 20. Hij werd gedoopt op 1 maart 1643, in Hoorn.
Noot:  Vader Jan woont 'in de Ramen' te Hoorn.

57.   SAMUEL CORNELISZ HOOGERBEETS {i399} (Heyndrick's 4 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Cornelis Heyndricxsz Hoogerbeets en Lijsbetjen Engelen, zoals getoond in stamboom 24. Hij werd gedoopt op 27 februari 1646, in Amsterdam. Hij werd begraven op 27 mei 1666 in Amsterdam.

58.   HERMANUS JANSZ HOOGERBEETS {i698} (Heyndrick's 4 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren rond 1662 (geschat), in Amsterdam, als kind van Jan Heyndricxsz Hoogerbeets en Elisabeth van Neck, zoals getoond in stamboom 21.
59.   GRIETJE JANS {i1286} (Heyndrick's Vrouw van 4 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren rond 1668 (geschat).
Hermanus Jansz Hoogerbeets huwde Grietje Jans op 7 september 1692 in Haarlem. Zij kregen vijf kinderen:
Cornelis Hermanusz Hoogerbeets
Neeltje Hermanusdr Hoogerbeets
Abraham Hermanusz Hoogerbeets
Johannes Hermanusz Hoogerbeets
Cornelis Hermanusz Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 28.
Noot:  Ondertrouw: 24-8-1692, Haarlem.

Generatie van 5 maal achter-achterkleinkinderen

60.   CORNELIS JOOSTENSZ BUYCK {i2678} (Heyndrick's 5 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Joost Gerbrantsz Buyck en Gerarda van Swieten, zoals getoond in stamboom 25. Cornelis Joostensz is gestorven op 23 juli 1702. Hij werd begraven in Haarlem.
Cornelis Joostensz huwde 2 maal. Hij huwde met Ludwina van Ringh en Catrina de Ridder.
Noot:  begraven in de St. Bavo.
61.   LUDWINA VAN RINGH {i2690} (Heyndrick's Vrouw van 5 maal achter-achterkleinzoon).
Cornelis Joostensz Buyck huwde Ludwina van Ringh. Zij kregen een kind:
N.N. Buyck
Deze familie wordt getoond als stamboom 29.
62.   CATRINA DE RIDDER {i2692} (Heyndrick's Vrouw van 5 maal achter-achterkleinzoon).
Cornelis Joostensz Buyck huwde Catrina de Ridder. Zij kregen twee kinderen:
Cornelia Elisabeth Buyck
Gerbrandus Wilhelmus Buyck in 1694
Deze familie wordt getoond als stamboom 30.
63.   GERBRANT JOOSTENSZ BUYCK {i2679} (Heyndrick's 5 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Joost Gerbrantsz Buyck en Gerarda van Swieten, zoals getoond in stamboom 25. Gerbrant Joostensz is gestorven in 1690 in Hoorn.
64.   MACHTELD COOLS {i2695} (Heyndrick's Vrouw van 5 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren als kind van N.N. Cools, zoals getoond in stamboom 501.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Machteld Cools"]
Gerbrant Joostensz Buyck huwde Machteld Cools. Zie stamboom 31.
Noot:  kinderloos huwelijk.
65.   JACOB JOOSTENSZ BUYCK {i2680} (Heyndrick's 5 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Joost Gerbrantsz Buyck en Gerarda van Swieten, zoals getoond in stamboom 25.
66.   CLARA LUISA VAN GUDSCHOVEN {i2699} (Heyndrick's Vrouw van 5 maal achter-achterkleinzoon).
Jacob Joostensz Buyck huwde Clara Luisa van Gudschoven. Zij kregen een zoon:
Justus Buyck
Deze familie wordt getoond als stamboom 32.
67.   CORNELIA JOOSTENDR BUYCK {i2681} (Heyndrick's 5 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Joost Gerbrantsz Buyck en Gerarda van Swieten, zoals getoond in stamboom 25.

68.   CORNELIS HERMANUSZ HOOGERBEETS {i1284} (Heyndrick's 5 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren in Haarlem als kind van Hermanus Jansz Hoogerbeets en Grietje Jans, zoals getoond in stamboom 28. Hij werd gedoopt op 19 juli 1693, in Haarlem.

69.   NEELTJE HERMANUSDR HOOGERBEETS {i1058} (Heyndrick's 5 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren in Haarlem als kind van Hermanus Jansz Hoogerbeets en Grietje Jans, zoals getoond in stamboom 28. Zij werd gedoopt op 7 september 1694, in Haarlem.
70.   JOHANNES VLEERTMAN {i1059} (Heyndrick's Echtgenoot van 5 maal achter-achterkleindochter) werd geboren als kind van Jan Vleertman, zoals getoond in stamboom 500.
Johannes Vleertman huwde Neeltje Hermanusdr Hoogerbeets op 6 november 1729 in Haarlem. Zie stamboom 33.
Noot:  In ondertrouw te Haarlem (16-10-1729) en Amsterdam.
71.   ABRAHAM HERMANUSZ HOOGERBEETS {i348} (Heyndrick's 5 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren in Haarlem als kind van Hermanus Jansz Hoogerbeets en Grietje Jans, zoals getoond in stamboom 28. Hij werd gedoopt op 22 november 1695, in Haarlem. Abraham Hermanusz is gestorven op 25 januari 1775 in Haarlem. Hij werd begraven op 26 januari 1775 in Haarlem.
Abraham Hermanusz huwde 2 maal. Hij huwde met Maijke Pieters den Nijver en Trijntje van den Heuvel.
Noot:  Overleden in het Diaconiehuis aan de Koudenhorn, 79 jaren oud, begraven op 26 januari 1775 te Haarlem.
72.   MAIJKE PIETERS DEN NIJVER {i1282} (Heyndrick's Vrouw van 5 maal achter-achterkleinzoon).
Abraham Hermanusz Hoogerbeets huwde Maijke Pieters den Nijver op 29 augustus 1717 in Haarlem. Zij kregen vier zonen:
Pieter Abrahamsz Hoogerbeets
Pieter Abrahamsz Hoogerbeets
Jan Abrahamsz Hoogerbeets
Johannes Abrahamsz Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 34.
73.   TRIJNTJE VAN DEN HEUVEL {i349} (Heyndrick's Vrouw van 5 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren in Haarlem als kind van Abraham Jansz van den Heuvel, zoals getoond binnen stamboom 44. Zij werd gedoopt op 1 maart 1705, in Haarlem. Zij werd begraven op 20 maart 1782 in Haarlem.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Trijntje van den Heuvel"]
Abraham Hermanusz Hoogerbeets huwde Trijntje van den Heuvel op 24 juni 1735 in Haarlem. Zij kregen een zoon:
Abraham Abrahamsz Hoogerbeets in 1737
Deze familie wordt getoond als stamboom 35.
Noot:  In het archief te Haarlem staat 1753 als huwelijksjaar vermeld. Gezien het geboortejaar van zowel Trijntje en Abraham moet het huwelijksjaar hoogst waarschijnlijk 1735 zijn.
74.   JOHANNES HERMANUSZ HOOGERBEETS {i1045} (Heyndrick's 5 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren in Haarlem als kind van Hermanus Jansz Hoogerbeets en Grietje Jans, zoals getoond in stamboom 28. Hij werd gedoopt op 27 november 1697, in Haarlem. Johannes Hermanusz is gestorven in 1750 in Haarlem.
Johannes Hermanusz huwde drie maal. Hij huwde met Jannetje (Johanna) Vleertman, Neeltje Biljé en Rebecca de Ruijter.
75.   JANNETJE (JOHANNA) VLEERTMAN {i1046} (Heyndrick's Vrouw van 5 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren als kind van Jan Vleertman, zoals getoond in stamboom 500.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Jannetje (Johanna) Vleertman"]
Johannes Hermanusz Hoogerbeets huwde Jannetje (Johanna) Vleertman. Zie stamboom 36.
76.   NEELTJE BILJÉ {i1048} (Heyndrick's Vrouw van 5 maal achter-achterkleinzoon).
Johannes Hermanusz Hoogerbeets huwde Neeltje Biljé op 11 november 1732 in Haarlem. Zij kregen twee kinderen:
Hermannus Hoogerbeets
Maria Hoogerbeets
Deze familie wordt getoond als stamboom 37.
77.   REBECCA DE RUIJTER {i1052} (Heyndrick's Vrouw van 5 maal achter-achterkleinzoon). Rebecca is gestorven in 1750 in Haarlem.
Johannes Hermanusz Hoogerbeets huwde Rebecca de Ruijter op 2 april 1736 in Haarlem. Zie stamboom 38.
78.   CORNELIS HERMANUSZ HOOGERBEETS {i1285} (Heyndrick's 5 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren in Haarlem als kind van Hermanus Jansz Hoogerbeets en Grietje Jans, zoals getoond in stamboom 28. Hij werd gedoopt op 15 mei 1699, in Haarlem.

Generatie van 6 maal achter-achterkleinkinderen

79.   N.N. BUYCK {i2691} (Heyndrick's 6 maal achter-achterkleinkind, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Cornelis Joostensz Buyck en Ludwina van Ringh, zoals getoond in stamboom 29.
Noot:  jong gestorven.

80.   JUSTUS BUYCK {i2700} (Heyndrick's 6 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jacob Joostensz Buyck en Clara Luisa van Gudschoven, zoals getoond in stamboom 32. Justus is gestorven op 26 februari 1721.
81.   MARIA CATHARINA VAN HATTUM {i2702} (Heyndrick's Vrouw van 6 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren als kind van Joannes Gerardus van Hattum, zoals getoond binnen stamboom 39.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Maria Catharina van Hattum"]
Justus Buyck huwde Maria Catharina van Hattum. Zij kregen tien kinderen:
Philippus Jacobus Buyck
Bernardina Maria Buyck in 1707
Fredericus Cornelius Buyck
Carolus Philippus Buyck
Cornelius Gerbrandus Buyck
Carolus Philippus Buyck
Gerarda Joanna Buyck
Gerbrandus Buyck
Clara Aloysia Buyck
Joanna Buyck
Deze familie wordt getoond als stamboom 39.
82.   CORNELIA ELISABETH BUYCK {i2693} (Heyndrick's 6 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Cornelis Joostensz Buyck en Catrina de Ridder, zoals getoond in stamboom 30. Cornelia Elisabeth is gestorven op 9 juli 1744 in Haarlem.
83.   ADRIAAN JOSEPH VAN ADRICHEM {i2701} (Heyndrick's Echtgenoot van 6 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op 24 maart 1694. Adriaan Joseph is gestorven op 18 juni 1750, 56 jaar oud, in Haarlem.
Adriaan Joseph van Adrichem, 21 jaar oud, huwde Cornelia Elisabeth Buyck op 5 november 1715. Zie stamboom 40.
Noot:  kinderloos huwelijk.
84.   GERBRANDUS WILHELMUS BUYCK {i2694} (Heyndrick's 6 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren in 1694 als kind van Cornelis Joostensz Buyck en Catrina de Ridder, zoals getoond in stamboom 30. Gerbrandus Wilhelmus is gestorven op 30 april 1728, ongeveer 33 jaar oud.

85.   PIETER ABRAHAMSZ HOOGERBEETS {i1287} (Heyndrick's 6 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren in Haarlem als kind van Abraham Hermanusz Hoogerbeets en Maijke Pieters den Nijver, zoals getoond in stamboom 34. Hij werd gedoopt op 1 augustus 1719, in Haarlem.

86.   PIETER ABRAHAMSZ HOOGERBEETS {i1288} (Heyndrick's 6 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren in Haarlem als kind van Abraham Hermanusz Hoogerbeets en Maijke Pieters den Nijver, zoals getoond in stamboom 34. Hij werd gedoopt op 5 januari 1721, in Haarlem. Pieter Abrahamsz is gestorven op 3 mei 1749 in Haarlem.
87.   STIJNTJEN WIJKHUIZEN {i1057} (Heyndrick's Vrouw van 6 maal achter-achterkleinzoon).
Stijntjen huwde 2 maal. Zij huwde met Pieter Abrahamsz Hoogerbeets en Abraham Coul.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Stijntjen Wijkhuizen"]
Pieter Abrahamsz Hoogerbeets huwde Stijntjen Wijkhuizen op 14 mei 1747 in Haarlem. Zie stamboom 41.
88.   JAN ABRAHAMSZ HOOGERBEETS {i1289} (Heyndrick's 6 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren in Haarlem als kind van Abraham Hermanusz Hoogerbeets en Maijke Pieters den Nijver, zoals getoond in stamboom 34. Hij werd gedoopt op 2 september 1722, in Haarlem.

89.   JOHANNES ABRAHAMSZ HOOGERBEETS {i1290} (Heyndrick's 6 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren in Haarlem als kind van Abraham Hermanusz Hoogerbeets en Maijke Pieters den Nijver, zoals getoond in stamboom 34. Hij werd gedoopt op 28 januari 1724, in Haarlem.
90.   JOHANNA WIJKHUIZEN {i1055} (Heyndrick's Vrouw van 6 maal achter-achterkleinzoon).
Johannes Abrahamsz Hoogerbeets huwde Johanna Wijkhuizen op 14 mei 1747 in Haarlem. Zij kregen een dochter:
Maike Hoogerbeets in 1748
Deze familie wordt getoond als stamboom 43.
91.   ABRAHAM ABRAHAMSZ HOOGERBEETS {i65} (Heyndrick's 6 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 19 mei 1737, in Haarlem, als kind van Abraham Hermanusz Hoogerbeets en Trijntje van den Heuvel, zoals getoond in stamboom 35. Hij werd gedoopt op 19 mei 1737, in Haarlem. Abraham Abrahamsz is gestorven op 4 januari 1771, 33 jaar oud.
Noot:  overleden op het schip Hoolwerf. Waarschijnlijk begraven Kaap de Goede Hoop op 24 april 1771.
92.   SARA VAN DER VELDEN {i66} (Heyndrick's Vrouw van 6 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 9 maart 1743, in Haarlem, als kind van Dirk Pietersz van der Velden en Sara Jansdr Stiphout, zoals getoond in stamboom 503. Zij werd gedoopt op 10 maart 1743, in Haarlem. Sara is gestorven op 15 juni 1826, 83 jaar oud, in Haarlem.
Sara huwde 2 maal. Zij huwde met Abraham Abrahamsz Hoogerbeets en Dirk van der Smesse.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Sara van der Velden"]
Abraham Abrahamsz Hoogerbeets, 25 jaar oud, huwde Sara van der Velden, 19 jaar oud, op 29 augustus 1762, en zij waren gescheiden. Zij kregen vijf kinderen:
Abraham Abrahamsz Hoogerbeets in 1763
Dirk Abrahamsz Hoogerbeets in 1764
Jan Abrahamsz Hoogerbeets in 1766
Aleida Abrahamsdr Hoogerbeets in 1768
Treintje Abrahamsdr Hoogerbeets in 1771
Deze familie wordt getoond als stamboom 44.
93.   HERMANNUS HOOGERBEETS {i1049} (Heyndrick's 6 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Johannes Hermanusz Hoogerbeets en Neeltje Biljé, zoals getoond in stamboom 37. Hij werd gedoopt op 5 mei 1733, in Haarlem. Hermannus is gestorven op 14 mei 1733 in Haarlem.

94.   MARIA HOOGERBEETS {i1050} (Heyndrick's 6 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Johannes Hermanusz Hoogerbeets en Neeltje Biljé, zoals getoond in stamboom 37. Zij werd gedoopt op 30 november 1734, in Haarlem.

Generatie van 7 maal achter-achterkleinkinderen

95.   PHILIPPUS JACOBUS BUYCK {i2704} (Heyndrick's 7 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Justus Buyck en Maria Catharina van Hattum, zoals getoond in stamboom 39. Hij werd gedoopt op 7 mei 1706, in Duiven. Philippus Jacobus is gestorven op 15 oktober 1726.

96.   BERNARDINA MARIA BUYCK {i2705} (Heyndrick's 7 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 12 juli 1707 als kind van Justus Buyck en Maria Catharina van Hattum, zoals getoond in stamboom 39. Zij werd gedoopt in Duiven.
97.   JOANNES HENRICUS ONTYT {i2714} (Heyndrick's Echtgenoot van 7 maal achter-achterkleindochter).
Joannes Henricus Ontyt huwde Bernardina Maria Buyck, 23 jaar oud, op 15 september 1730 in Duiven. Zij kregen een zoon:
Fredericus Albertus Ontyt
Deze familie wordt getoond als stamboom 46.
98.   FREDERICUS CORNELIUS BUYCK {i2706} (Heyndrick's 7 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Justus Buyck en Maria Catharina van Hattum, zoals getoond in stamboom 39. Hij werd gedoopt op 15 november 1709, in Duiven.

99.   CAROLUS PHILIPPUS BUYCK {i2712} (Heyndrick's 7 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Justus Buyck en Maria Catharina van Hattum, zoals getoond in stamboom 39. Hij werd gedoopt op 1 augustus 1710, in Duiven.
Noot:  jong gestorven.

100.   CORNELIUS GERBRANDUS BUYCK {i2707} (Heyndrick's 7 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Justus Buyck en Maria Catharina van Hattum, zoals getoond in stamboom 39. Hij werd gedoopt op 31 mei 1711, in Duiven.

101.   CAROLUS PHILIPPUS BUYCK {i2708} (Heyndrick's 7 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Justus Buyck en Maria Catharina van Hattum, zoals getoond in stamboom 39. Hij werd gedoopt op 6 januari 1713, in Duiven.

102.   GERARDA JOANNA BUYCK {i2709} (Heyndrick's 7 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Justus Buyck en Maria Catharina van Hattum, zoals getoond in stamboom 39. Zij werd gedoopt op 6 augustus 1714, in Duiven.

103.   GERBRANDUS BUYCK {i2710} (Heyndrick's 7 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Justus Buyck en Maria Catharina van Hattum, zoals getoond in stamboom 39. Hij werd gedoopt op 15 maart 1716, in Duiven. Gerbrandus is gestorven in 1734 in Haarlem.

104.   CLARA ALOYSIA BUYCK {i2711} (Heyndrick's 7 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Justus Buyck en Maria Catharina van Hattum, zoals getoond in stamboom 39. Zij werd gedoopt op 9 januari 1718, in Duiven.
Noot:  jong gestorven.

105.   JOANNA BUYCK {i2713} (Heyndrick's 7 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Justus Buyck en Maria Catharina van Hattum, zoals getoond in stamboom 39.

106.   MAIKE HOOGERBEETS {i1056} (Heyndrick's 7 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 24 april 1748, in Haarlem, als kind van Johannes Abrahamsz Hoogerbeets en Johanna Wijkhuizen, zoals getoond in stamboom 43. Zij werd gedoopt op 28 april 1748, in Haarlem. Maike is gestorven op 7 maart 1794, 45 jaar oud, in Haarlem.

107.   ABRAHAM ABRAHAMSZ HOOGERBEETS {i71} (Heyndrick's 7 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 6 maart 1763, in Haarlem, als kind van Abraham Abrahamsz Hoogerbeets en Sara van der Velden, zoals getoond in stamboom 44. Abraham Abrahamsz is gestorven op 19 maart 1763, als zuigeling, in Haarlem.

108.   DIRK ABRAHAMSZ HOOGERBEETS {i63} (Heyndrick's 7 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 5 mei 1764, in Haarlem, als kind van Abraham Abrahamsz Hoogerbeets en Sara van der Velden, zoals getoond in stamboom 44. Hij werd gedoopt op 6 mei 1764, in Haarlem. Dirk Abrahamsz is gestorven op 8 maart 1811, 46 jaar oud, in Haarlem.
Dirk Abrahamsz huwde 2 maal. Hij huwde met Catharina Visser en Wilhelmina van Beek.
109.   CATHARINA VISSER {i64} (Heyndrick's Vrouw van 7 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren in 1766, in Haarlem. Catharina is gestorven op 17 maart 1794, ongeveer 27 jaar oud, in Haarlem.
Dirk Abrahamsz Hoogerbeets, 24 jaar oud, huwde Catharina Visser, ongeveer 22 jaar oud, op 14 december 1788 in Haarlem. Zij kregen vier kinderen:
Abraham Hoogerbeets in 1789
Dirk Hoogerbeets in 1790
Elisabeth Hoogerbeets in 1791
Adrianus Hoogerbeets in 1793
Deze familie wordt getoond als stamboom 47.
110.   WILHELMINA VAN BEEK {i170} (Heyndrick's Vrouw van 7 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren in Haarlem. Wilhelmina is gestorven op 15 februari 1828 in Haarlem.
Dirk Abrahamsz Hoogerbeets, 30 jaar oud, huwde Wilhelmina van Beek op 17 augustus 1794 in Haarlem. Zij kregen zeven kinderen:
Aleida Hoogerbeets
Trijntje Hoogerbeets
Pieter Hoogerbeets in 1798
Dirk Hoogerbeets
Catharina Hoogerbeets in 1804
Joannes Hoogerbeets
Willem Hoogerbeets in 1811
Deze familie wordt getoond als stamboom 48.
111.   JAN ABRAHAMSZ HOOGERBEETS {i67} (Heyndrick's 7 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 7 januari 1766, in Haarlem, als kind van Abraham Abrahamsz Hoogerbeets en Sara van der Velden, zoals getoond in stamboom 44. Hij werd gedoopt op 8 januari 1766, in Haarlem. Jan Abrahamsz is gestorven op 4 april 1812, 46 jaar oud, in Schoten.
112.   ANTJE DIRKS WALENBURGH {i924} (Heyndrick's Vrouw van 7 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren rond 1773, in Schoten, als kind van Dirk Walenburgh en Maria Bakker, zoals getoond binnen stamboom 49. Antje Dirks is gestorven op 18 november 1847, ongeveer 74 jaar oud, in Vogelenzang.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Antje Dirks Walenburgh"]
Noot:  beroep: werkster.
Jan Abrahamsz Hoogerbeets, 34 jaar oud, huwde Antje Dirks Walenburgh, ongeveer 27 jaar oud, op 14 december 1800 in Driehuis. Zij kregen negen kinderen:
Cornelia Hoogerbeets
Theodora Hoogerbeets
Jan Hoogerbeets
Pieternelletje Hoogerbeets
Johanna Hoogerbeets in r1807
Joannes Hoogerbeets
Hendrik Hoogerbeets
Saartje Hoogerbeets in 1811
Suzanna Hoogerbeets in 1812
Deze familie wordt getoond als stamboom 49.
Noot:  Verschillende bronnen, waaronder de genealogie van de familie Joore, vermelden een Johanna Hogerbeets geboren ±1807. Volgens FamilySearch database is er een Johanna Jansdr Hogerbeets geboren ±1807, dochter van Jan Abrahamsz Hoogerbeets en Antje Dirks Walenburgh. Gezien de doop-data van hun 8 kinderen, zou Johanna inderdaad geboren kunnen zijn in de laatste maanden van 1806 of in de eerste maanden van 1807. Johanna zou zijn getrouwd met Reinier Joore op 1-12-1839 te Schoten en overleden op 22-6-1868 te Bloemendaal. Bewijs van haar geboorte is vooralsnog niet gevonden.
113.   ALEIDA ABRAHAMSDR HOOGERBEETS {i68} (Heyndrick's 7 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 7 juni 1768, in Haarlem, als kind van Abraham Abrahamsz Hoogerbeets en Sara van der Velden, zoals getoond in stamboom 44. Zij werd gedoopt op 8 juni 1768, in Haarlem. Aleida Abrahamsdr is gestorven op 1 juli 1815, 47 jaar oud, in Spaarndam.
Noot:  Werkster.
114.   MATTHEUS JANSZ MELCHIOR {i877} (Heyndrick's Echtgenoot van 7 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op 27 april 1767, in Spaarndam, als kind van Jan Adolfsz Melchior en Maria Matheusdr Noltus, zoals getoond in stamboom 513. Hij werd gedoopt op 23 mei 1767, in Haarlem. Mattheus Jansz is gestorven op 30 oktober 1843, 76 jaar oud, in Spaarndam.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Mattheus Jansz Melchior"]
Noot:  schoenmaker.
Mattheus Jansz Melchior, 21 jaar oud, huwde Aleida Abrahamsdr Hoogerbeets, 20 jaar oud, op 29 maart 1789 in Haarlem. Zij kregen zeven kinderen:
Sara Melchior in 1793
Antje Melchior in 1796
Jan Melchior in 1797
Geertruij Melchior in 1799
Dirkje Melchior in 1802
Abraham Melchior in 1804
Alida Melchior in 1811
Deze familie wordt getoond als stamboom 50.
115.   TREINTJE ABRAHAMSDR HOOGERBEETS {i70} (Heyndrick's 7 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 13 maart 1771, in Haarlem, als kind van Abraham Abrahamsz Hoogerbeets en Sara van der Velden, zoals getoond in stamboom 44. Zij werd gedoopt op 17 maart 1771, in Haarlem.

Generatie van 8 maal achter-achterkleinkinderen

116.   FREDERICUS ALBERTUS ONTYT {i2715} (Heyndrick's 8 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Joannes Henricus Ontyt en Bernardina Maria Buyck, zoals getoond in stamboom 46. Hij werd gedoopt op 14 maart 1728, in Duiven.

117.   ABRAHAM HOOGERBEETS {i55} (Heyndrick's 8 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 23 maart 1789, in Haarlem, als kind van Dirk Abrahamsz Hoogerbeets en Catharina Visser, zoals getoond in stamboom 47. Hij werd gedoopt op 25 maart 1789, in Haarlem. Abraham is gestorven op 18 oktober 1883, 94 jaar oud, in Haarlem.
Abraham huwde 2 maal. Hij huwde met Wilhelmina Catharina Daams en Frederika Eghardt.
Noot:  Lintwever, Werkman, Koopman.
118.   WILHELMINA CATHARINA DAAMS {i339} (Heyndrick's Vrouw van 8 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren in Haarlem als kind van Jan Daams en Wilhelmina Pot, zoals getoond binnen stamboom 51.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Wilhelmina Catharina Daams"]
Noot:  Werkster.
Abraham Hoogerbeets, 25 jaar oud, huwde Wilhelmina Catharina Daams op 19 oktober 1814 in Haarlem. Zij kregen een zoon:
Dirk Abraham Hoogerbeets in 1815
Deze familie wordt getoond als stamboom 51.
119.   FREDERIKA EGHARDT {i56} (Heyndrick's Vrouw van 8 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 20 mei 1802, in Utrecht, als kind van Friedrich Eckhardt en Maria Regina Magdalena Witsel, zoals getoond in stamboom 515. Frederika is gestorven na 1866, ouder dan 64 jaar.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Frederika Eghardt"]
Noot:  Overleden na 7 nov 1866 en voor 23 apr 1873.
Abraham Hoogerbeets, 40 jaar oud, huwde Frederika Eghardt, 26 jaar oud, op 6 mei 1829 in Haarlem. Zij kregen zeven kinderen:
Magdalena Frederika Wilhelmina Hoogerbeets in 1830
Abraham Hoogerbeets in 1832
Dorothea Elisabeth Hoogerbeets in 1834
Willem Frederik Hoogerbeets in 1836
Frederika Hoogerbeets in 1839
Frederik Willem Hoogerbeets in 1843
Johannes Hoogerbeets in 1845
Deze familie wordt getoond als stamboom 52.
120.   DIRK HOOGERBEETS {i171} (Heyndrick's 8 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 27 juli 1790 als kind van Dirk Abrahamsz Hoogerbeets en Catharina Visser, zoals getoond in stamboom 47. Hij werd gedoopt op 1 augustus 1790. Dirk is gestorven op 2 november 1790, als zuigeling.

121.   ELISABETH HOOGERBEETS {i173} (Heyndrick's 8 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 18 november 1791, in Haarlem, als kind van Dirk Abrahamsz Hoogerbeets en Catharina Visser, zoals getoond in stamboom 47. Zij werd gedoopt op 20 november 1791, in Haarlem. Elisabeth is gestorven op 16 december 1863, 72 jaar oud, in Haarlem.
Noot:  Ongehuwd.
Elisabeth kreeg vier kinderen:
Elisabeth Hoogerbeets in 1816
Dirk Hoogerbeets in 1821
Hendrika Hoogerbeets in 1824
Hendrica Hoogerbeets in 1828
Deze familie wordt getoond als stamboom 53.
122.   ADRIANUS HOOGERBEETS {i172} (Heyndrick's 8 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 20 augustus 1793 als kind van Dirk Abrahamsz Hoogerbeets en Catharina Visser, zoals getoond in stamboom 47. Hij werd gedoopt op 20 oktober 1793. Adrianus is gestorven op 15 oktober 1794, 1 jaar oud.

123.   CORNELIA HOOGERBEETS {i927} (Heyndrick's 8 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Abrahamsz Hoogerbeets en Antje Dirks Walenburgh, zoals getoond in stamboom 49. Zij werd gedoopt op 22 februari 1801, in Schoten. Cornelia is gestorven op 4 februari 1823 in Schoten.

124.   THEODORA HOOGERBEETS {i928} (Heyndrick's 8 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Abrahamsz Hoogerbeets en Antje Dirks Walenburgh, zoals getoond in stamboom 49. Zij werd gedoopt op 22 december 1802, in Schoten. Theodora is gestorven op 16 augustus 1838 in Schoten.
Noot:  roepnaam: Dirkje
beroep: dienstbode.

125.   CORNELIUS VAN SCHOOTEN {i1001} (Heyndrick's Echtgenoot van 8 maal achter-achterkleindochter) werd geboren in 1789, in Vogelenzang, Bloemendaal, als kind van Joannes van Schooten en Catharina Spruijt, zoals getoond binnen stamboom 55.
Cornelius huwde 2 maal. Hij huwde met Theodora Huiseveld en Theodora Hoogerbeets.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Cornelius van Schooten"]
Noot:  beroep: landbouwer.
Cornelius van Schooten, ongeveer 44 jaar oud, huwde Theodora Hoogerbeets op 25 september 1833 in Haarlem. Zie stamboom 54.
126.   JAN HOOGERBEETS {i929} (Heyndrick's 8 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Abrahamsz Hoogerbeets en Antje Dirks Walenburgh, zoals getoond in stamboom 49. Hij werd gedoopt op 20 januari 1804, in Schoten.

127.   PIETERNELLETJE HOOGERBEETS {i930} (Heyndrick's 8 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Abrahamsz Hoogerbeets en Antje Dirks Walenburgh, zoals getoond in stamboom 49. Zij werd gedoopt op 31 augustus 1805, in Schoten.

128.   JOHANNA HOOGERBEETS {i1560} (Heyndrick's 8 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren rond 1807, in Schoten, als kind van Jan Abrahamsz Hoogerbeets en Antje Dirks Walenburgh, zoals getoond in stamboom 49. Johanna is gestorven op 22 juni 1868, ongeveer 60 jaar oud, in Vogelenzang, Bloemendaal.
Noot:  boerenmeid.
129.   REINIER JOORE {i1561} (Heyndrick's Echtgenoot van 8 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op 22 januari 1805, in Bloemendaal (Klein Bentveld), als kind van Hendrik Jansz Jore en Johanna (Jannetje) Staats, zoals getoond in stamboom 531. Hij werd gedoopt op 25 januari 1805, in Overveen / Bloemendaal. Reinier is gestorven op 15 oktober 1865, 60 jaar oud, in bloemendaal.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Reinier Joore"]
Reinier Joore, 34 jaar oud, huwde Johanna Hoogerbeets, ongeveer 32 jaar oud, op 1 december 1839 in Schoten. Zij kregen twee kinderen:
Jan Hendrik Joore in 1841
Johanna Joore in 1846
Deze familie wordt getoond als stamboom 56.
130.   JOANNES HOOGERBEETS {i931} (Heyndrick's 8 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Abrahamsz Hoogerbeets en Antje Dirks Walenburgh, zoals getoond in stamboom 49. Hij werd gedoopt op 18 april 1808, in Schoten.

131.   HENDRIK HOOGERBEETS {i932} (Heyndrick's 8 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Jan Abrahamsz Hoogerbeets en Antje Dirks Walenburgh, zoals getoond in stamboom 49. Hij werd gedoopt op 28 maart 1810, in Schoten.

132.   SAARTJE HOOGERBEETS {i933} (Heyndrick's 8 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 29 juni 1811, in Schoten, als kind van Jan Abrahamsz Hoogerbeets en Antje Dirks Walenburgh, zoals getoond in stamboom 49. Zij werd gedoopt op 29 juli 1811, in Schoten.
Noot:  beroep: dienstbaar.
133.   JAN GERRITS {i1740} (Heyndrick's Echtgenoot van 8 maal achter-achterkleindochter) werd geboren rond 1810, in Bloemendaal, als kind van Anthonij (Toon) Gerres (Gerrits) en Antje Franse, zoals getoond binnen stamboom 57.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Jan Gerrits"]
Noot:  beroep: aardwerker.
Jan Gerrits, ongeveer 23 jaar oud, huwde Saartje Hoogerbeets, 22 jaar oud, op 11 mei 1834 in Bloemendaal. Zie stamboom 57.
134.   SUZANNA HOOGERBEETS {i1060} (Heyndrick's 8 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 25 juni 1812, in Schoten, als kind van Jan Abrahamsz Hoogerbeets en Antje Dirks Walenburgh, zoals getoond in stamboom 49. Suzanna is gestorven op 27 maart 1835, 22 jaar oud, in Haarlem.
135.   JAN GERRITSE {i1061} (Heyndrick's Echtgenoot van 8 maal achter-achterkleindochter).
Jan Gerritse huwde Suzanna Hoogerbeets. Zie stamboom 58.
136.   SARA MELCHIOR {i1438} (Heyndrick's 8 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 22 november 1793, in Spaarndam, als kind van Mattheus Jansz Melchior en Aleida Abrahamsdr Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 50. Sara is gestorven op 3 februari 1855, 61 jaar oud, in Groningen.
137.   GEERKE EEKHOF VAN DER LAAN {i1439} (Heyndrick's Echtgenoot van 8 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op 16 maart 1803, in Groningen, als kind van Albert van der Laan en Gepke van Duinen, zoals getoond binnen stamboom 59.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Geerke Eekhof van der Laan"]
Geerke Eekhof van der Laan, 25 jaar oud, huwde Sara Melchior, 34 jaar oud, op 20 november 1828 in Groningen. Zie stamboom 59.
138.   ANTJE MELCHIOR {i1119} (Heyndrick's 8 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 20 januari 1796, in Spaarndam, als kind van Mattheus Jansz Melchior en Aleida Abrahamsdr Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 50. Zij werd gedoopt op 24 januari 1796, in Spaarndam.
Antje huwde 2 maal. Zij huwde met Pieter van Hilten en Jacob van Donselaar.
139.   PIETER VAN HILTEN {i1120} (Heyndrick's Echtgenoot van 8 maal achter-achterkleindochter).
Pieter van Hilten huwde Antje Melchior. Zie stamboom 60.
140.   JACOB VAN DONSELAAR {i1121} (Heyndrick's Echtgenoot van 8 maal achter-achterkleindochter).
Noot:  Smidsknecht.
Jacob van Donselaar huwde Antje Melchior, 32 jaar oud, op 11 juni 1828 in Bennebroek. Zie stamboom 61.
141.   JAN MELCHIOR {i1115} (Heyndrick's 8 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 30 november 1797, in Spaarndam, als kind van Mattheus Jansz Melchior en Aleida Abrahamsdr Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 50. Hij werd gedoopt op 3 december 1797, in Spaarndam.

142.   GEERTRUIJ MELCHIOR {i1116} (Heyndrick's 8 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 15 september 1799, in Spaarndam, als kind van Mattheus Jansz Melchior en Aleida Abrahamsdr Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 50. Zij werd gedoopt op 22 september 1799, in Spaarndam.

143.   DIRKJE MELCHIOR {i1118} (Heyndrick's 8 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 19 januari 1802, in Spaarndam, als kind van Mattheus Jansz Melchior en Aleida Abrahamsdr Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 50. Zij werd gedoopt op 24 januari 1802, in Spaarndam.

144.   ABRAHAM MELCHIOR {i878} (Heyndrick's 8 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 26 oktober 1804, in Spaarndam, als kind van Mattheus Jansz Melchior en Aleida Abrahamsdr Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 50. Abraham is gestorven op 8 januari 1857, 52 jaar oud, in Haarlem.
Noot:  Schoenmaker.
145.   HENDRIKA DE VRIES {i879} (Heyndrick's Vrouw van 8 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 21 maart 1808, in Spaarndam, als kind van Hendrik de Vries en Catharina Zundorf, zoals getoond in stamboom 521. Zij werd gedoopt op 27 maart 1808, in Spaarndam. Hendrika is gestorven op 20 april 1854, 46 jaar oud, in Haarlem.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Hendrika de Vries"]
Abraham Melchior, 23 jaar oud, huwde Hendrika de Vries, 20 jaar oud, op 25 mei 1828 in Spaarndam. Zij kregen twee zonen:
Hendrik Abrahamsz Melchior in 1829
Hendrik Abrahamsz Melchior in 1830
Deze familie wordt getoond als stamboom 62.
146.   ALIDA MELCHIOR {i1117} (Heyndrick's 8 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 23 augustus 1811, in Spaarndam, als kind van Mattheus Jansz Melchior en Aleida Abrahamsdr Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 50. Zij werd gedoopt op 8 september 1811, in Spaarndam.

147.   ALEIDA HOOGERBEETS {i174} (Heyndrick's 8 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Dirk Abrahamsz Hoogerbeets en Wilhelmina van Beek, zoals getoond in stamboom 48. Zij werd gedoopt op 9 december 1795, in Haarlem. Aleida is gestorven op 21 juni 1796.

148.   TRIJNTJE HOOGERBEETS {i175} (Heyndrick's 8 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Dirk Abrahamsz Hoogerbeets en Wilhelmina van Beek, zoals getoond in stamboom 48. Zij werd gedoopt op 30 juli 1797. Trijntje is gestorven op 26 augustus 1797.

149.   PIETER HOOGERBEETS {i176} (Heyndrick's 8 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 18 oktober 1798 als kind van Dirk Abrahamsz Hoogerbeets en Wilhelmina van Beek, zoals getoond in stamboom 48. Hij werd gedoopt op 21 oktober 1798. Pieter is gestorven op 22 mei 1807, 8 jaar oud.

150.   DIRK HOOGERBEETS {i177} (Heyndrick's 8 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Dirk Abrahamsz Hoogerbeets en Wilhelmina van Beek, zoals getoond in stamboom 48. Hij werd gedoopt op 27 februari 1803. Dirk is gestorven op 9 juni 1803 in Haarlem.

151.   CATHARINA HOOGERBEETS {i178} (Heyndrick's 8 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 15 juli 1804, in Haarlem, als kind van Dirk Abrahamsz Hoogerbeets en Wilhelmina van Beek, zoals getoond in stamboom 48. Zij werd gedoopt op 19 juli 1804, in Haarlem. Catharina is gestorven op 30 september 1843, 39 jaar oud, in Terschelling.
152.   DIRK MUYSKENS {i456} (Heyndrick's Echtgenoot van 8 maal achter-achterkleindochter) werd geboren rond 1792, in Amsterdam, als kind van Dirk Muyskens en Sara Maria van Reijselburgh, zoals getoond binnen stamboom 64. Dirk is gestorven op 23 mei 1872, ongeveer 79 jaar oud, in Terschelling.
Dirk huwde 2 maal. Hij huwde met Catharina Hoogerbeets en Japke Leenderts Pals.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Dirk Muyskens"]
Noot:  Boekbinder.
Dirk Muyskens, ongeveer 35 jaar oud, huwde Catharina Hoogerbeets, 23 jaar oud, op 4 juni 1828. Zij kregen vier kinderen:
Dirk Hoogerbeets in 1827
Sara Maria Muyskens in r1832
Wilhelmina Muyskens in r1840
Nn Muyskens in 1843
Deze familie wordt getoond als stamboom 63.
153.   JOANNES HOOGERBEETS {i179} (Heyndrick's 8 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Dirk Abrahamsz Hoogerbeets en Wilhelmina van Beek, zoals getoond in stamboom 48. Hij werd gedoopt op 18 oktober 1807. Joannes is gestorven op 26 september 1808.

154.   WILLEM HOOGERBEETS {i180} (Heyndrick's 8 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 29 augustus 1811, in Haarlem, als kind van Dirk Abrahamsz Hoogerbeets en Wilhelmina van Beek, zoals getoond in stamboom 48. Hij werd gedoopt op 4 september 1811, in Haarlem. Willem is gestorven op 8 juni 1876, 64 jaar oud.
Noot:  beroep: metselaar.
155.   JACOBA VONK {i181} (Heyndrick's Vrouw van 8 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 16 december 1808, in Haarlem, als kind van Jacobus Vonk en Maria de Boom, zoals getoond binnen stamboom 80. Jacoba is gestorven op 26 juni 1881, 72 jaar oud.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Jacoba Vonk"]
Noot:  Dienstbode.
Willem Hoogerbeets, 24 jaar oud, huwde Jacoba Vonk, 27 jaar oud, op 18 mei 1836. Zij kregen acht kinderen:
Wilhelmina Maria Hoogerbeets in 1837
Johanna Engelina Hoogerbeets in 1839
Theodora Hoogerbeets in 1839
Willem Hoogerbeets in 1842
Dirk Jacobus Hoogerbeets in 1844
Hendrika Hoogerbeets in 1848
Samuel Hoogerbeets in 1850
Hendrika Catherina Hoogerbeets in 1855
Deze familie wordt getoond als stamboom 65.

Generatie van 9 maal achter-achterkleinkinderen

156.   DIRK ABRAHAM HOOGERBEETS {i340} (Heyndrick's 9 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 29 juli 1815, in Haarlem, als kind van Abraham Hoogerbeets en Wilhelmina Catharina Daams, zoals getoond in stamboom 51. Dirk Abraham is gestorven op 23 oktober 1815, als zuigeling, in Haarlem.

157.   ELISABETH HOOGERBEETS {i686} (Heyndrick's 9 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 25 oktober 1816, in Haarlem, als kind van Elisabeth Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 53.

158.   DIRK HOOGERBEETS {i685} (Heyndrick's 9 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 5 april 1821, in Haarlem, als kind van Elisabeth Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 53.

159.   HENDRIKA HOOGERBEETS {i985} (Heyndrick's 9 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 7 februari 1824, in Haarlem, als kind van Elisabeth Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 53.

160.   HENDRICA HOOGERBEETS {i986} (Heyndrick's 9 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 7 november 1828, in Haarlem, als kind van Elisabeth Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 53.
161.   JOHANNES BOERÉ {i1007} (Heyndrick's Echtgenoot van 9 maal achter-achterkleindochter) werd geboren als kind van Jacobus Boeré en Maria de Bruijn, zoals getoond binnen stamboom 66.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Johannes Boeré"]
Noot:  Winkelier.
Johannes Boeré huwde Hendrica Hoogerbeets, 25 jaar oud, op 7 juni 1854 in Haarlem. Zie stamboom 66.
162.   MAGDALENA FREDERIKA WILHELMINA HOOGERBEETS {i57} (Heyndrick's 9 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 17 mei 1830, in Haarlem, als kind van Abraham Hoogerbeets en Frederika Eghardt, zoals getoond in stamboom 52.
163.   CHRISTOFFEL VOERMAN {i1016} (Heyndrick's Echtgenoot van 9 maal achter-achterkleindochter) werd geboren in Amsterdam als kind van Christoffel Voerman en Elisabeth Hendrina Samink, zoals getoond binnen stamboom 68.
Christoffel huwde 2 maal. Hij huwde met Everdina Bentink en Magdalena Frederika Wilhelmina Hoogerbeets.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Christoffel Voerman"]
Noot:  Suikerbakker.
Christoffel Voerman huwde Magdalena Frederika Wilhelmina Hoogerbeets, 36 jaar oud, op 7 november 1866 in Haarlem. Zie stamboom 67.
164.   ABRAHAM HOOGERBEETS {i46} (Heyndrick's 9 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 26 maart 1832, in Haarlem, als kind van Abraham Hoogerbeets en Frederika Eghardt, zoals getoond in stamboom 52. Abraham is gestorven op 6 januari 1909, 76 jaar oud, in Haarlem.
Noot:  werkman, aardappelteler.
165.   LOUISA VAN BREEMEN {i47} (Heyndrick's Vrouw van 9 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 6 november 1838, in Haarlem, als kind van Nicolaas van Breemen en Aaltje Drijfhout, zoals getoond in stamboom 534.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Louisa van Breemen"]
Noot:  Winkelierster.
Abraham Hoogerbeets, 26 jaar oud, huwde Louisa van Breemen, 20 jaar oud, op 29 december 1858 in Haarlem. Zij kregen negen kinderen:
Abraham Hoogerbeets in 1859
Nicolaas Hoogerbeets in 1862
Louisa Hoogerbeets in 1865
Johannes Frederik Hoogerbeets in 1866
Alida Hoogerbeets in 1869
Frederik Willem Hoogerbeets in 1872
Emma Hoogerbeets in 1875
Rombout Hoogerbeets in 1878
Louisa Hoogerbeets in 1881
Deze familie wordt getoond als stamboom 69.
166.   DOROTHEA ELISABETH HOOGERBEETS {i58} (Heyndrick's 9 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 8 september 1834, in Haarlem, als kind van Abraham Hoogerbeets en Frederika Eghardt, zoals getoond in stamboom 52. Dorothea Elisabeth is gestorven op 10 maart 1899, 64 jaar oud.
167.   JAN WAALEWIJN {i1031} (Heyndrick's Echtgenoot van 9 maal achter-achterkleindochter) werd geboren in Haarlem als kind van Jan Waalewijn en Maria Schievee, zoals getoond binnen stamboom 70.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Jan Waalewijn"]
Noot:  Arbeider.
Jan Waalewijn huwde Dorothea Elisabeth Hoogerbeets, 43 jaar oud, op 8 mei 1878 in Haarlem. Zie stamboom 70.
168.   WILLEM FREDERIK HOOGERBEETS {i59} (Heyndrick's 9 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 9 november 1836, in Haarlem, als kind van Abraham Hoogerbeets en Frederika Eghardt, zoals getoond in stamboom 52.
Noot:  broodbakker/bakkersknecht.
169.   KLAASJE DE WILDE {i341} (Heyndrick's Vrouw van 9 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren in Sneek als kind van Johannes de Wilde en Aaltje van Oudshorn, zoals getoond binnen stamboom 71.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Klaasje de Wilde"]
Noot:  Dienstbode.
Willem Frederik Hoogerbeets, 28 jaar oud, huwde Klaasje de Wilde op 16 augustus 1865. Zij kregen zes kinderen:
Aaltje Jeltje Hoogerbeets in 1866
Dorothea Elisabeth Hoogerbeets in 1867
Willem Frederik Hoogerbeets in 1868
Willem Frederik Hoogerbeets in 1870
Anna Wilhelmina Hoogerbeets in 1872
Martina Hoogerbeets in 1874
Deze familie wordt getoond als stamboom 71.
170.   FREDERIKA HOOGERBEETS {i60} (Heyndrick's 9 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 17 mei 1839, in Haarlem, als kind van Abraham Hoogerbeets en Frederika Eghardt, zoals getoond in stamboom 52.
Noot:  Rubriekwerver.
171.   PETRUS ROEST {i1022} (Heyndrick's Echtgenoot van 9 maal achter-achterkleindochter) werd geboren in Haarlem als kind van Willem Roest en Catharina van Wervere, zoals getoond binnen stamboom 72.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Petrus Roest"]
Petrus Roest huwde Frederika Hoogerbeets, 33 jaar oud, op 23 april 1873 in Haarlem. Zij kregen een zoon:
Frederik Willem Hoogerbeets in 1859
Deze familie wordt getoond als stamboom 72.
172.   FREDERIK WILLEM HOOGERBEETS {i61} (Heyndrick's 9 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 3 maart 1843, in Haarlem, als kind van Abraham Hoogerbeets en Frederika Eghardt, zoals getoond in stamboom 52.
Frederik Willem huwde 2 maal. Hij huwde met Anna Elisabeth Voerman en Anna Adriana Cornelia Bollweg.
Noot:  Metselaar.
173.   ANNA ELISABETH VOERMAN {i347} (Heyndrick's Vrouw van 9 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren rond 1853, in Amsterdam, als kind van Christoffel Voerman en Anna Maria Barnas, zoals getoond binnen stamboom 75.
Anna Elisabeth huwde 2 maal. Zij huwde met Roelof Laatsch en Frederik Willem Hoogerbeets.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Anna Elisabeth Voerman"]
Frederik Willem Hoogerbeets, 33 jaar oud, huwde Anna Elisabeth Voerman, ongeveer 22 jaar oud, op 24 mei 1876 in Amsterdam. Zij kregen zes kinderen:
Anna Maria Frederika Hoogerbeets in 1877
Frederik Willem Hoogerbeets in 1878
Anna Elisabeth Hoogerbeets in 1879
Egberta Gerdina Hoogerbeets in 1880
Frederika Wilhelmina Hoogerbeets in 1883
Frederik Willem Hoogerbeets in 1886
Deze familie wordt getoond als stamboom 73.
174.   ANNA ADRIANA CORNELIA BOLLWEG {i940} (Heyndrick's Vrouw van 9 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren rond 1854, in Amsterdam, als kind van Peter Heinrich Bollweg en Cornelia Dorothea Spiekerhoff, zoals getoond binnen stamboom 74.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Anna Adriana Cornelia Bollweg"]
Frederik Willem Hoogerbeets, 51 jaar oud, huwde Anna Adriana Cornelia Bollweg, ongeveer 40 jaar oud, op 12 september 1894 in Amsterdam. Zie stamboom 74.
175.   JOHANNES HOOGERBEETS {i62} (Heyndrick's 9 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 12 maart 1845, in Haarlem, als kind van Abraham Hoogerbeets en Frederika Eghardt, zoals getoond in stamboom 52. Johannes is gestorven op 26 september 1905, 60 jaar oud, in Haarlem.
Noot:  Metselaar.
176.   MARIA CATHARINA RENOUT {i332} (Heyndrick's Vrouw van 9 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 26 maart 1847, in Haarlem, als kind van Johannes Renout en Maria Offerman, zoals getoond in stamboom 550. Maria Catharina is gestorven op 22 mei 1913, 66 jaar oud, in Zeist, Utrecht.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Maria Catharina Renout"]
Noot:  Dienstbode.
Johannes Hoogerbeets, 25 jaar oud, huwde Maria Catharina Renout, 23 jaar oud, op 18 mei 1870 in Haarlem. Zij kregen zes kinderen:
Johannes Hoogerbeets in 1871
Abraham Hoogerbeets in 1873
Elisabeth Magdalena Hoogerbeets in 1875
Abraham Frederik Hoogerbeets in 1877
Maria Catharina Hoogerbeets in 1878
Hendrik Willem Johannes Hoogerbeets in 1884
Deze familie wordt getoond als stamboom 76.
177.   JAN HENDRIK JOORE {i1564} (Heyndrick's 9 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 10 september 1841, in Bloemendaal, als kind van Reinier Joore en Johanna Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 56.
Noot:  beroep: arbeider.
178.   MARIA SPOOREN {i1565} (Heyndrick's Vrouw van 9 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren rond 1839, in Velsen. Maria is gestorven op 24 december 1873, ongeveer 34 jaar oud, in Heemstede.
Noot:  beroep: blekersdienstbode.
Jan Hendrik Joore, 24 jaar oud, huwde Maria Spooren, ongeveer 26 jaar oud, op 10 januari 1866 in Bloemendaal. Zij kregen twee kinderen:
Reinier Joore in 1867
Johanna Hendrika Joore in 1868
Deze familie wordt getoond als stamboom 77.
179.   JOHANNA JOORE {i1568} (Heyndrick's 9 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 29 juli 1846, in Vogelenzang, Bloemendaal, als kind van Reinier Joore en Johanna Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 56.

180.   HENDRIK ABRAHAMSZ MELCHIOR {i1336} (Heyndrick's 9 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 29 maart 1829, in Bennebroek, als kind van Abraham Melchior en Hendrika de Vries, zoals getoond in stamboom 62. Hendrik Abrahamsz is gestorven op 18 april 1829, als zuigeling, in Bennebroek.

181.   HENDRIK ABRAHAMSZ MELCHIOR {i1337} (Heyndrick's 9 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 5 mei 1830, in Bennebroek, als kind van Abraham Melchior en Hendrika de Vries, zoals getoond in stamboom 62. Hendrik Abrahamsz is gestorven op 25 januari 1906, 75 jaar oud.

182.   DIRK HOOGERBEETS {i987} (Heyndrick's 9 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 7 maart 1827, in Haarlem, als kind van Dirk Muyskens en Catharina Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 63.

183.   SARA MARIA MUYSKENS {i2744} (Heyndrick's 9 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren rond 1832, in Haarlem, als kind van Dirk Muyskens en Catharina Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 63.
184.   JAN VOS {i2745} (Heyndrick's Echtgenoot van 9 maal achter-achterkleindochter) werd geboren rond 1818, in Texel, als kind van Jan Vos en Jantje Drijver, zoals getoond binnen stamboom 78.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Jan Vos"]
Jan Vos, ongeveer 38 jaar oud, huwde Sara Maria Muyskens, ongeveer 24 jaar oud, op 24 juli 1856 in Texel. Zie stamboom 78.
185.   WILHELMINA MUYSKENS {i2748} (Heyndrick's 9 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren rond 1840, in Ouder Amstel, als kind van Dirk Muyskens en Catharina Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 63. Wilhelmina is gestorven op 13 november 1920, ongeveer 80 jaar oud, in Terschelling.
186.   KLAAS SIPKES DE JONG {i2749} (Heyndrick's Echtgenoot van 9 maal achter-achterkleindochter) werd geboren rond 1818, in Terschelling, als kind van Sipke Klaas de Jong en Neeke Douwes Pronker, zoals getoond binnen stamboom 79.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Klaas Sipkes de Jong"]
Klaas Sipkes de Jong, ongeveer 45 jaar oud, huwde Wilhelmina Muyskens, ongeveer 23 jaar oud, op 15 april 1864 in Terschelling. Zie stamboom 79.
187.   NN MUYSKENS {i1743} (Heyndrick's 9 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 26 september 1843, in Terschelling, als kind van Dirk Muyskens en Catharina Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 63. Nn is gestorven op 26 september 1843, als zuigeling, in Terschelling.
Noot:  levenloos geboren, moeder enkele dagen later overleden.

188.   WILHELMINA MARIA HOOGERBEETS {i69} (Heyndrick's 9 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 25 januari 1837, in Haarlem, als kind van Willem Hoogerbeets en Jacoba Vonk, zoals getoond in stamboom 65.
189.   WILLEM VAN DANTZIG {i457} (Heyndrick's Echtgenoot van 9 maal achter-achterkleindochter) werd geboren in Haarlem als kind van Reinier van Dantzig en Alida Jacoba Lindeman, zoals getoond binnen stamboom 80.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Willem van Dantzig"]
Noot:  Winkelier.
Willem van Dantzig huwde Wilhelmina Maria Hoogerbeets, 26 jaar oud, op 20 januari 1864. Zie stamboom 80.
190.   JOHANNA ENGELINA HOOGERBEETS {i182} (Heyndrick's 9 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 24 september 1839, in Haarlem, als kind van Willem Hoogerbeets en Jacoba Vonk, zoals getoond in stamboom 65. Johanna Engelina is gestorven op 15 februari 1843, 3 jaar oud, in Haarlem.
191.   HENDRIK VAN DER STEEG {i458} (Heyndrick's Echtgenoot van 9 maal achter-achterkleindochter) werd geboren in 1835.
Hendrik van der Steeg, ongeveer 42 jaar oud, huwde Johanna Engelina Hoogerbeets, 37 jaar oud, op 8 augustus 1877. Zie stamboom 81.
192.   THEODORA HOOGERBEETS {i183} (Heyndrick's 9 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 24 september 1839, in Haarlem, als kind van Willem Hoogerbeets en Jacoba Vonk, zoals getoond in stamboom 65. Theodora is gestorven na 1911, ouder dan 72 jaar, in Haarlem.
Noot:  beroep: dienstbode.
193.   HENDRIK VAN DER STEEG {i1027} (Heyndrick's Echtgenoot van 9 maal achter-achterkleindochter) werd geboren in 1835, in Haarlem, als kind van Hendrik van der Steeg en Catharina Elizabeth de Haan, zoals getoond binnen stamboom 83. Hendrik is gestorven na 1911, ouder dan 76 jaar.
Hendrik huwde 2 maal. Hij huwde met Catharina Hendrika de Klijn en Theodora Hoogerbeets.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Hendrik van der Steeg"]
Noot:  beroep: smid.
Hendrik van der Steeg, ongeveer 42 jaar oud, huwde Theodora Hoogerbeets, 37 jaar oud, op 8 augustus 1877 in Haarlem. Zij kregen twee zonen:
Willem van der Steeg in r1878
Theodorus Jacobus van der Steeg in 1883
Deze familie wordt getoond als stamboom 82.
194.   WILLEM HOOGERBEETS {i184} (Heyndrick's 9 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 31 januari 1842, in Haarlem, als kind van Willem Hoogerbeets en Jacoba Vonk, zoals getoond in stamboom 65. Willem is gestorven op 6 september 1904, 62 jaar oud, in Amsterdam.
Noot:  beroep: commies belastingen.
195.   CATHARINA DIJKMAN {i189} (Heyndrick's Vrouw van 9 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 23 mei 1849, in Nijmegen, als kind van Jan Dijkman en Hillegonda van den Ijkel (van Ijkelen), zoals getoond binnen stamboom 84. Catharina is gestorven op 19 juni 1918, 69 jaar oud, in Amsterdam.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Catharina Dijkman"]
Willem Hoogerbeets, 33 jaar oud, huwde Catharina Dijkman, 25 jaar oud, op 4 februari 1875 in Nijmegen. Zij kregen vier kinderen:
Willem Johannes Hoogerbeets in 1876
Jacoba Hillegonda Hoogerbeets in 1877
Albertus Hendrikus Hoogerbeets in 1879
Dirk Jacobus Hoogerbeets in 1882
Deze familie wordt getoond als stamboom 84.
196.   DIRK JACOBUS HOOGERBEETS {i185} (Heyndrick's 9 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 10 oktober 1844, in Haarlem, als kind van Willem Hoogerbeets en Jacoba Vonk, zoals getoond in stamboom 65. Dirk Jacobus is gestorven op 8 februari 1921, 76 jaar oud, in Haarlem.
Noot:  IJzerdraaier, Koopman, Loopknecht.
197.   ALIDA WILHELMINA KRUGER {i194} (Heyndrick's Vrouw van 9 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 2 juli 1854, in Haarlem, als kind van Willem Kruger en Alida Lucia Kooij, zoals getoond binnen stamboom 85. Alida Wilhelmina is gestorven op 23 november 1926, 72 jaar oud.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Alida Wilhelmina Kruger"]
Dirk Jacobus Hoogerbeets, 31 jaar oud, huwde Alida Wilhelmina Kruger, 22 jaar oud, op 27 september 1876 in Haarlem. Zij kregen elf kinderen:
Alida Lucia Hoogerbeets in 1877
Jacoba Wilhelmina Hoogerbeets in 1879
Willem Hoogerbeets in 1881
Wilhelmina Theodora Hoogerbeets in 1883
Theodora Hendrica Hoogerbeets in 1885
Dirk Jacobus Hoogerbeets in 1886
Hendrika Catharina Hoogerbeets in 1888
Hendrik Hoogerbeets in 1889
Johannes Hoogerbeets in 1892
Maria Hoogerbeets in 1896
Jacobus Hoogerbeets in 1898
Deze familie wordt getoond als stamboom 85.
198.   HENDRIKA HOOGERBEETS {i186} (Heyndrick's 9 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 19 februari 1848, in Haarlem, als kind van Willem Hoogerbeets en Jacoba Vonk, zoals getoond in stamboom 65. Hendrika is gestorven op 29 februari 1848, als zuigeling, in Haarlem.

199.   SAMUEL HOOGERBEETS {i187} (Heyndrick's 9 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 6 april 1850, in Haarlem, als kind van Willem Hoogerbeets en Jacoba Vonk, zoals getoond in stamboom 65. Samuel is gestorven op 12 november 1850, als zuigeling, in Haarlem.

200.   HENDRIKA CATHERINA HOOGERBEETS {i188} (Heyndrick's 9 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 13 januari 1855, in Haarlem, als kind van Willem Hoogerbeets en Jacoba Vonk, zoals getoond in stamboom 65. Hendrika Catherina is gestorven op 20 januari 1927, 72 jaar oud, in Amsterdam.
Hendrika Catherina huwde 2 maal. Zij huwde met Wouter Willem van Roon en Theodorus Christianus Breeland.
201.   WOUTER WILLEM VAN ROON {i913} (Heyndrick's Echtgenoot van 9 maal achter-achterkleindochter) werd geboren in Haarlem als kind van Jan van Roon en Johanna Maria Malefijt, zoals getoond binnen stamboom 86.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Wouter Willem van Roon"]
Noot:  Meubelmaker.
Wouter Willem van Roon huwde Hendrika Catherina Hoogerbeets, 23 jaar oud, op 31 juli 1878 in Haarlem, en zij waren gescheiden. Zij kregen een dochter:
Elisabeth Jacoba van Roon in 1887
Deze familie wordt getoond als stamboom 86.
Noot:  divorced on 2 Feb 1900.
202.   THEODORUS CHRISTIANUS BREELAND {i914} (Heyndrick's Echtgenoot van 9 maal achter-achterkleindochter) werd geboren als kind van Theodorus Breeland en Geertruida Petronella Hördregter, zoals getoond binnen stamboom 87.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Theodorus Christianus Breeland"]
Theodorus Christianus Breeland huwde Hendrika Catherina Hoogerbeets, 46 jaar oud, op 16 januari 1901 in Rotterdam. Zie stamboom 87.

Generatie van 10 maal achter-achterkleinkinderen

203.   ABRAHAM HOOGERBEETS {i960} (Heyndrick's 10 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 14 juni 1859, in Haarlem, als kind van Abraham Hoogerbeets en Louisa van Breemen, zoals getoond in stamboom 69.
Noot:  Lettergieter.
204.   PETRONELLA CAROLINA VAN DOKKUM {i961} (Heyndrick's Vrouw van 10 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren rond 1864, in Haarlem, als kind van David van Dokkum en Elzebé Fortgens, zoals getoond binnen stamboom 88. Petronella Carolina is gestorven op 23 mei 1917, ongeveer 52 jaar oud, in bloemendaal.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Petronella Carolina van Dokkum"]
Abraham Hoogerbeets, 24 jaar oud, huwde Petronella Carolina van Dokkum, ongeveer 19 jaar oud, op 4 oktober 1883 in Haarlem. Zij kregen twee kinderen:
Petronella Carolina Christina Louisa Hoogerbeets in 1884
Abraham Hoogerbeets in 1887
Deze familie wordt getoond als stamboom 88.
205.   NICOLAAS HOOGERBEETS {i48} (Heyndrick's 10 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 28 juli 1862, in Haarlem, als kind van Abraham Hoogerbeets en Louisa van Breemen, zoals getoond in stamboom 69. Nicolaas is gestorven op 8 mei 1937, 74 jaar oud, in Haarlem.
Nicolaas huwde drie maal. Hij huwde met Hendrika Bakker, Heintje Weerts en Johanna Christina Terstall.
Noot:  Lettergieter.
206.   HENDRIKA BAKKER {i90} (Heyndrick's Vrouw van 10 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 1 maart 1860, in Steenwijk, als kind van Mense Bakker en Berendina Smit, zoals getoond binnen stamboom 89. Hendrika is gestorven op 16 april 1895, 35 jaar oud.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Hendrika Bakker"]
Nicolaas Hoogerbeets, 22 jaar oud, huwde Hendrika Bakker, 25 jaar oud, op 17 juni 1885. Zij kregen zes kinderen:
Louisa Hoogerbeets in 1885
Nicolaas Hoogerbeets in 1886
Berendina Augustina Hoogerbeets in 1888
Abraham Hoogerbeets in 1890
Hendricus Albertus Hoogerbeets in 1891
Maria Hoogerbeets in 1893
Deze familie wordt getoond als stamboom 89.
207.   HEINTJE WEERTS {i89} (Heyndrick's Vrouw van 10 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 23 augustus 1863, in Enschedé, als kind van Evert Weerts en Lamberdina Kruiswijk, zoals getoond binnen stamboom 92. Heintje is gestorven op 28 augustus 1904, 41 jaar oud, in Haarlem.
Heintje huwde 2 maal. Zij huwde met Hein Folkerts en Nicolaas Hoogerbeets.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Heintje Weerts"]
Nicolaas Hoogerbeets, 33 jaar oud, huwde Heintje Weerts, 32 jaar oud, op 28 augustus 1895 in Haarlem. Zij kregen een zoon:
Johan George Hoogerbeets in 1896
Deze familie wordt getoond als stamboom 90.
208.   JOHANNA CHRISTINA TERSTALL {i594} (Heyndrick's Vrouw van 10 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 7 april 1861, in Amsterdam, als kind van Lucas Cornelis Terstall en Frederica Sophia Adelheid Bokelo, zoals getoond binnen stamboom 93.
Johanna Christina huwde 2 maal. Zij huwde met Hendrik Willem de Bruijn en Nicolaas Hoogerbeets.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Johanna Christina Terstall"]
Nicolaas Hoogerbeets, 42 jaar oud, huwde Johanna Christina Terstall, 44 jaar oud, op 24 mei 1905 in Haarlem. Zie stamboom 91.
209.   LOUISA HOOGERBEETS {i49} (Heyndrick's 10 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 1 juli 1865, in Haarlem, als kind van Abraham Hoogerbeets en Louisa van Breemen, zoals getoond in stamboom 69. Louisa is gestorven op 19 augustus 1865, als zuigeling, in Haarlem.

210.   JOHANNES FREDERIK HOOGERBEETS {i1} (Heyndrick's 10 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 13 juli 1866, in Haarlem, als kind van Abraham Hoogerbeets en Louisa van Breemen, zoals getoond in stamboom 69. Johannes Frederik is gestorven op 19 januari 1956, 89 jaar oud, in Haarlem.
Noot:  Beroep: werkman, laborant bij van der Sleen.
211.   HERMINA GEZINA MULDER {i2} (Heyndrick's Vrouw van 10 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 27 december 1863, in Haarlem, als kind van Frederik Wilhelm Mulder en Johanna Jacoba van Duffel, zoals getoond in stamboom 560. Hermina Gezina is gestorven op 2 november 1956, 92 jaar oud, in Haarlem.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Hermina Gezina Mulder"]
Noot:  Beroep: dienstbode.
Johannes Frederik Hoogerbeets, 24 jaar oud, huwde Hermina Gezina Mulder, 26 jaar oud, op 13 september 1890 in Haarlem. Zij kregen drie kinderen:
Alida Hermina Hoogerbeets in 1891
Johannes Frederik Hoogerbeets in 1894
Frederik Wilhelm Hoogerbeets in 1897
Deze familie wordt getoond als stamboom 94.
212.   ALIDA HOOGERBEETS {i50} (Heyndrick's 10 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 13 mei 1869, in Haarlem, als kind van Abraham Hoogerbeets en Louisa van Breemen, zoals getoond in stamboom 69. Alida is gestorven op 31 maart 1942, 72 jaar oud, in Arnhem.
213.   LAMBERTUS ROZENDAL {i1072} (Heyndrick's Echtgenoot van 10 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op 28 januari 1873, in Huizen, Hoogeveen, als kind van Roelof Rozendal en Grietje Lammerts Zijlstra, zoals getoond in stamboom 584.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Lambertus Rozendal"]
Lambertus Rozendal, 25 jaar oud, huwde Alida Hoogerbeets, 29 jaar oud, op 2 november 1898 in Haarlem. Zie stamboom 95.
214.   FREDERIK WILLEM HOOGERBEETS {i51} (Heyndrick's 10 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 7 april 1872, in Haarlem, als kind van Abraham Hoogerbeets en Louisa van Breemen, zoals getoond in stamboom 69.
Noot:  Sigarenmaker, Werkman.
215.   DOROTHEA REES {i168} (Heyndrick's Vrouw van 10 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 24 augustus 1871, in Haarlem, als kind van Christoffel Rees en Johanna Hendrica Vieschman, zoals getoond binnen stamboom 96.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Dorothea Rees"]
Frederik Willem Hoogerbeets, 26 jaar oud, huwde Dorothea Rees, 27 jaar oud, op 9 november 1898 in Haarlem. Zij kregen twee kinderen:
Abraham Hoogerbeets in 1899
Johanna Hendrika Hoogerbeets in 1902
Deze familie wordt getoond als stamboom 96.
216.   EMMA HOOGERBEETS {i54} (Heyndrick's 10 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 13 mei 1875, in Haarlem, als kind van Abraham Hoogerbeets en Louisa van Breemen, zoals getoond in stamboom 69.

217.   ROMBOUT HOOGERBEETS {i52} (Heyndrick's 10 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 29 april 1878, in Haarlem, als kind van Abraham Hoogerbeets en Louisa van Breemen, zoals getoond in stamboom 69. Rombout is gestorven op 10 april 1959, 80 jaar oud, in Haarlem.
Noot:  Glasschilder.
218.   ALIDA KRAMER {i44} (Heyndrick's Vrouw van 10 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 6 mei 1872.
Rombout Hoogerbeets huwde Alida Kramer. Zij kregen twee zonen:
Rombout Hoogerbeets in 1906
Engel Bastiaan Leendert Hoogerbeets in 1907
Deze familie wordt getoond als stamboom 97.
219.   LOUISA HOOGERBEETS {i53} (Heyndrick's 10 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 30 juli 1881, in Haarlem, als kind van Abraham Hoogerbeets en Louisa van Breemen, zoals getoond in stamboom 69. Louisa is gestorven in 1967, ongeveer 85 jaar oud, in Heemstede.
220.   GERHARD HEKKERT {i1086} (Heyndrick's Echtgenoot van 10 maal achter-achterkleindochter) werd geboren rond 1875, in Deventer, als kind van Evertje Hekkert, zoals getoond binnen stamboom 98.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Gerhard Hekkert"]
Noot:  Wagenmaker, niet erkende zoon.
Gerhard Hekkert, ongeveer 29 jaar oud, huwde Louisa Hoogerbeets, 23 jaar oud, op 16 november 1904 in Haarlem. Zie stamboom 98.
221.   AALTJE JELTJE HOOGERBEETS {i342} (Heyndrick's 10 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 14 juli 1866, in Haarlem, als kind van Willem Frederik Hoogerbeets en Klaasje de Wilde, zoals getoond in stamboom 71.
222.   WOUTER IJFS {i1066} (Heyndrick's Echtgenoot van 10 maal achter-achterkleindochter) werd geboren in Koedijk als kind van Jan Ijfs en Trijntje van der Molen, zoals getoond binnen stamboom 99.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Wouter Ijfs"]
Noot:  Smid. Zijn voogd was Albert IJfs, zijn toeziend voogd Jacob Moeijens.
Wouter Ijfs huwde Aaltje Jeltje Hoogerbeets, 30 jaar oud, op 30 september 1896 in Haarlem. Zij kregen een zoon:
Willem Frederik Hoogerbeets in 1895
Deze familie wordt getoond als stamboom 99.
223.   DOROTHEA ELISABETH HOOGERBEETS {i343} (Heyndrick's 10 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 27 september 1867, in Haarlem, als kind van Willem Frederik Hoogerbeets en Klaasje de Wilde, zoals getoond in stamboom 71.
224.   FREDERIK BREMER {i1042} (Heyndrick's Echtgenoot van 10 maal achter-achterkleindochter) werd geboren rond 1844, in Haarlem, als kind van Jan Bremer en Maria de Liefde, zoals getoond in stamboom 577.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Frederik Bremer"]
Noot:  Sigarenmaker.
Frederik Bremer, ongeveer 48 jaar oud, huwde Dorothea Elisabeth Hoogerbeets, 25 jaar oud, op 23 november 1892 in Haarlem. Zie stamboom 100.
225.   WILLEM FREDERIK HOOGERBEETS {i344} (Heyndrick's 10 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 7 oktober 1868, in Haarlem, als kind van Willem Frederik Hoogerbeets en Klaasje de Wilde, zoals getoond in stamboom 71. Willem Frederik is gestorven op 2 augustus 1869, als zuigeling, in Haarlem.

226.   WILLEM FREDERIK HOOGERBEETS {i345} (Heyndrick's 10 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 29 juni 1870, in Haarlem, als kind van Willem Frederik Hoogerbeets en Klaasje de Wilde, zoals getoond in stamboom 71. Willem Frederik is gestorven op 20 september 1870, als zuigeling, in Haarlem.

227.   ANNA WILHELMINA HOOGERBEETS {i989} (Heyndrick's 10 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 10 juli 1872, in Haarlem, als kind van Willem Frederik Hoogerbeets en Klaasje de Wilde, zoals getoond in stamboom 71.

228.   MARTINA HOOGERBEETS {i346} (Heyndrick's 10 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 26 januari 1874, in Haarlem, als kind van Willem Frederik Hoogerbeets en Klaasje de Wilde, zoals getoond in stamboom 71.
229.   JACOBUS JOHANNES GIESKE {i1664} (Heyndrick's Echtgenoot van 10 maal achter-achterkleindochter) werd geboren in 1864, in Haarlemmerliede en Spaarnwoude, als kind van Pieter Gieske en Christina Gramam, zoals getoond binnen stamboom 101. Jacobus Johannes is gestorven op 19 april 1948, ongeveer 83 jaar oud, in Raalte.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Jacobus Johannes Gieske"]
Noot:  landbouwer.
Jacobus Johannes Gieske, ongeveer 32 jaar oud, huwde Martina Hoogerbeets, 23 jaar oud, op 16 juni 1897 in Haarlemmerliede. Zie stamboom 101.
230.   FREDERIK WILLEM HOOGERBEETS {i988} (Heyndrick's 10 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 24 april 1859, in Haarlem, als kind van Petrus Roest en Frederika Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 72.
Noot:  23 Juli 1874 als zoon erkend door zijn moeder.

231.   ANNA MARIA FREDERIKA HOOGERBEETS {i990} (Heyndrick's 10 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 20 maart 1877, in Haarlem, als kind van Frederik Willem Hoogerbeets en Anna Elisabeth Voerman, zoals getoond in stamboom 73. Anna Maria Frederika is gestorven op 21 april 1892, 15 jaar oud, in Haarlem.

232.   FREDERIK WILLEM HOOGERBEETS {i683} (Heyndrick's 10 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 24 februari 1878, in Haarlem, als kind van Frederik Willem Hoogerbeets en Anna Elisabeth Voerman, zoals getoond in stamboom 73.

233.   ANNA ELISABETH HOOGERBEETS {i682} (Heyndrick's 10 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 17 september 1879, in Haarlem, als kind van Frederik Willem Hoogerbeets en Anna Elisabeth Voerman, zoals getoond in stamboom 73.
234.   JAN JACOBUS POSTMA {i1091} (Heyndrick's Echtgenoot van 10 maal achter-achterkleindochter) werd geboren rond 1878, in Harlingen, als kind van Jan Postma en Trientje Hilwerda, zoals getoond binnen stamboom 102.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Jan Jacobus Postma"]
Noot:  Letterzetter.
Jan Jacobus Postma, ongeveer 27 jaar oud, huwde Anna Elisabeth Hoogerbeets, 25 jaar oud, op 13 september 1905 in Haarlem. Zie stamboom 102.
235.   EGBERTA GERDINA HOOGERBEETS {i684} (Heyndrick's 10 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 19 november 1880, in Haarlem, als kind van Frederik Willem Hoogerbeets en Anna Elisabeth Voerman, zoals getoond in stamboom 73.

236.   FREDERIKA WILHELMINA HOOGERBEETS {i991} (Heyndrick's 10 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 15 augustus 1883, in Haarlem, als kind van Frederik Willem Hoogerbeets en Anna Elisabeth Voerman, zoals getoond in stamboom 73. Frederika Wilhelmina is gestorven op 22 september 1884, 1 jaar oud, in Haarlem.

237.   FREDERIK WILLEM HOOGERBEETS {i992} (Heyndrick's 10 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 1 januari 1886, in Haarlem, als kind van Frederik Willem Hoogerbeets en Anna Elisabeth Voerman, zoals getoond in stamboom 73.
Noot:  Beroep: schilder.
238.   NEELTJE VAN DER HAM {i1099} (Heyndrick's Vrouw van 10 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren rond 1888, in Haarlem, als kind van Leendert van der Ham en Johanna Cornelia Swaanswijk, zoals getoond binnen stamboom 103.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Neeltje van der Ham"]
Frederik Willem Hoogerbeets, 24 jaar oud, huwde Neeltje van der Ham, ongeveer 21 jaar oud, op 11 mei 1910 in Haarlem. Zie stamboom 103.
239.   JOHANNES HOOGERBEETS {i333} (Heyndrick's 10 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 22 april 1871, in Haarlem, als kind van Johannes Hoogerbeets en Maria Catharina Renout, zoals getoond in stamboom 76.
Johannes huwde 2 maal. Hij huwde met Annetta Agnes van der Heijden en Marie Rosalie Henriette Schroer.
Noot:  Barbier.
240.   ANNETTA AGNES VAN DER HEIJDEN {i958} (Heyndrick's Vrouw van 10 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren als kind van Elbertus van der Heijden en Annette Pleij, zoals getoond binnen stamboom 106.
Annetta Agnes huwde 2 maal. Zij huwde met Reijer Bruijn en Johannes Hoogerbeets.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Annetta Agnes van der Heijden"]
Johannes Hoogerbeets, 27 jaar oud, huwde Annetta Agnes van der Heijden op 12 mei 1898 in Haarlem. Zie stamboom 104.
241.   MARIE ROSALIE HENRIETTE SCHROER {i959} (Heyndrick's Vrouw van 10 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren rond 1864, in Maassluis.
Johannes Hoogerbeets, 38 jaar oud, huwde Marie Rosalie Henriette Schroer, ongeveer 45 jaar oud, op 14 oktober 1909 in Amsterdam. Zie stamboom 105.
242.   ABRAHAM HOOGERBEETS {i335} (Heyndrick's 10 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 18 januari 1873, in Haarlem, als kind van Johannes Hoogerbeets en Maria Catharina Renout, zoals getoond in stamboom 76. Abraham is gestorven op 21 mei 1873, als zuigeling.

243.   ELISABETH MAGDALENA HOOGERBEETS {i336} (Heyndrick's 10 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 2 juni 1875, in Haarlem, als kind van Johannes Hoogerbeets en Maria Catharina Renout, zoals getoond in stamboom 76.
244.   SIJBOLT ZAAGSMA {i1077} (Heyndrick's Echtgenoot van 10 maal achter-achterkleindochter) werd geboren rond 1872, in Noordwolde, als kind van Lammert Zaagsma en Taetske Bouma, zoals getoond in stamboom 589.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Sijbolt Zaagsma"]
Noot:  Kleermaker.
Sijbolt Zaagsma, ongeveer 26 jaar oud, huwde Elisabeth Magdalena Hoogerbeets, 23 jaar oud, op 16 februari 1899 in Haarlem. Zie stamboom 107.
245.   ABRAHAM FREDERIK HOOGERBEETS {i334} (Heyndrick's 10 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 5 augustus 1877, in Haarlem, als kind van Johannes Hoogerbeets en Maria Catharina Renout, zoals getoond in stamboom 76.
Noot:  Barbier.
246.   TRIJNTJE FORRER {i995} (Heyndrick's Vrouw van 10 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren rond 1876, in Akersloot, als kind van Johannes Forrer en Aartje den Otter, zoals getoond binnen stamboom 108.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Trijntje Forrer"]
Abraham Frederik Hoogerbeets, 22 jaar oud, huwde Trijntje Forrer, ongeveer 23 jaar oud, op 17 mei 1900 in Haarlem. Zij kregen twee dochters:
Maria Catharina Hoogerbeets in 1901
Aartje Hoogerbeets in 1903
Deze familie wordt getoond als stamboom 108.
Noot:  Abraham en Trijntje emigreerden rond 1903 naar Zuid-Afrika.
247.   MARIA CATHARINA HOOGERBEETS {i337} (Heyndrick's 10 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 19 oktober 1878, in Haarlem, als kind van Johannes Hoogerbeets en Maria Catharina Renout, zoals getoond in stamboom 76. Maria Catharina is gestorven op 21 maart 1879, als zuigeling.

248.   HENDRIK WILLEM JOHANNES HOOGERBEETS {i338} (Heyndrick's 10 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 22 juli 1884, in Haarlem, als kind van Johannes Hoogerbeets en Maria Catharina Renout, zoals getoond in stamboom 76. Hendrik Willem Johannes is gestorven op 10 januari 1885, als zuigeling, in Haarlem.

249.   REINIER JOORE {i1566} (Heyndrick's 10 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 3 februari 1867, in Vogelenzang, Bloemendaal, als kind van Jan Hendrik Joore en Maria Spooren, zoals getoond in stamboom 77.

250.   JOHANNA HENDRIKA JOORE {i1567} (Heyndrick's 10 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 19 april 1868, in Vogelenzang, Bloemendaal, als kind van Jan Hendrik Joore en Maria Spooren, zoals getoond in stamboom 77.

251.   WILLEM VAN DER STEEG {i1122} (Heyndrick's 10 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren rond 1878 als kind van Hendrik van der Steeg en Theodora Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 82. Willem is gestorven op 24 juli 1916, ongeveer 38 jaar oud, in Bloemendaal.

252.   THEODORUS JACOBUS VAN DER STEEG {i1556} (Heyndrick's 10 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren in 1883, in Haarlem, als kind van Hendrik van der Steeg en Theodora Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 82.
Noot:  beroep: handelsreiziger.
253.   CORNELIA HELENA BECKER {i1557} (Heyndrick's Vrouw van 10 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren in 1887, in Haarlem, als kind van Johannes Jacobus Becker en Johanna Catharina Klaassen, zoals getoond binnen stamboom 109.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Cornelia Helena Becker"]
Theodorus Jacobus van der Steeg, ongeveer 28 jaar oud, huwde Cornelia Helena Becker, ongeveer 24 jaar oud, op 9 augustus 1911 in Haarlem. Zie stamboom 109.
254.   WILLEM JOHANNES HOOGERBEETS {i190} (Heyndrick's 10 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 6 januari 1876, in Groesbeek, als kind van Willem Hoogerbeets en Catharina Dijkman, zoals getoond in stamboom 84. Willem Johannes is gestorven op 23 maart 1922, 46 jaar oud, in Leiden.
Noot:  Magazijnmeester, matroos.
255.   JOHANNESKE BLEEKER {i908} (Heyndrick's Vrouw van 10 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren rond 1887, in Echten, als kind van Johannes Bleeker en Janke Visser, zoals getoond binnen stamboom 110.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Johanneske Bleeker"]
Willem Johannes Hoogerbeets, 32 jaar oud, huwde Johanneske Bleeker, ongeveer 21 jaar oud, op 7 oktober 1908 in Amsterdam. Zij kregen twee kinderen:
Willem Jan Hoogerbeets in 1910
Janke Johanneske Hoogerbeets in 1912
Deze familie wordt getoond als stamboom 110.
256.   JACOBA HILLEGONDA HOOGERBEETS {i1768} (Heyndrick's 10 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 12 april 1877, in Groesbeek, als kind van Willem Hoogerbeets en Catharina Dijkman, zoals getoond in stamboom 84.
257.   ADRIAAN LA GRAND {i1769} (Heyndrick's Echtgenoot van 10 maal achter-achterkleindochter) werd geboren rond 1873, in Waddinxveen, als kind van Willem la Grand en Neeltje Leenheer, zoals getoond binnen stamboom 111.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Adriaan la Grand"]
Adriaan la Grand, ongeveer 23 jaar oud, huwde Jacoba Hillegonda Hoogerbeets, 19 jaar oud, op 10 december 1896 in Waddinxveen. Zie stamboom 111.
258.   ALBERTUS HENDRIKUS HOOGERBEETS {i192} (Heyndrick's 10 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 19 juni 1879, in Groesbeek, als kind van Willem Hoogerbeets en Catharina Dijkman, zoals getoond in stamboom 84.

259.   DIRK JACOBUS HOOGERBEETS {i191} (Heyndrick's 10 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 17 maart 1882, in Schiedam, als kind van Willem Hoogerbeets en Catharina Dijkman, zoals getoond in stamboom 84. Dirk Jacobus is gestorven op 17 november 1951, 69 jaar oud, in Amsterdam.
Noot:  Timmerman.
260.   ALBERDINA VAN HEERIKHUIZEN {i1291} (Heyndrick's Vrouw van 10 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 13 juni 1879, in Velp (gem. Rheden Gld). Alberdina is gestorven op 7 mei 1956, 76 jaar oud, in 's Gravenhage.
Dirk Jacobus Hoogerbeets, 24 jaar oud, huwde Alberdina van Heerikhuizen, 27 jaar oud, op 3 oktober 1906 in 's Gravenhage, en zij waren gescheiden. Zij kregen twee dochters:
Catharina Willelmina Hoogerbeets in 1907
Alberdina Dirkje Hoogerbeets in 1914
Deze familie wordt getoond als stamboom 112.
Noot:  Gescheiden op 15 Sep 1949 te 's Gravenhage.
261.   ALIDA LUCIA HOOGERBEETS {i204} (Heyndrick's 10 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 3 maart 1877, in Haarlem, als kind van Dirk Jacobus Hoogerbeets en Alida Wilhelmina Kruger, zoals getoond in stamboom 85. Alida Lucia is gestorven op 18 juli 1951, 74 jaar oud.

262.   JACOBA WILHELMINA HOOGERBEETS {i205} (Heyndrick's 10 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 18 februari 1879, in Amsterdam, als kind van Dirk Jacobus Hoogerbeets en Alida Wilhelmina Kruger, zoals getoond in stamboom 85. Jacoba Wilhelmina is gestorven op 15 januari 1957, 77 jaar oud.
263.   PIETER VAN ESKERT {i1083} (Heyndrick's Echtgenoot van 10 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op 2 januari 1878, in Haarlem, als kind van Hermanus Johannes van Eskert en Hestrina Johanna Miesyerus, zoals getoond binnen stamboom 113. Pieter is gestorven op 6 november 1954, 76 jaar oud.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Pieter van Eskert"]
Noot:  Beroep: concierge.
Pieter van Eskert, 24 jaar oud, huwde Jacoba Wilhelmina Hoogerbeets, 23 jaar oud, op 17 juli 1902 in Haarlem. Zie stamboom 113.
264.   WILLEM HOOGERBEETS {i195} (Heyndrick's 10 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 10 april 1881, in Haarlem, als kind van Dirk Jacobus Hoogerbeets en Alida Wilhelmina Kruger, zoals getoond in stamboom 85. Willem is gestorven op 3 oktober 1937, 56 jaar oud, in Haarlem.
Noot:  Metaaldraaier.
265.   PIETERNELLA DE BRUIJN {i329} (Heyndrick's Vrouw van 10 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 4 juni 1885, in 's Gravenhage, als kind van Dominicus de Bruijn en Antje Guijt, zoals getoond binnen stamboom 114. Pieternella is gestorven op 30 september 1950, 65 jaar oud.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Pieternella de Bruijn"]
Willem Hoogerbeets, 28 jaar oud, huwde Pieternella de Bruijn, 24 jaar oud, op 24 november 1909 in Haarlem. Zij kregen twee dochters:
Nellie Hoogerbeets in 1911
Alida Willemina Hoogerbeets in 1913
Deze familie wordt getoond als stamboom 114.
266.   WILHELMINA THEODORA HOOGERBEETS {i196} (Heyndrick's 10 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 12 februari 1883, in Haarlem, als kind van Dirk Jacobus Hoogerbeets en Alida Wilhelmina Kruger, zoals getoond in stamboom 85. Wilhelmina Theodora is gestorven op 19 februari 1976, 93 jaar oud.
267.   CORNELIS BERNARDUS ROEST {i1094} (Heyndrick's Echtgenoot van 10 maal achter-achterkleindochter) werd geboren rond 1882, in Haarlem, als kind van Cornelis Roest en Gerritje Evers, zoals getoond binnen stamboom 115.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Cornelis Bernardus Roest"]
Noot:  Boekdrukker.
Cornelis Bernardus Roest, ongeveer 25 jaar oud, huwde Wilhelmina Theodora Hoogerbeets, 25 jaar oud, op 6 mei 1908 in Haarlem. Zie stamboom 115.
268.   THEODORA HENDRICA HOOGERBEETS {i197} (Heyndrick's 10 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 24 januari 1885, in Haarlem, als kind van Dirk Jacobus Hoogerbeets en Alida Wilhelmina Kruger, zoals getoond in stamboom 85. Theodora Hendrica is gestorven op 12 juli 1885, als zuigeling, in Haarlem.

269.   DIRK JACOBUS HOOGERBEETS {i198} (Heyndrick's 10 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 23 mei 1886, in Haarlem, als kind van Dirk Jacobus Hoogerbeets en Alida Wilhelmina Kruger, zoals getoond in stamboom 85. Dirk Jacobus is gestorven op 22 juli 1909, 23 jaar oud, in Haarlem.
Noot:  Meubelmaker, ongehuwd.

270.   HENDRIKA CATHARINA HOOGERBEETS {i199} (Heyndrick's 10 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 6 maart 1888, in Haarlem, als kind van Dirk Jacobus Hoogerbeets en Alida Wilhelmina Kruger, zoals getoond in stamboom 85. Hendrika Catharina is gestorven op 20 juli 1976, 88 jaar oud, in Zuid-Afrika.
271.   FREDERIK MOLENAAR {i1344} (Heyndrick's Echtgenoot van 10 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op 3 maart 1892. Frederik is gestorven in 1946, ongeveer 54 jaar oud, in Zuid-Afrika.
Frederik Molenaar, 31 jaar oud, huwde Hendrika Catharina Hoogerbeets, 35 jaar oud, op 18 juli 1923. Zie stamboom 116.
272.   HENDRIK HOOGERBEETS {i200} (Heyndrick's 10 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 28 februari 1889, in Haarlem, als kind van Dirk Jacobus Hoogerbeets en Alida Wilhelmina Kruger, zoals getoond in stamboom 85. Hendrik is gestorven op 14 november 1914, 25 jaar oud.

273.   JOHANNES HOOGERBEETS {i201} (Heyndrick's 10 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 3 juni 1892, in Haarlem, als kind van Dirk Jacobus Hoogerbeets en Alida Wilhelmina Kruger, zoals getoond in stamboom 85. Johannes is gestorven op 26 januari 1968, 75 jaar oud, in IJmuiden.
274.   JANNETJE VAN DER LAAK {i219} (Heyndrick's Vrouw van 10 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 26 maart 1897, in Hilversum. Jannetje is gestorven op 5 augustus 1985, 88 jaar oud.
Johannes Hoogerbeets huwde Jannetje van der Laak. Zij kregen vijf kinderen:
Dirk Jacobus Hoogerbeets in 1918
Jeanette Johanna Hoogerbeets in 1920
Alida Wilhelmina Hoogerbeets in 1923
Anna Hendrika Hoogerbeets in 1923
Gerda Hoogerbeets in 1929
Deze familie wordt getoond als stamboom 117.
275.   MARIA HOOGERBEETS {i203} (Heyndrick's 10 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 23 januari 1896, in Haarlem, als kind van Dirk Jacobus Hoogerbeets en Alida Wilhelmina Kruger, zoals getoond in stamboom 85. Maria is gestorven op 20 juli 1983, 87 jaar oud, in Haarlem.
276.   PIETER SLUIS {i1345} (Heyndrick's Echtgenoot van 10 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op 18 juli 1896, in Haarlem. Pieter is gestorven op 29 augustus 1979, 83 jaar oud, in Haarlem.
Pieter Sluis, 24 jaar oud, huwde Maria Hoogerbeets, 25 jaar oud, op 11 mei 1921 in Haarlem. Zie stamboom 118.
277.   JACOBUS HOOGERBEETS {i202} (Heyndrick's 10 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 3 augustus 1898, in Haarlem, als kind van Dirk Jacobus Hoogerbeets en Alida Wilhelmina Kruger, zoals getoond in stamboom 85. Jacobus is gestorven op 3 december 1898, als zuigeling, in Haarlem.

278.   ELISABETH JACOBA VAN ROON {i1405} (Heyndrick's 10 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren in 1887, in Haarlem, als kind van Wouter Willem van Roon en Hendrika Catherina Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 86.
279.   CORNELIS FRANCISCUS BOSMAN {i1406} (Heyndrick's Echtgenoot van 10 maal achter-achterkleindochter) werd geboren in 1886, in Rotterdam.
Cornelis Franciscus Bosman, ongeveer 25 jaar oud, huwde Elisabeth Jacoba van Roon, ongeveer 24 jaar oud, op 17 april 1912 in Rotterdam. Zie stamboom 119.

Generatie van 11 maal achter-achterkleinkinderen

280.   PETRONELLA CAROLINA CHRISTINA LOUISA HOOGERBEETS {i963} (Heyndrick's 11 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 8 oktober 1884, in Amsterdam, als kind van Abraham Hoogerbeets en Petronella Carolina van Dokkum, zoals getoond in stamboom 88.
281.   DIRK PIETER JOOLEN {i964} (Heyndrick's Echtgenoot van 11 maal achter-achterkleindochter) werd geboren rond 1881, in Amsterdam, als kind van Dirk Joolen en Elisabeth van Beek, zoals getoond binnen stamboom 120.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Dirk Pieter Joolen"]
Dirk Pieter Joolen, ongeveer 24 jaar oud, huwde Petronella Carolina Christina Louisa Hoogerbeets, 21 jaar oud, op 10 januari 1906 in Amsterdam. Zie stamboom 120.
282.   ABRAHAM HOOGERBEETS {i962} (Heyndrick's 11 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 17 december 1887, in Amsterdam, als kind van Abraham Hoogerbeets en Petronella Carolina van Dokkum, zoals getoond in stamboom 88. Abraham is gestorven op 22 februari 1910, 22 jaar oud, in Haarlem.
Noot:  Zilversmid, ongehuwd.

283.   LOUISA HOOGERBEETS {i95} (Heyndrick's 11 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 28 april 1885, in Haarlem, als kind van Nicolaas Hoogerbeets en Hendrika Bakker, zoals getoond in stamboom 89.

284.   NICOLAAS HOOGERBEETS {i92} (Heyndrick's 11 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 9 september 1886, in Haarlem, als kind van Nicolaas Hoogerbeets en Hendrika Bakker, zoals getoond in stamboom 89. Nicolaas is gestorven in 1969, ongeveer 82 jaar oud, in Baarn.

285.   BERENDINA AUGUSTINA HOOGERBEETS {i96} (Heyndrick's 11 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 4 november 1888, in Haarlem, als kind van Nicolaas Hoogerbeets en Hendrika Bakker, zoals getoond in stamboom 89. Berendina Augustina is gestorven op 30 december 1974, 86 jaar oud.
286.   JOHANNES CHRISTIAAN HABICH {i595} (Heyndrick's Echtgenoot van 11 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op 18 mei 1885. Johannes Christiaan is gestorven in 1959, ongeveer 74 jaar oud.
Johannes Christiaan Habich, 32 jaar oud, huwde Berendina Augustina Hoogerbeets, 28 jaar oud, op 23 mei 1917. Zij kregen vier kinderen:
Johannes Nicolaas Habich in 1917
Johanna Geertruida Habich in 1919
Berendina Augustina Habich in 1922
Willem Lodewijk Habich in 1923
Deze familie wordt getoond als stamboom 121.
287.   ABRAHAM HOOGERBEETS {i91} (Heyndrick's 11 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 10 februari 1890, in Haarlem, als kind van Nicolaas Hoogerbeets en Hendrika Bakker, zoals getoond in stamboom 89. Abraham is gestorven in Venlo.
288.   MARIA KÄHNERT {i216} (Heyndrick's Vrouw van 11 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren in 1892, in Lütchenrode.
Abraham Hoogerbeets huwde Maria Kähnert. Zij kregen drie kinderen:
Abraham Hoogerbeets
Wilhelmus Hoogerbeets in 1926
Elfrida Hoogerbeets in 1928
Deze familie wordt getoond als stamboom 122.
289.   HENDRICUS ALBERTUS HOOGERBEETS {i93} (Heyndrick's 11 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 21 juni 1891, in Haarlem, als kind van Nicolaas Hoogerbeets en Hendrika Bakker, zoals getoond in stamboom 89. Hendricus Albertus is gestorven op 8 maart 1965, 73 jaar oud, in Haarlem.
290.   LOUISA VAN DER LINDEN {i80} (Heyndrick's Vrouw van 11 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 4 maart 1894, in Haarlem. Louisa is gestorven op 17 november 1964, 70 jaar oud.
Hendricus Albertus Hoogerbeets, 28 jaar oud, huwde Louisa van der Linden, 25 jaar oud, op 8 januari 1920. Zij kregen twee zonen:
Hendricus Nicolaas Hoogerbeets in 1923
Martinus Gerardus Hoogerbeets in 1929
Deze familie wordt getoond als stamboom 123.
291.   MARIA HOOGERBEETS {i94} (Heyndrick's 11 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 28 december 1893, in Haarlem, als kind van Nicolaas Hoogerbeets en Hendrika Bakker, zoals getoond in stamboom 89.

292.   ALIDA HERMINA HOOGERBEETS {i5} (Heyndrick's 11 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 5 augustus 1891, in Haarlem, als kind van Johannes Frederik Hoogerbeets en Hermina Gezina Mulder, zoals getoond in stamboom 94. Alida Hermina is gestorven op 10 november 1980, 89 jaar oud, in Haarlem. Zij werd begraven op 13 november 1980 in Haarlem.
293.   STEVEN VELDKAMP {i1195} (Heyndrick's Echtgenoot van 11 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op 15 augustus 1892, in Haarlem. Steven is gestorven in 1979, ongeveer 86 jaar oud, in Haarlem.
Steven Veldkamp, 27 jaar oud, huwde Alida Hermina Hoogerbeets, 28 jaar oud, op 11 september 1919 in Haarlem. Zij kregen twee kinderen:
Hans Veldkamp
Elly Veldkamp
Deze familie wordt getoond als stamboom 124.
294.   JOHANNES FREDERIK HOOGERBEETS {i4} (Heyndrick's 11 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 19 juli 1894, in Haarlem, als kind van Johannes Frederik Hoogerbeets en Hermina Gezina Mulder, zoals getoond in stamboom 94. Johannes Frederik is gestorven in Stuttgart.
295.   GENOVEFA WINTERER {i630} (Heyndrick's Vrouw van 11 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 12 april 1887, in Steinach.
Johannes Frederik Hoogerbeets huwde Genovefa Winterer. Zij kregen drie kinderen:
Johann Friedrich Hoogerbeets in 1915
Eugen Engelberth Hoogerbeets in 1916
Emma Cezilia Hoogerbeets in 1918
Deze familie wordt getoond als stamboom 125.
296.   FREDERIK WILHELM HOOGERBEETS {i3} (Heyndrick's 11 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 2 februari 1897, in Haarlem, als kind van Johannes Frederik Hoogerbeets en Hermina Gezina Mulder, zoals getoond in stamboom 94. Frederik Wilhelm is gestorven op 19 augustus 1980, 83 jaar oud, in Haarlem.
Noot:  Chemicus, Chemie-Loborant, -Analyst.
297.   AALTJE BOOIJ {i6} (Heyndrick's Vrouw van 11 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 29 juli 1900, in Hoogeveen, als kind van Arend Booij en Grietje Santing, zoals getoond in stamboom 604. Aaltje is gestorven op 18 april 1979, 78 jaar oud, in Haarlem.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Aaltje Booij"]
Frederik Wilhelm Hoogerbeets, 29 jaar oud, huwde Aaltje Booij, 26 jaar oud, op 23 december 1926 in Haarlem. Zij kregen vier kinderen:
Frederik Wilhelm Hoogerbeets in 1928
Johannes Frederik Hoogerbeets in 1930
Carl Eduard Hoogerbeets in 1934
Hermina Gezina Hoogerbeets in 1936
Deze familie wordt getoond als stamboom 126.
298.   ABRAHAM HOOGERBEETS {i994} (Heyndrick's 11 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 25 augustus 1899, in Haarlem, als kind van Frederik Willem Hoogerbeets en Dorothea Rees, zoals getoond in stamboom 96.

299.   JOHANNA HENDRIKA HOOGERBEETS {i169} (Heyndrick's 11 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 2 februari 1902, in Haarlem, als kind van Frederik Willem Hoogerbeets en Dorothea Rees, zoals getoond in stamboom 96. Johanna Hendrika is gestorven op 3 december 1991, 89 jaar oud, in Haarlem. Zij werd begraven op 6 december 1991 in Haarlem.

300.   ROMBOUT HOOGERBEETS {i242} (Heyndrick's 11 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 12 februari 1906, in Haarlem, als kind van Rombout Hoogerbeets en Alida Kramer, zoals getoond in stamboom 97. Rombout is gestorven in Heemstede.
301.   THEODORA JOHANNA CORNELIA SCHEFFER {i75} (Heyndrick's Vrouw van 11 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 8 augustus 1904, in Amsterdam. Theodora Johanna Cornelia is gestorven in Heemstede.
Rombout Hoogerbeets huwde Theodora Johanna Cornelia Scheffer. Zij kregen twee kinderen:
Annie Hoogerbeets in 1941
Rombout Hoogerbeets in 1948
Deze familie wordt getoond als stamboom 127.
302.   ENGEL BASTIAAN LEENDERT HOOGERBEETS {i243} (Heyndrick's 11 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 30 november 1907, in Haarlem, als kind van Rombout Hoogerbeets en Alida Kramer, zoals getoond in stamboom 97. Engel Bastiaan Leendert is gestorven in 1960, ongeveer 52 jaar oud.
303.   WIJNANDA CORNELIA GRAAFF {i246} (Heyndrick's Vrouw van 11 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 8 augustus 1907.
Engel Bastiaan Leendert Hoogerbeets huwde Wijnanda Cornelia Graaff. Zij kregen twee kinderen:
Rombout Hoogerbeets in 1940
Wanda Hoogerbeets in 1946
Deze familie wordt getoond als stamboom 128.
304.   JOHAN GEORGE HOOGERBEETS {i99} (Heyndrick's 11 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 6 juni 1896, in Haarlem, als kind van Nicolaas Hoogerbeets en Heintje Weerts, zoals getoond in stamboom 90. Johan George is gestorven op 15 juli 1979, 83 jaar oud.
305.   AALTJE BERTHA LENNINGS {i100} (Heyndrick's Vrouw van 11 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 29 januari 1899, in Haarlem. Aaltje Bertha is gestorven op 12 maart 1975, 76 jaar oud.
Johan George Hoogerbeets, 29 jaar oud, huwde Aaltje Bertha Lennings, 26 jaar oud, op 10 november 1925. Zij kregen een zoon:
Johan George Hoogerbeets in 1930
Deze familie wordt getoond als stamboom 129.
306.   WILLEM FREDERIK HOOGERBEETS {i993} (Heyndrick's 11 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 27 juni 1895, in Haarlem, als kind van Wouter Ijfs en Aaltje Jeltje Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 99.
Noot:  30 Juni 1896 als zoon erkend door zijn moeder en door Wouter IJfs.

307.   MARIA CATHARINA HOOGERBEETS {i996} (Heyndrick's 11 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 26 mei 1901, in Haarlem, als kind van Abraham Frederik Hoogerbeets en Trijntje Forrer, zoals getoond in stamboom 108.
308.   JOHAN CAREL DE VILLIERS {i1202} (Heyndrick's Echtgenoot van 11 maal achter-achterkleindochter).
Johan Carel de Villiers huwde Maria Catharina Hoogerbeets, 24 jaar oud, op 7 juli 1925 in Paarl, Kaap de Goede Hoop. Zie stamboom 130.
309.   AARTJE HOOGERBEETS {i1062} (Heyndrick's 11 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren in januari 1903, in Haarlem, als kind van Abraham Frederik Hoogerbeets en Trijntje Forrer, zoals getoond in stamboom 108. Aartje is gestorven op 20 juli 1903, als zuigeling, in Haarlem.

310.   WILLEM JAN HOOGERBEETS {i2881} (Heyndrick's 11 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 12 maart 1910, in Amsterdam, als kind van Willem Johannes Hoogerbeets en Johanneske Bleeker, zoals getoond in stamboom 110.
Noot:  Levenloos geboren.

311.   JANKE JOHANNESKE HOOGERBEETS {i2234} (Heyndrick's 11 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 16 september 1912, in Amsterdam, als kind van Willem Johannes Hoogerbeets en Johanneske Bleeker, zoals getoond in stamboom 110. Janke Johanneske is gestorven op 17 februari 1982, 69 jaar oud, in Blaricum.
312.   ERNST VAN HEECKEREN VAN WALIEN {i2235} (Heyndrick's Echtgenoot van 11 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op 29 juni 1913, in Vrijhoeve-Capelle. Ernst is gestorven op 24 november 1974, 61 jaar oud, in Huizen.
Ernst huwde 2 maal. Hij huwde met Albertine Coppens en Janke Johanneske Hoogerbeets.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Ernst van Heeckeren van Walien"]
Noot:  baron.
Ernst van Heeckeren van Walien, 34 jaar oud, huwde Janke Johanneske Hoogerbeets, 34 jaar oud, op 16 juli 1947 in Londen (UK). Zij kregen een dochter:
Marilene van Heeckeren van Walien in 1948
Deze familie wordt getoond als stamboom 131.
313.   CATHARINA WILLELMINA HOOGERBEETS {i193} (Heyndrick's 11 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 27 januari 1907, in 's Gravenhage, als kind van Dirk Jacobus Hoogerbeets en Alberdina van Heerikhuizen, zoals getoond in stamboom 112.
314.   ADAM JOHANNES KOEK {i2880} (Heyndrick's Echtgenoot van 11 maal achter-achterkleindochter).
Adam Johannes Koek huwde Catharina Willelmina Hoogerbeets, 23 jaar oud, op 14 mei 1930 in Den Haag. Zie stamboom 133.
315.   ALBERDINA DIRKJE HOOGERBEETS {i1292} (Heyndrick's 11 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 24 mei 1914, in 's Gravenhage, als kind van Dirk Jacobus Hoogerbeets en Alberdina van Heerikhuizen, zoals getoond in stamboom 112. Alberdina Dirkje is gestorven op 29 november 1996, 82 jaar oud, in 's Gravenhage.
316.   CORNELIS GELUK {i1293} (Heyndrick's Echtgenoot van 11 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op 23 juni 1905, in 's Gravenhage.
Cornelis Geluk, 28 jaar oud, huwde Alberdina Dirkje Hoogerbeets, 19 jaar oud, op 25 april 1934 in 's Gravenhage. Zij kregen twee dochters:
Beatrijs Geluk in 1934
Madelon Geluk in 1936
Deze familie wordt getoond als stamboom 134.
317.   NELLIE HOOGERBEETS {i330} (Heyndrick's 11 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 28 februari 1911, in Haarlem, als kind van Willem Hoogerbeets en Pieternella de Bruijn, zoals getoond in stamboom 114. Nellie is gestorven op 16 september 1969, 58 jaar oud, in Haarlem.
318.   WILLEM MENSINK {i581} (Heyndrick's Echtgenoot van 11 maal achter-achterkleindochter).
Willem huwde 2 maal. Hij huwde met Nellie Hoogerbeets en Jeanette Johanna Hoogerbeets.
Willem Mensink huwde Nellie Hoogerbeets, 24 jaar oud, op 4 september 1935. Zij kregen twee kinderen:
Wim Mensink in 1938
Hannie Mensink in 1942
Deze familie wordt getoond als stamboom 135.
319.   ALIDA WILLEMINA HOOGERBEETS {i331} (Heyndrick's 11 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 17 juni 1913, in Haarlem, als kind van Willem Hoogerbeets en Pieternella de Bruijn, zoals getoond in stamboom 114. Alida Willemina is gestorven op 12 augustus 1979, 66 jaar oud, in Haarlem.
Alida Willemina huwde 2 maal. Zij huwde met Henk Kaper en Albert Jacobus Loppersum.
Noot:  alias "Pim".
320.   HENK KAPER {i1204} (Heyndrick's Echtgenoot van 11 maal achter-achterkleindochter).
Henk Kaper huwde Alida Willemina Hoogerbeets, ongeveer 25 jaar oud, in 1938. Zie stamboom 137.
321.   ALBERT JACOBUS LOPPERSUM {i381} (Heyndrick's Echtgenoot van 11 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op 8 november 1904, in Zuidhorn. Albert Jacobus is gestorven op 10 mei 1987, 82 jaar oud, in Oostrum.
Albert Jacobus Loppersum, 40 jaar oud, huwde Alida Willemina Hoogerbeets, 32 jaar oud, op 2 augustus 1945 in Haarlem. Zij kregen een dochter:
Marianne Irene Loppersum in 1949
Deze familie wordt getoond als stamboom 138.
322.   DIRK JACOBUS HOOGERBEETS {i206} (Heyndrick's 11 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 26 juni 1918, in Haarlem, als kind van Johannes Hoogerbeets en Jannetje van der Laak, zoals getoond in stamboom 117.
323.   FLORA MCARTHUR MCLEAN {i226} (Heyndrick's Vrouw van 11 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 16 februari 1922, in Rothesay Bute.
Dirk Jacobus Hoogerbeets, 22 jaar oud, huwde Flora McArthur McLean, 18 jaar oud, op 14 februari 1941. Zij kregen vier kinderen:
Johannes Hoogerbeets in 1941
Duncan Hoogerbeets in 1943
Jannetje Mary Hoogerbeets in 1947
Christine Hoogerbeets in 1952
Deze familie wordt getoond als stamboom 139.
324.   JEANETTE JOHANNA HOOGERBEETS {i220} (Heyndrick's 11 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 15 februari 1920, in Haarlem, als kind van Johannes Hoogerbeets en Jannetje van der Laak, zoals getoond in stamboom 117.
Willem Mensink huwde Jeanette Johanna Hoogerbeets. Zie stamboom 136.
325.   ALIDA WILHELMINA HOOGERBEETS {i221} (Heyndrick's 11 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 17 januari 1923, in Velsen, als kind van Johannes Hoogerbeets en Jannetje van der Laak, zoals getoond in stamboom 117. Alida Wilhelmina is gestorven op 27 december 1940, 17 jaar oud, in Velsen.

326.   ANNA HENDRIKA HOOGERBEETS {i222} (Heyndrick's 11 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 17 januari 1923, in Velsen, als kind van Johannes Hoogerbeets en Jannetje van der Laak, zoals getoond in stamboom 117.

327.   GERDA HOOGERBEETS {i223} (Heyndrick's 11 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 25 mei 1929, in Velsen, als kind van Johannes Hoogerbeets en Jannetje van der Laak, zoals getoond in stamboom 117.

Generatie van 12 maal achter-achterkleinkinderen

328.   JOHANNES NICOLAAS HABICH {i596} (Heyndrick's 12 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 18 oktober 1917 als kind van Johannes Christiaan Habich en Berendina Augustina Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 121. Johannes Nicolaas is gestorven op 13 april 1975, 57 jaar oud.

329.   JOHANNA GEERTRUIDA HABICH {i597} (Heyndrick's 12 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 11 april 1919 als kind van Johannes Christiaan Habich en Berendina Augustina Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 121. Johanna Geertruida is gestorven op 17 april 1989, 70 jaar oud.

330.   BERENDINA AUGUSTINA HABICH {i598} (Heyndrick's 12 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 2 mei 1922 als kind van Johannes Christiaan Habich en Berendina Augustina Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 121. Berendina Augustina is gestorven op 29 april 1994, 71 jaar oud.

331.   WILLEM LODEWIJK HABICH {i599} (Heyndrick's 12 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 10 juli 1923 als kind van Johannes Christiaan Habich en Berendina Augustina Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 121. Willem Lodewijk is gestorven op 22 april 2000, 76 jaar oud.
332.   MARGARETHA VAN WOLFEREN {i600} (Heyndrick's Vrouw van 12 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 20 april 1928. Margaretha is gestorven op 13 juni 1978, 50 jaar oud.
Willem Lodewijk Habich, 29 jaar oud, huwde Margaretha van Wolferen, 24 jaar oud, op 26 november 1952. Zij kregen zes kinderen:
Johannes Christiaan Habich in 1952
Wilhelmina Louise Habich in 1953
Margaretha Catharina Habich in 1955
Willem Lodewijk Habich in 1956
Yvonne Marijke Habich in 1961
Ronald Valerius Habich in 1966
Deze familie wordt getoond als stamboom 140.
333.   ABRAHAM HOOGERBEETS {i97} (Heyndrick's 12 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Abraham Hoogerbeets en Maria Kähnert, zoals getoond in stamboom 122.
Noot:  Jong gestorven.

334.   WILHELMUS HOOGERBEETS {i209} (Heyndrick's 12 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 21 november 1926, in Viersen (D), als kind van Abraham Hoogerbeets en Maria Kähnert, zoals getoond in stamboom 122. Wilhelmus is gestorven op 12 september 2008, 81 jaar oud, in Venlo.
335.   MATHILDE VEUSKENS {i210} (Heyndrick's Vrouw van 12 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 7 december 1926, in Brijllen. Mathilde is gestorven op 10 juni 2008, 81 jaar oud, in Venlo.
Wilhelmus Hoogerbeets, 31 jaar oud, huwde Mathilde Veuskens, 31 jaar oud, op 15 februari 1958 in kalden-kirchen. Zij kregen een zoon:
Werner Michael Hoogerbeets in 1959
Deze familie wordt getoond als stamboom 141.
336.   ELFRIDA HOOGERBEETS {i98} (Heyndrick's 12 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 22 juli 1928, in Venlo, als kind van Abraham Hoogerbeets en Maria Kähnert, zoals getoond in stamboom 122.

337.   HENDRICUS NICOLAAS HOOGERBEETS {i81} (Heyndrick's 12 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 29 juni 1923, in Haarlem, als kind van Hendricus Albertus Hoogerbeets en Louisa van der Linden, zoals getoond in stamboom 123. Hendricus Nicolaas is gestorven op 20 april 2010, 86 jaar oud, in Tiel.
338.   MERIJTJE JANNETJE ALKEMA {i83} (Heyndrick's Vrouw van 12 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 4 september 1923, in Texel.
Hendricus Nicolaas Hoogerbeets huwde Merijtje Jannetje Alkema. Zij kregen vier kinderen:
Hendrikus Nicolaas Hoogerbeets in 1949
Louisa Janette Hoogerbeets in 1952
Silvia Anna Paulowna Hoogerbeets in 1955
Elvira Henriette Hoogerbeets in 1961
Deze familie wordt getoond als stamboom 142.
339.   MARTINUS GERARDUS HOOGERBEETS {i82} (Heyndrick's 12 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 29 juni 1929, in Haarlem, als kind van Hendricus Albertus Hoogerbeets en Louisa van der Linden, zoals getoond in stamboom 123. Martinus Gerardus is gestorven in 1983, ongeveer 54 jaar oud, in Haarlem.
340.   HENDRIKA LOUISE VAN GEND {i86} (Heyndrick's Vrouw van 12 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 20 januari 1934 als kind van Samuel van Gend en Hendrika Petronella van den Raadt, zoals getoond binnen stamboom 143.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Hendrika Louise van Gend"]
Martinus Gerardus Hoogerbeets, 28 jaar oud, huwde Hendrika Louise van Gend, 23 jaar oud, op 6 juli 1957. Zij kregen twee dochters:
Monica Brigitta Hoogerbeets in 1960
Ingrid Jolanda Hoogerbeets in 1964
Deze familie wordt getoond als stamboom 143.
341.   HANS VELDKAMP {i1197} (Heyndrick's 12 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Steven Veldkamp en Alida Hermina Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 124.

342.   ELLY VELDKAMP {i1196} (Heyndrick's 12 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Steven Veldkamp en Alida Hermina Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 124.

343.   JOHANN FRIEDRICH HOOGERBEETS {i364} (Heyndrick's 12 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 22 mei 1915, in Haarlem, als kind van Johannes Frederik Hoogerbeets en Genovefa Winterer, zoals getoond in stamboom 125.
344.   HEDWIG BECK {i369} (Heyndrick's Vrouw van 12 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 29 mei 1915, in Buttenwiesen.
Johann Friedrich Hoogerbeets huwde Hedwig Beck. Zij kregen twee zonen:
Fred Helge Hoogerbeets in 1943
Gerrit Hoogerbeets in 1948
Deze familie wordt getoond als stamboom 144.
345.   EUGEN ENGELBERTH HOOGERBEETS {i365} (Heyndrick's 12 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 13 mei 1916, in Hannover (D), als kind van Johannes Frederik Hoogerbeets en Genovefa Winterer, zoals getoond in stamboom 125. Eugen Engelberth is gestorven in 1991, ongeveer 75 jaar oud.
346.   GRETE FRANZISKA EMILIE STORK {i367} (Heyndrick's Vrouw van 12 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 17 maart 1923, in Dortmund (D), als kind van Theodor Stork en Emilie Christine Thiessmeier, zoals getoond in stamboom 625. Grete Franziska Emilie is gestorven op 2 mei 2000, 77 jaar oud, in 't Zand NH.
Grete Franziska Emilie huwde 2 maal. Zij huwde met Karl Johannes Neuy (haar indirecte relatie) en Eugen Engelberth Hoogerbeets.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Grete Franziska Emilie Stork"]
Eugen Engelberth Hoogerbeets, ongeveer 38 jaar oud, huwde Grete Franziska Emilie Stork, ongeveer 31 jaar oud, in 1954. Zij kregen een zoon:
Jan Hoogerbeets in 1957
Deze familie wordt getoond als stamboom 145.
347.   EMMA CEZILIA HOOGERBEETS {i366} (Heyndrick's 12 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 27 november 1918, in Stuttgart, als kind van Johannes Frederik Hoogerbeets en Genovefa Winterer, zoals getoond in stamboom 125.
348.   KARL BRENNER {i627} (Heyndrick's Echtgenoot van 12 maal achter-achterkleindochter).
Karl Brenner huwde Emma Cezilia Hoogerbeets. Zij kregen twee kinderen:
Inge Brenner
Alberto Brenner
Deze familie wordt getoond als stamboom 147.
349.   FREDERIK WILHELM HOOGERBEETS {i7} (Heyndrick's 12 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 11 september 1928, in Haarlem, als kind van Frederik Wilhelm Hoogerbeets en Aaltje Booij, zoals getoond in stamboom 126. Frederik Wilhelm is gestorven op 18 februari 2007, 78 jaar oud, in Amsterdam.
Frederik Wilhelm huwde 2 maal. Hij huwde met Antina Alida van Wijk en Edmee Louise Tinkelenberg.
Noot:  Directeur personeelszaken bij IBM.
350.   ANTINA ALIDA VAN WIJK {i11} (Heyndrick's Vrouw van 12 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 15 maart 1938, in Haarlem.
Frederik Wilhelm Hoogerbeets, 31 jaar oud, huwde Antina Alida van Wijk, 21 jaar oud, op 23 december 1959 in Bloemendaal, en zij waren gescheiden. Zij kregen drie kinderen:
Iko Hoogerbeets in 1960
Ramon Hoogerbeets in 1961
Harro Hoogerbeets in 1964
Deze familie wordt getoond als stamboom 148.
351.   EDMEE LOUISE TINKELENBERG {i631} (Heyndrick's Vrouw van 12 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 16 september 1943, in Bandung.
Frederik Wilhelm Hoogerbeets, 61 jaar oud, huwde Edmee Louise Tinkelenberg, 46 jaar oud, op 31 juli 1990 in Amsterdam. Zie stamboom 149.
352.   JOHANNES FREDERIK HOOGERBEETS {i8} (Heyndrick's 12 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 30 december 1930, in Groningen, als kind van Frederik Wilhelm Hoogerbeets en Aaltje Booij, zoals getoond in stamboom 126. Johannes Frederik is gestorven op 26 maart 2001, 70 jaar oud, in 't Zand NH. Hij werd begraven op 30 maart 2001 in Schagen.
Johannes Frederik huwde 2 maal. Hij huwde met Hilda Eveline Loth en Martha Neuy.
Noot:  Boekhouder, Systeemanalyst.
353.   HILDA EVELINE LOTH {i16} (Heyndrick's Vrouw van 12 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 4 februari 1934, in Surabaja.
Johannes Frederik Hoogerbeets, 24 jaar oud, huwde Hilda Eveline Loth, 21 jaar oud, op 19 juli 1955 in Amsterdam, en zij waren gescheiden. Zij kregen drie kinderen:
Hilde Eveline Hoogerbeets in 1956
Ingrid Alida Hoogerbeets in 1959
Frits Robert Hoogerbeets in 1962
Deze familie wordt getoond als stamboom 150.
Noot:  Gescheiden op 9-4-1964.
354.   MARTHA NEUY {i17} (Heyndrick's Vrouw van 12 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 24 september 1947, in Kevelaer (D), als kind van Karl Johannes Neuy en Grete Franziska Emilie Stork, zoals getoond in stamboom 146.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Martha Neuy"]
Johannes Frederik Hoogerbeets, 36 jaar oud, huwde Martha Neuy, 19 jaar oud, op 10 maart 1967 in Haarlem. Zij kregen twee zonen:
Karl André Hoogerbeets in 1967
Frank Arthur Hoogerbeets in 1968
Deze familie wordt getoond als stamboom 151.
355.   CARL EDUARD HOOGERBEETS {i9} (Heyndrick's 12 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 21 augustus 1934, in Haarlem, als kind van Frederik Wilhelm Hoogerbeets en Aaltje Booij, zoals getoond in stamboom 126. Carl Eduard is gestorven op 19 november 1994, 60 jaar oud, in Eindhoven.
356.   ANN WIJNGAARDE {i31} (Heyndrick's Vrouw van 12 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 9 januari 1937, in Paramaribo.
Carl Eduard Hoogerbeets, ongeveer 29 jaar oud, huwde Ann Wijngaarde, ongeveer 27 jaar oud, in 1964, en zij waren gescheiden. Zij kregen een dochter:
Mireille Hoogerbeets in 1965
Deze familie wordt getoond als stamboom 152.
357.   HERMINA GEZINA HOOGERBEETS {i10} (Heyndrick's 12 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 3 september 1936, in Haarlem, als kind van Frederik Wilhelm Hoogerbeets en Aaltje Booij, zoals getoond in stamboom 126.
358.   UELI ZBINDEN {i624} (Heyndrick's Echtgenoot van 12 maal achter-achterkleindochter).
Ueli Zbinden huwde Hermina Gezina Hoogerbeets. Zij kregen een zoon:
Mike Zbinden in 1970
Deze familie wordt getoond als stamboom 153.
359.   ANNIE HOOGERBEETS {i245} (Heyndrick's 12 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 7 december 1941, in Haarlem, als kind van Rombout Hoogerbeets en Theodora Johanna Cornelia Scheffer, zoals getoond in stamboom 127.

360.   ROMBOUT HOOGERBEETS {i244} (Heyndrick's 12 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 14 februari 1948, in Haarlem, als kind van Rombout Hoogerbeets en Theodora Johanna Cornelia Scheffer, zoals getoond in stamboom 127.
361.   MARIJKE MULDER {i74} (Heyndrick's Vrouw van 12 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 19 september 1949, in Semarang.
Rombout Hoogerbeets, 27 jaar oud, huwde Marijke Mulder, 26 jaar oud, op 9 januari 1976 in Deventer. Zij kregen twee dochters:
Sacha Hoogerbeets in 1977
Minke Hoogerbeets in 1981
Deze familie wordt getoond als stamboom 154.
362.   ROMBOUT HOOGERBEETS {i247} (Heyndrick's 12 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 29 september 1940, in Haarlem, als kind van Engel Bastiaan Leendert Hoogerbeets en Wijnanda Cornelia Graaff, zoals getoond in stamboom 128.
363.   HELENA MARIA WEISZ {i249} (Heyndrick's Vrouw van 12 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 16 juli 1944.
Helena Maria huwde 2 maal. Zij huwde met Rombout Hoogerbeets en Wayne Proctor.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Helena Maria Weisz"]
Rombout Hoogerbeets, 24 jaar oud, huwde Helena Maria Weisz, 20 jaar oud, op 15 april 1965 in Haarlem, en zij waren gescheiden. Zij kregen twee kinderen:
Edwin Rombout Hoogerbeets in 1968
Erica Monique Hoogerbeets in 1971
Deze familie wordt getoond als stamboom 155.
Noot:  divorced 22 april 2005.
364.   WANDA HOOGERBEETS {i248} (Heyndrick's 12 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 29 december 1946, in Haarlem, als kind van Engel Bastiaan Leendert Hoogerbeets en Wijnanda Cornelia Graaff, zoals getoond in stamboom 128.
365.   RUUD VAN WIJK {i1501} (Heyndrick's Echtgenoot van 12 maal achter-achterkleindochter).
Ruud van Wijk huwde Wanda Hoogerbeets. Zie stamboom 157.
366.   JOHAN GEORGE HOOGERBEETS {i101} (Heyndrick's 12 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 4 december 1930, in Haarlem, als kind van Johan George Hoogerbeets en Aaltje Bertha Lennings, zoals getoond in stamboom 129.
Johan George huwde drie maal. Hij huwde met Anthoinetha Helena Carolina Mathôt, Johanna Maria Geertruida van der Hulst en Margarita Adriana Gerarda van Dijk.
367.   ANTHOINETHA HELENA CAROLINA MATHÔT {i102} (Heyndrick's Vrouw van 12 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 27 juni 1935, in Haarlem.
Johan George Hoogerbeets, 25 jaar oud, huwde Anthoinetha Helena Carolina Mathôt, 21 jaar oud, op 6 november 1956. Zij kregen twee zonen:
Jasper Hoogerbeets in 1962
Sicco Hoogerbeets in 1966
Deze familie wordt getoond als stamboom 158.
368.   JOHANNA MARIA GEERTRUIDA VAN DER HULST {i33} (Heyndrick's Vrouw van 12 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 8 september 1942, in Den Haag. Johanna Maria Geertruida is gestorven op 21 juli 1995, 52 jaar oud, in Leidschendam.
Johan George Hoogerbeets, 37 jaar oud, huwde Johanna Maria Geertruida van der Hulst, 25 jaar oud, op 26 juli 1968. Zij kregen een dochter:
Jacinthe Alberta Hoogerbeets in 1969
Deze familie wordt getoond als stamboom 159.
369.   MARGARITA ADRIANA GERARDA VAN DIJK {i217} (Heyndrick's Vrouw van 12 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 10 maart 1942, in Bruchen.
Johan George Hoogerbeets, 41 jaar oud, huwde Margarita Adriana Gerarda van Dijk, 30 jaar oud, op 13 augustus 1972 in Voorschoten. Zij kregen een dochter:
Judith Hoogerbeets in 1973
Deze familie wordt getoond als stamboom 160.
370.   MARILENE VAN HEECKEREN VAN WALIEN {i2237} (Heyndrick's 12 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 17 augustus 1948, in Bussum, als kind van Ernst van Heeckeren van Walien en Janke Johanneske Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 131.
Marilene huwde 2 maal. Zij huwde met Gerrit Willem Nederbragt en Jan Albers.
Noot:  barones.
371.   GERRIT WILLEM NEDERBRAGT {i2238} (Heyndrick's Echtgenoot van 12 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op 3 augustus 1943, in Bussum.
Gerrit Willem Nederbragt, 25 jaar oud, huwde Marilene van Heeckeren van Walien, 19 jaar oud, op 9 augustus 1968 in Huizen. Zie stamboom 161.
372.   JAN ALBERS {i2239} (Heyndrick's Echtgenoot van 12 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op 8 oktober 1946, in Naarden.
Jan Albers, 35 jaar oud, huwde Marilene van Heeckeren van Walien, 33 jaar oud, op 10 juni 1982 in Laren (NH). Zie stamboom 162.
373.   BEATRIJS GELUK {i1294} (Heyndrick's 12 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 6 november 1934, in 's Gravenhage, als kind van Cornelis Geluk en Alberdina Dirkje Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 134.

374.   MADELON GELUK {i1295} (Heyndrick's 12 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 23 december 1936, in 's Gravenhage, als kind van Cornelis Geluk en Alberdina Dirkje Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 134.

375.   WIM MENSINK {i582} (Heyndrick's 12 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 16 mei 1938 als kind van Willem Mensink en Nellie Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 135.

376.   HANNIE MENSINK {i583} (Heyndrick's 12 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 8 maart 1942 als kind van Willem Mensink en Nellie Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 135.

377.   MARIANNE IRENE LOPPERSUM {i1203} (Heyndrick's 12 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 20 januari 1949, in Haarlem, als kind van Albert Jacobus Loppersum en Alida Willemina Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 138.

378.   JOHANNES HOOGERBEETS {i207} (Heyndrick's 12 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 31 juli 1941 als kind van Dirk Jacobus Hoogerbeets en Flora McArthur McLean, zoals getoond in stamboom 139.
379.   SHIRLY FLANNIGAN {i584} (Heyndrick's Vrouw van 12 maal achter-achterkleinzoon).
Johannes Hoogerbeets huwde Shirly Flannigan. Zij kregen twee kinderen:
Collin Johannes Hoogerbeets in 1974
Sharon Alida Hoogerbeets in 1977
Deze familie wordt getoond als stamboom 163.
380.   DUNCAN HOOGERBEETS {i208} (Heyndrick's 12 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 2 september 1943 als kind van Dirk Jacobus Hoogerbeets en Flora McArthur McLean, zoals getoond in stamboom 139.
381.   CAROL CUMMINGS {i585} (Heyndrick's Vrouw van 12 maal achter-achterkleinzoon).
Duncan Hoogerbeets huwde Carol Cummings. Zij kregen een dochter:
Helen Denise Hoogerbeets in 1970
Deze familie wordt getoond als stamboom 164.
382.   JANNETJE MARY HOOGERBEETS {i224} (Heyndrick's 12 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 10 februari 1947 als kind van Dirk Jacobus Hoogerbeets en Flora McArthur McLean, zoals getoond in stamboom 139.
383.   WILLIAM BURNETT {i586} (Heyndrick's Echtgenoot van 12 maal achter-achterkleindochter).
William Burnett huwde Jannetje Mary Hoogerbeets. Zij kregen vier kinderen:
David Burnett in 1964
Yvonne Veona Burnett in 1966
Gail Christina Burnett in 1969
Pauline Denise Burnett in 1973
Deze familie wordt getoond als stamboom 165.
384.   CHRISTINE HOOGERBEETS {i225} (Heyndrick's 12 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 14 maart 1952 als kind van Dirk Jacobus Hoogerbeets en Flora McArthur McLean, zoals getoond in stamboom 139.
385.   FRANKIE JONES {i591} (Heyndrick's Echtgenoot van 12 maal achter-achterkleindochter).
Frankie Jones huwde Christine Hoogerbeets. Zij kregen twee zonen:
Mark Jones in 1973
Greig Dirk Jones in 1976
Deze familie wordt getoond als stamboom 166.

Generatie van 13 maal achter-achterkleinkinderen

386.   JOHANNES CHRISTIAAN HABICH {i601} (Heyndrick's 13 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 3 september 1952 als kind van Willem Lodewijk Habich en Margaretha van Wolferen, zoals getoond in stamboom 140.
387.   MAURINA ANNA MARIA MONSMA {i602} (Heyndrick's Vrouw van 13 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 26 november 1955 als kind van Feiko Hendrik Saake Monsma en Wijnanda Cossaar, zoals getoond binnen stamboom 167.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Maurina Anna Maria Monsma"]
Johannes Christiaan Habich, 24 jaar oud, huwde Maurina Anna Maria Monsma, 21 jaar oud, op 17 augustus 1977. Zij kregen twee zonen:
David Linton Habich in 1982
Kamiel Desmond Habich in 1985
Deze familie wordt getoond als stamboom 167.
388.   WILHELMINA LOUISE HABICH {i607} (Heyndrick's 13 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 30 december 1953 als kind van Willem Lodewijk Habich en Margaretha van Wolferen, zoals getoond in stamboom 140.

389.   MARGARETHA CATHARINA HABICH {i608} (Heyndrick's 13 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 4 september 1955 als kind van Willem Lodewijk Habich en Margaretha van Wolferen, zoals getoond in stamboom 140.

390.   WILLEM LODEWIJK HABICH {i609} (Heyndrick's 13 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 27 november 1956 als kind van Willem Lodewijk Habich en Margaretha van Wolferen, zoals getoond in stamboom 140.

391.   YVONNE MARIJKE HABICH {i610} (Heyndrick's 13 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 11 november 1961 als kind van Willem Lodewijk Habich en Margaretha van Wolferen, zoals getoond in stamboom 140.

392.   RONALD VALERIUS HABICH {i611} (Heyndrick's 13 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 16 oktober 1966 als kind van Willem Lodewijk Habich en Margaretha van Wolferen, zoals getoond in stamboom 140.

393.   WERNER MICHAEL HOOGERBEETS {i211} (Heyndrick's 13 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 14 januari 1959 als kind van Wilhelmus Hoogerbeets en Mathilde Veuskens, zoals getoond in stamboom 141.
394.   RITY JANISSEN {i212} (Heyndrick's Vrouw van 13 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 14 september 1957, in Venlo.
Werner Michael Hoogerbeets, 21 jaar oud, huwde Rity Janissen, 22 jaar oud, op 30 mei 1980 in Arcen-Velden. Zij kregen drie kinderen:
Mark Hoogerbeets in 1988
Milou Hoogerbeets in 1990
Sanne Hoogerbeets in 1991
Deze familie wordt getoond als stamboom 168.
395.   HENDRIKUS NICOLAAS HOOGERBEETS {i2879} (Heyndrick's 13 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 9 juni 1949, in Amsterdam, als kind van Hendricus Nicolaas Hoogerbeets en Merijtje Jannetje Alkema, zoals getoond in stamboom 142.
Noot:  levenloos geboren.

396.   LOUISA JANETTE HOOGERBEETS {i84} (Heyndrick's 13 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 24 mei 1952, in Amsterdam, als kind van Hendricus Nicolaas Hoogerbeets en Merijtje Jannetje Alkema, zoals getoond in stamboom 142.
397.   DIRK JOHANNES FLOOR {i1147} (Heyndrick's Echtgenoot van 13 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op 31 januari 1950, in Geldermalsen.
Dirk Johannes Floor, 25 jaar oud, huwde Louisa Janette Hoogerbeets, 23 jaar oud, op 12 december 1975. Zij kregen drie zonen:
Johan Henk Floor in 1978
Paul Erik Floor in 1981
Rene Peter Floor in 1981
Deze familie wordt getoond als stamboom 169.
398.   SILVIA ANNA PAULOWNA HOOGERBEETS {i85} (Heyndrick's 13 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 28 april 1955, in Amsterdam, als kind van Hendricus Nicolaas Hoogerbeets en Merijtje Jannetje Alkema, zoals getoond in stamboom 142.
399.   FRANK ALWIN KOOIJMANS {i1151} (Heyndrick's Echtgenoot van 13 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op 27 januari 1954, in Ingen.
Frank Alwin Kooijmans, 25 jaar oud, huwde Silvia Anna Paulowna Hoogerbeets, 23 jaar oud, op 4 april 1979. Zij kregen een dochter:
Madelon Elvira Kooijmans in 1990
Deze familie wordt getoond als stamboom 170.
400.   ELVIRA HENRIETTE HOOGERBEETS {i1153} (Heyndrick's 13 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 6 januari 1961, in Tiel, als kind van Hendricus Nicolaas Hoogerbeets en Merijtje Jannetje Alkema, zoals getoond in stamboom 142. Elvira Henriette is gestorven op 8 juni 1966, 5 jaar oud, in Tiel.

401.   MONICA BRIGITTA HOOGERBEETS {i87} (Heyndrick's 13 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 20 augustus 1960, in Haarlem, als kind van Martinus Gerardus Hoogerbeets en Hendrika Louise van Gend, zoals getoond in stamboom 143.

402.   INGRID JOLANDA HOOGERBEETS {i88} (Heyndrick's 13 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 7 augustus 1964, in Haarlem, als kind van Martinus Gerardus Hoogerbeets en Hendrika Louise van Gend, zoals getoond in stamboom 143.

403.   FRED HELGE HOOGERBEETS {i370} (Heyndrick's 13 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 24 september 1943, in Stuttgart, als kind van Johann Friedrich Hoogerbeets en Hedwig Beck, zoals getoond in stamboom 144.
404.   SONJA FROEDRICH {i372} (Heyndrick's Vrouw van 13 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 14 juli 1949, in Stuttgart.
Fred Helge Hoogerbeets huwde Sonja Froedrich. Zij kregen twee kinderen:
Sven Norman Hoogerbeets in 1971
Maren Hoogerbeets in 1975
Deze familie wordt getoond als stamboom 171.
405.   GERRIT HOOGERBEETS {i371} (Heyndrick's 13 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 24 februari 1948, in Sindelfingen, als kind van Johann Friedrich Hoogerbeets en Hedwig Beck, zoals getoond in stamboom 144.
406.   JELKA KOVACIC {i375} (Heyndrick's Vrouw van 13 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 13 januari 1947, in Maribor.
Gerrit Hoogerbeets huwde Jelka Kovacic. Zij kregen twee zonen:
Mitja Vadim Hoogerbeets in 1979
Odin Hoogerbeets in 1984
Deze familie wordt getoond als stamboom 172.
407.   JAN HOOGERBEETS {i368} (Heyndrick's 13 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 27 mei 1957, in Stuttgart-Vaihingen, als kind van Eugen Engelberth Hoogerbeets en Grete Franziska Emilie Stork, zoals getoond in stamboom 145.
Noot:  geen kinderen.

408.   INGE BRENNER {i628} (Heyndrick's 13 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Karl Brenner en Emma Cezilia Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 147.

409.   ALBERTO BRENNER {i629} (Heyndrick's 13 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren als kind van Karl Brenner en Emma Cezilia Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 147.

410.   IKO HOOGERBEETS {i12} (Heyndrick's 13 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 3 juni 1960, in Amsterdam, als kind van Frederik Wilhelm Hoogerbeets en Antina Alida van Wijk, zoals getoond in stamboom 148.

411.   RAMON HOOGERBEETS {i13} (Heyndrick's 13 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 17 augustus 1961, in Amsterdam, als kind van Frederik Wilhelm Hoogerbeets en Antina Alida van Wijk, zoals getoond in stamboom 148.
412.   ERICA CHRISTINA WESTERMAN {i15} (Heyndrick's Vrouw van 13 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 4 mei 1962, in Santpoort Noord.
Ramon Hoogerbeets huwde Erica Christina Westerman. Zij kregen twee kinderen:
Laura Michelle Hoogerbeets in 1991
Wijnand Alexander Hoogerbeets in 1993
Deze familie wordt getoond als stamboom 173.
413.   HARRO HOOGERBEETS {i14} (Heyndrick's 13 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 30 mei 1964, in Amsterdam, als kind van Frederik Wilhelm Hoogerbeets en Antina Alida van Wijk, zoals getoond in stamboom 148.

414.   HILDE EVELINE HOOGERBEETS {i18} (Heyndrick's 13 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 23 november 1956, in Amsterdam, als kind van Johannes Frederik Hoogerbeets en Hilda Eveline Loth, zoals getoond in stamboom 150.
Noot:  Ambtenaar sociale dienst.
415.   JAAP DE VRIES {i614} (Heyndrick's Echtgenoot van 13 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op 1 september 1955, in Haarlem.
Jaap de Vries, 20 jaar oud, huwde Hilde Eveline Hoogerbeets, 19 jaar oud, op 1 juni 1976 in Haarlem, en zij waren gescheiden. Zij kregen twee kinderen:
Mirella de Vries in 1979
Bart de Vries in 1980
Deze familie wordt getoond als stamboom 174.
Noot:  divorced in 2001.
416.   INGRID ALIDA HOOGERBEETS {i19} (Heyndrick's 13 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 20 december 1959, in Haarlem, als kind van Johannes Frederik Hoogerbeets en Hilda Eveline Loth, zoals getoond in stamboom 150.
Ingrid Alida huwde 2 maal. Zij huwde met Erik van der Horn en Manfred Bergmann.
Noot:  Secretaresse.
417.   ERIK VAN DER HORN {i617} (Heyndrick's Echtgenoot van 13 maal achter-achterkleindochter).
Erik van der Horn huwde Ingrid Alida Hoogerbeets, ongeveer 20 jaar oud, in 1980 in Enschede, en zij waren gescheiden. Zie stamboom 175.
Noot:  divorced in 1982.
418.   MANFRED BERGMANN {i618} (Heyndrick's Echtgenoot van 13 maal achter-achterkleindochter).
Manfred Bergmann huwde Ingrid Alida Hoogerbeets. Zij kregen twee kinderen:
Angela Bergmann in 1987
Branko Bergmann in 1991
Deze familie wordt getoond als stamboom 176.
Noot:  never married.
419.   FRITS ROBERT HOOGERBEETS {i20} (Heyndrick's 13 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 14 januari 1962, in Haarlem, als kind van Johannes Frederik Hoogerbeets en Hilda Eveline Loth, zoals getoond in stamboom 150.
420.   ELISABETH BOEKENSTEIJN {i1154} (Heyndrick's Vrouw van 13 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 12 maart 1964, in Leiden, als kind van Cornelis Boekensteijn en Jannie Lamboo, zoals getoond in stamboom 627.
Elisabeth huwde drie maal. Zij huwde met Jan van der Wolf, Frits Robert Hoogerbeets en Karl André Hoogerbeets.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Elisabeth Boekensteijn"]
Frits Robert Hoogerbeets huwde Elisabeth Boekensteijn, en zij waren gescheiden. Zij kregen een dochter:
Soeraya Yacintha Hoogerbeets in 2001
Deze familie wordt getoond als stamboom 177.
Noot:  Frits and Elisabeth lived together but never married.
421.   MIREILLE HOOGERBEETS {i32} (Heyndrick's 13 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 3 november 1965, in Amsterdam, als kind van Carl Eduard Hoogerbeets en Ann Wijngaarde, zoals getoond in stamboom 152.
422.   MARIJNUS WAERTS {i623} (Heyndrick's Echtgenoot van 13 maal achter-achterkleindochter) werd geboren op 29 oktober 1963.
Marijnus Waerts huwde Mireille Hoogerbeets, en zij waren gescheiden. Zij kregen twee zonen:
Daan Carl Waerts in 1995
Jesse Henricus Waerts in 1998
Deze familie wordt getoond als stamboom 180.
Noot:  Gescheiden in januari 2002.
423.   MIKE ZBINDEN {i625} (Heyndrick's 13 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 14 juni 1970 als kind van Ueli Zbinden en Hermina Gezina Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 153.
424.   PRISKA SUMMERMATTER {i626} (Heyndrick's Vrouw van 13 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 6 juni 1969.
Mike Zbinden huwde Priska Summermatter. Zie stamboom 181.
425.   KARL ANDRÉ HOOGERBEETS {i27} (Heyndrick's 13 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 24 juli 1967, in Haarlem, als kind van Johannes Frederik Hoogerbeets en Martha Neuy, zoals getoond in stamboom 151.
Karl André huwde 2 maal. Hij huwde met Vivette van Velden en Elisabeth Boekensteijn.
Noot:  Automonteur, reparateur, installateur.
Karl André Hoogerbeets, 41 jaar oud, huwde Elisabeth Boekensteijn, 44 jaar oud, op 23 augustus 2008 in Spaarndam. Zie stamboom 178.
426.   VIVETTE VAN VELDEN {i29} (Heyndrick's Vrouw van 13 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 12 maart 1974, in Rotterdam.
Karl André Hoogerbeets, 29 jaar oud, huwde Vivette van Velden, 22 jaar oud, op 25 november 1996 in Leens, en zij waren gescheiden. Zij kregen een dochter:
Cilene Yasmine Hoogerbeets in 1997
Deze familie wordt getoond als stamboom 182.
Noot:  Gescheiden in 2002.
427.   FRANK ARTHUR HOOGERBEETS {i28} (Heyndrick's 13 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 26 oktober 1968, in Haarlem, als kind van Johannes Frederik Hoogerbeets en Martha Neuy, zoals getoond in stamboom 151.
428.   ANKE VISSER {i2422} (Heyndrick's Vrouw van 13 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 27 augustus 1978, in Edam, als kind van Frans Albertus Visser en Margot Christine Käthe Kern, zoals getoond in stamboom 652. Zij werd gedoopt in Edam.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Anke Visser"]
Frank Arthur Hoogerbeets, 41 jaar oud, huwde Anke Visser, 32 jaar oud, op 20 oktober 2010 in Edam. Zij kregen twee zonen:
Mark Hoogerbeets in 2010
Tim Hoogerbeets in 2011
Deze familie wordt getoond als stamboom 183.
429.   SACHA HOOGERBEETS {i76} (Heyndrick's 13 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 21 juli 1977, in Potgietersrus, als kind van Rombout Hoogerbeets en Marijke Mulder, zoals getoond in stamboom 154.

430.   MINKE HOOGERBEETS {i77} (Heyndrick's 13 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 22 januari 1981, in Kampen, als kind van Rombout Hoogerbeets en Marijke Mulder, zoals getoond in stamboom 154.

431.   EDWIN ROMBOUT HOOGERBEETS {i250} (Heyndrick's 13 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 23 augustus 1968, in Windsor (Ontario, Canada), als kind van Rombout Hoogerbeets en Helena Maria Weisz, zoals getoond in stamboom 155.
Edwin Rombout huwde 2 maal. Hij huwde met Gwen Marie (Moneka) Craft en Margaret Reckers.
432.   GWEN MARIE (MONEKA) CRAFT {i1335} (Heyndrick's Vrouw van 13 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 31 juli 1969, in Sacramento (USA). Gwen Marie (Moneka) is gestorven op 15 april 1999, 29 jaar oud.
Edwin Rombout Hoogerbeets, 30 jaar oud, huwde Gwen Marie (Moneka) Craft, 29 jaar oud, op 10 februari 1999. Zie stamboom 184.
433.   MARGARET RECKERS {i1502} (Heyndrick's Vrouw van 13 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 10 oktober 1966, in Woodland (California, USA).
Edwin Rombout Hoogerbeets, 35 jaar oud, huwde Margaret Reckers, 37 jaar oud, op 2 mei 2004. Zij kregen twee kinderen:
Kai Rombout Hoogerbeets in 2008
Ella Catherine Hoogerbeets in 2008
Deze familie wordt getoond als stamboom 185.
434.   ERICA MONIQUE HOOGERBEETS {i251} (Heyndrick's 13 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 28 januari 1971 als kind van Rombout Hoogerbeets en Helena Maria Weisz, zoals getoond in stamboom 155.
435.   ANDREW JAMES CROSTHWAITE {i1333} (Heyndrick's Echtgenoot van 13 maal achter-achterkleindochter).
Andrew James Crosthwaite huwde Erica Monique Hoogerbeets, 26 jaar oud, op 14 september 1997. Zij kregen een zoon:
Carter Ryan Crosthwaite in 2000
Deze familie wordt getoond als stamboom 186.
436.   JASPER HOOGERBEETS {i103} (Heyndrick's 13 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 21 augustus 1962, in Vlaardingen, als kind van Johan George Hoogerbeets en Anthoinetha Helena Carolina Mathôt, zoals getoond in stamboom 158.
437.   KARIN BIANCA KAAIJ {i1394} (Heyndrick's Vrouw van 13 maal achter-achterkleinzoon) werd geboren op 22 december 1974, in Bergen (NH), als kind van Benardus Kaaij en Neeltje Kroon, zoals getoond in stamboom 628.
[Zie ook: "Indirecte Verwantschap over Karin Bianca Kaaij"]
Jasper Hoogerbeets, 42 jaar oud, huwde Karin Bianca Kaaij, 30 jaar oud, op 22 december 2004 in Bergen (NH). Zij kregen twee kinderen:
Yara Annemee Hoogerbeets in 2000
Cas Julian Hoogerbeets in 2002
Deze familie wordt getoond als stamboom 187.
438.   SICCO HOOGERBEETS {i104} (Heyndrick's 13 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 25 juli 1966, in Alphen a/d Rijn, als kind van Johan George Hoogerbeets en Anthoinetha Helena Carolina Mathôt, zoals getoond in stamboom 158.

439.   JACINTHE ALBERTA HOOGERBEETS {i38} (Heyndrick's 13 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 3 juli 1969, in Leiden, als kind van Johan George Hoogerbeets en Johanna Maria Geertruida van der Hulst, zoals getoond in stamboom 159.

440.   JUDITH HOOGERBEETS {i218} (Heyndrick's 13 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 15 december 1973, in Delft, als kind van Johan George Hoogerbeets en Margarita Adriana Gerarda van Dijk, zoals getoond in stamboom 160.

441.   COLLIN JOHANNES HOOGERBEETS {i227} (Heyndrick's 13 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 16 oktober 1974 als kind van Johannes Hoogerbeets en Shirly Flannigan, zoals getoond in stamboom 163.

442.   SHARON ALIDA HOOGERBEETS {i228} (Heyndrick's 13 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 24 maart 1977 als kind van Johannes Hoogerbeets en Shirly Flannigan, zoals getoond in stamboom 163.

443.   HELEN DENISE HOOGERBEETS {i229} (Heyndrick's 13 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 24 mei 1970 als kind van Duncan Hoogerbeets en Carol Cummings, zoals getoond in stamboom 164.

444.   DAVID BURNETT {i587} (Heyndrick's 13 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 16 februari 1964 als kind van William Burnett en Jannetje Mary Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 165.

445.   YVONNE VEONA BURNETT {i588} (Heyndrick's 13 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 6 april 1966 als kind van William Burnett en Jannetje Mary Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 165.

446.   GAIL CHRISTINA BURNETT {i589} (Heyndrick's 13 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 15 april 1969 als kind van William Burnett en Jannetje Mary Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 165.

447.   PAULINE DENISE BURNETT {i590} (Heyndrick's 13 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 23 februari 1973 als kind van William Burnett en Jannetje Mary Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 165.

448.   MARK JONES {i592} (Heyndrick's 13 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 29 augustus 1973 als kind van Frankie Jones en Christine Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 166.

449.   GREIG DIRK JONES {i593} (Heyndrick's 13 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 18 september 1976 als kind van Frankie Jones en Christine Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 166.

Generatie van 14 maal achter-achterkleinkinderen

450.   DAVID LINTON HABICH {i605} (Heyndrick's 14 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 4 november 1982 als kind van Johannes Christiaan Habich en Maurina Anna Maria Monsma, zoals getoond in stamboom 167.

451.   KAMIEL DESMOND HABICH {i606} (Heyndrick's 14 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 20 januari 1985 als kind van Johannes Christiaan Habich en Maurina Anna Maria Monsma, zoals getoond in stamboom 167.

452.   MARK HOOGERBEETS {i213} (Heyndrick's 14 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 5 februari 1988, in Venlo, als kind van Werner Michael Hoogerbeets en Rity Janissen, zoals getoond in stamboom 168.

453.   MILOU HOOGERBEETS {i214} (Heyndrick's 14 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 9 januari 1990, in Venlo, als kind van Werner Michael Hoogerbeets en Rity Janissen, zoals getoond in stamboom 168. Milou is gestorven op 9 januari 1990, als zuigeling, in Venlo.

454.   SANNE HOOGERBEETS {i215} (Heyndrick's 14 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 19 maart 1991, in Venlo, als kind van Werner Michael Hoogerbeets en Rity Janissen, zoals getoond in stamboom 168.

455.   JOHAN HENK FLOOR {i1148} (Heyndrick's 14 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 1 januari 1978, in Geldermalsen, als kind van Dirk Johannes Floor en Louisa Janette Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 169.

456.   PAUL ERIK FLOOR {i1149} (Heyndrick's 14 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 14 augustus 1981, in Geldermalsen, als kind van Dirk Johannes Floor en Louisa Janette Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 169.

457.   RENE PETER FLOOR {i1150} (Heyndrick's 14 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 14 augustus 1981, in Geldermalsen, als kind van Dirk Johannes Floor en Louisa Janette Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 169.

458.   MADELON ELVIRA KOOIJMANS {i1152} (Heyndrick's 14 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 21 maart 1990, in Tiel, als kind van Frank Alwin Kooijmans en Silvia Anna Paulowna Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 170.

459.   SVEN NORMAN HOOGERBEETS {i373} (Heyndrick's 14 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 12 december 1971, in Boeblingen, als kind van Fred Helge Hoogerbeets en Sonja Froedrich, zoals getoond in stamboom 171.

460.   MAREN HOOGERBEETS {i374} (Heyndrick's 14 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 24 november 1975, in Boeblingen, als kind van Fred Helge Hoogerbeets en Sonja Froedrich, zoals getoond in stamboom 171.

461.   MITJA VADIM HOOGERBEETS {i376} (Heyndrick's 14 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 10 april 1979, in Stuttgart, als kind van Gerrit Hoogerbeets en Jelka Kovacic, zoals getoond in stamboom 172.

462.   ODIN HOOGERBEETS {i377} (Heyndrick's 14 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 13 januari 1984, in Stuttgart, als kind van Gerrit Hoogerbeets en Jelka Kovacic, zoals getoond in stamboom 172.

463.   LAURA MICHELLE HOOGERBEETS {i37} (Heyndrick's 14 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 29 oktober 1991, in Raamsdonksveer, als kind van Ramon Hoogerbeets en Erica Christina Westerman, zoals getoond in stamboom 173.

464.   WIJNAND ALEXANDER HOOGERBEETS {i45} (Heyndrick's 14 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 26 augustus 1993, in Aalsmeer, als kind van Ramon Hoogerbeets en Erica Christina Westerman, zoals getoond in stamboom 173.

465.   MIRELLA DE VRIES {i615} (Heyndrick's 14 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen, Nakomelingen (1) en Nakomelingen (1)) werd geboren op 4 juni 1979, in Haarlem, als kind van Jaap de Vries en Hilde Eveline Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 174.
466.   RENÉ VIS {i1772} (Heyndrick's Echtgenoot van 14 maal achter-achterkleindochter) werd geboren in 1984, in Haarlem.
René Vis huwde Mirella de Vries. Zij kregen een zoon:
Sam de Vries in 2007
Deze familie wordt getoond als stamboom 188.
467.   BART DE VRIES {i616} (Heyndrick's 14 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 16 oktober 1980, in Haarlem, als kind van Jaap de Vries en Hilde Eveline Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 174.

468.   SOERAYA YACINTHA HOOGERBEETS {i1155} (Heyndrick's 14 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 2 juli 2001, in Haarlem, als kind van Frits Robert Hoogerbeets en Elisabeth Boekensteijn, zoals getoond in stamboom 177.

469.   DAAN CARL WAERTS {i621} (Heyndrick's 14 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 26 juli 1995 als kind van Marijnus Waerts en Mireille Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 180.

470.   JESSE HENRICUS WAERTS {i622} (Heyndrick's 14 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 16 februari 1998 als kind van Marijnus Waerts en Mireille Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 180.

471.   ANGELA BERGMANN {i619} (Heyndrick's 14 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 17 februari 1987, in Enschede, als kind van Manfred Bergmann en Ingrid Alida Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 176.

472.   BRANKO BERGMANN {i620} (Heyndrick's 14 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 23 april 1991, in Enschede, als kind van Manfred Bergmann en Ingrid Alida Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 176.

473.   CILENE YASMINE HOOGERBEETS {i30} (Heyndrick's 14 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 29 januari 1997, in Groningen, als kind van Karl André Hoogerbeets en Vivette van Velden, zoals getoond in stamboom 182.

474.   MARK HOOGERBEETS {i2527} (Heyndrick's 14 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 3 december 2010, in Purmerend, als kind van Frank Arthur Hoogerbeets en Anke Visser, zoals getoond in stamboom 183.

475.   TIM HOOGERBEETS {i2882} (Heyndrick's 14 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 20 december 2011, in Zaandam, als kind van Frank Arthur Hoogerbeets en Anke Visser, zoals getoond in stamboom 183.

476.   CARTER RYAN CROSTHWAITE {i1334} (Heyndrick's 14 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 13 oktober 2000 als kind van Andrew James Crosthwaite en Erica Monique Hoogerbeets, zoals getoond in stamboom 186.

477.   KAI ROMBOUT HOOGERBEETS {i2522} (Heyndrick's 14 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 11 november 2008, in Lafayette (Colorado, USA), als kind van Edwin Rombout Hoogerbeets en Margaret Reckers, zoals getoond in stamboom 185.

478.   ELLA CATHERINE HOOGERBEETS {i2523} (Heyndrick's 14 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 11 november 2008, in Lafayette (Colorado, USA), als kind van Edwin Rombout Hoogerbeets en Margaret Reckers, zoals getoond in stamboom 185.

479.   YARA ANNEMEE HOOGERBEETS {i1395} (Heyndrick's 14 maal achter-achterkleindochter, zie Nakomelingen) werd geboren op 16 november 2000, in Capelle a/d IJssel, als kind van Jasper Hoogerbeets en Karin Bianca Kaaij, zoals getoond in stamboom 187.

480.   CAS JULIAN HOOGERBEETS {i1396} (Heyndrick's 14 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen) werd geboren op 13 november 2002, in Vlaardingen, als kind van Jasper Hoogerbeets en Karin Bianca Kaaij, zoals getoond in stamboom 187.

Generatie van 15 maal achter-achterkleinkinderen

481.   SAM DE VRIES {i1773} (Heyndrick's 15 maal achter-achterkleinzoon, zie Nakomelingen (1)) werd geboren op 18 juli 2007, in Haarlem, als kind van René Vis en Mirella de Vries, zoals getoond in stamboom 188.

 

Web design: Grovon
Copyright © 2000-2012 Grovon
Alle Rechten Voorbehouden